Escoltar

Màster Universitari. Enginyeria Industrial

Any acadèmic 2019-20 | 78 crèdits | 30 places

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2016-17 2017-18
Nou ingrés 18 20
Nou ingrés SIIU 18 18
Matriculats 18 36
Titulats 0 2

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats - 100%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 97% 92%
Taxa de rendiment 88% 79%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Eugenio Miguel Isern Riutort
Secretari
 Vicente Jose Canals Guinand
Personal Docent i Investigador
 • Miguel Jesús Roca Adrover
 • Victor Martínez Moll
Personal d'Administració i Serveis 
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
 Francisco Estévez Fernández

 

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 28/02/2019
Seguiment Informe de seguiment extern (2016-17) 24/09/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Informe final de verificació 24/11/2015
Verificació Memòria del títol oficial 19/02/2013

Treballs de fi de màster

 • Dimensionamiento de la instalación geotérmica para la climatización de un hotel de 4 estrellas
 • Disseny, implementació i avaluació d'un sistema d'enrutament de vehicles
 • Estudi d’optimització de subministres energètics en un bloc d’habitatges. Electricitat versus Gas Natural
 • Estudio de la idoneidad del Stream Reservation Protocol para dar soporte a Sistemas Empotrados Distribuidos Críticos Adaptativos
 • Estudio de viabilidad de la instalación de solar térmica en un hotel con trigeneración
 • Evaluación y comparación de algoritmos de posicionamiento basados en tecnología Ultra-Wide-Band
 • Instalación climática mediante geotermia en un hotel de 4 estrellas
 • Mando multimodal para el estudio de neuropatologías
 • Mejora TFG-Desarrollo de una unidad “Pan-Tilt” para el seguimiento visual de objetivos.
 • Reconocimiento Visual de Escenas en Entornos Multi-Robot
 • Design and control of an Autonomous Surface Vehicle to improve Link Communications
 • Deslastrador BT: diseño e implementación de un sistema “Smart” para la optimización de la potencia contratada en Baja Tensión
 • Diseño de un sistema de almacenamiento de datos a largo plazo.