Escoltar

Màster Universitari. Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 20 places

En què consisteix?

L’objectiu del Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada (MFMA) es proporcionar una formació avançada, dirigida especialment a aquells estudiants de Grau que aspiren a realitzar posteriorment un Doctorat.

Es tracta per tant d’un Màster orientat fonamentalment a la investigació. Això requereix una estructura que faci possible l’especialització en algunes àrees de recerca d’especial qualitat. La UIB compta amb la menció de Campus de Excel·lència Internacional, en què hi figura la línia de Física, Computació i Aplicacions. Aquesta línia inclou determinats grups de recerca, que al llarg del temps han anat desenvolupant una tasca de primer nivell internacional. Es per això que s’ofereixen cinc especialitats, directament vinculades a aquests grups: Astrofísica i Relativitat, Fluids Geofísics, Física de Materials, Sistemes Quàntics i Matemàtica Aplicada.

Molts dels problemes rellevants per a la societat són polifacètics i abordar-los demana una certa capacitat de visió general i de connexió d'idees. En aquest context no es proposa un conjunt d’especialitats estanques, sinó que cada alumne pugui triar un nombre raonable de crèdits complementaris, pertanyents a especialitats distintes a la seva.

Què hi aprendràs?

Durant el passat segle la investigació científica s’ha caracteritzat per una progressiva especialització i una divisió cada vegada més fina dels temes objecte d’estudi. Per contra, molts dels problemes rellevants per a la societat són polifacètics. El científic amb formació multidisciplinar està capacitat per desenvolupar la seva tasca investigadora més enllà de les fronteres del seu propi camp,
podent col·laborar amb investigadors d’altres disciplines i aportant com a valors afegits la seva sòlida formació i la seva capacitat de transvasar idees d’un camp a un altre.
 

Què podràs fer en haver acabat?

Des del punt de vista professional, els grans canvis i avenços experimentats en totes les àrees de la Física i la Matemàtica Aplicada fan que, cada vegada més, les empreses necessitin la incorporació de titulats amb un nivell de coneixement superior al típicament associat als graduats i amb les habilitats necessàries per afrontar i resoldre problemes complexos. Aquesta necessitat es fa més patent a les empreses amb departaments de R+D+I.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències
Direcció dels estudis Dr. Jaime Pons Morro
20 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 28,45¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.767,60¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36