Escoltar

Màster Universitari. Filosofia

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 20 places

En què consisteix?

El Màster Universitari en Filosofia és una titulació superior orientada a la formació avançada de l'alumnat que abasta les àrees fonamentals dels estudis en filosofia: història de la filosofia, filosofia teorètica, filosofia pràctica i filosofia de la ciència. Integrada en els marcs educatius espanyol i europeu, aquesta titulació pretén dotar l'alumnat de les competències necessàries per dur a terme amb solvència una tasca autònoma d'investigació, continuar els seus estudis o millorar en el seu entorn laboral. Així mateix, ofereix una formació avançada i actualitzada en les àrees de coneixement que la componen. El pla d'estudis d'aquesta titulació ha estat dissenyat per aconseguir una major eficiència en l'aprofitament del temps i l'esforç de l'alumnat, així com perquè el procés d'aprenentatge sigui coherent i la formació final completa i especialitzada.

Què hi aprendràs?

El Màster Universitari en Filosofia ofereix una formació que no només dota els titulats d'un coneixement avançat en les àrees principals de la Filosofia (història de la filosofia, filosofia teorètica, filosofia pràctica i filosofia de la ciència), sinó també de competències i habilitats que els serveixin per planificar i executar estudis i investigacions o per continuar formant-se autònomament al llarg de la seva vida. Les diferents matèries que conformen el Màster han estat planificades perquè l'alumne aprengui els sistemes i el funcionament bàsic de la recerca acadèmica aplicada (tècniques d'investigació i expressió de la informació, validació de coneixement i d'hipòtesis, recerques d'informació i dades, comunicació i transferència del coneixement, així com planificació, execució i resolució de problemes d'una investigació). Així mateix, aquesta titulació fomenta la capacitat crítica de l'alumnat i les seves competències en desenvolupar treballs tant individuals com en equip, de tal manera que els titulats siguin capaços d'adaptar-se a diferents escenaris i dur a terme les seves tasques de la manera més eficient possible.

Què podràs fer en haver acabat?

La finalitat principal del Màster Universitari en Filosofia és la investigació, motiu pel qual la titulació capacita l'alumnat perquè dugui a terme treballs tant autònoms com en equip, així com l'integra en els sistemes R+D espanyol i europeu. La titulació habilita per cursar un programa de doctorat, però també ofereix competències i habilitats que, en l'actualitat, són indispensables per al desenvolupament de projectes tant en el sector públic com en el privat.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Arts i Humanitats
20 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 23,89¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.494,00¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36