Escoltar

Màster Universitari. Ecologia Marina

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 30 places

En què consisteix?

Aquest Màster està especialment indicat per a alumnat graduat en Biologia, Ciències del Mar o graus afins.

Proporcionem una formació actualitzada, completa i multidisciplinària als alumnes de coneixements bàsics, avançats, metodològics i aplicats d'ecologia marina. El màster té els següents aspectes centrals:

 • Donar una formació multidisciplinària per conèixer en profunditat el funcionament de cadascun dels tipus d'ecosistemes marins, les seves característiques biològiques, els usos del litoral, els impactes i canvis globals als quals es veuen sotmesos, i com gestionar els recursos vius.
 • Donar una formació avançada per a l'aplicació dels coneixements en la resolució de problemes de caràcter ecològic, en diversos entorns (centres de recerca, gestió pública, empreses), i per aportar els seus coneixements a contextos multidisciplinaris.
 • Estudiar casos reals i resoldre els problemes relatius a cada cas, a través del desenvolupament d'un projecte realitzat a diversos centres de recerca, universitats (a part de la Universitat de les Illes Balears), institucions com:
 1. Centres Oceanogràfics de Balears, de Santander i de Múrcia
 2. Institut de Ciències del Mar de Barcelona (CSIC)
 3. Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (UIB-CSIC)
 4. SOCIB (Balearic Islands Coastal Observing and Forecasting System)
 5. Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València
 6. Universitat de Girona
 7. Universitat de Màlaga
 8. LIMIA (Govern Balear)
 9. Parc Nacional de Cabrera
 10. Consell Insular d'Eivissa

Què hi aprendràs?

 • A tenir coneixements avançats sobre els paràmetres i les característiques ambientals del mitjà marí, i saber aplicar-los a situacions concretes com les quals es donen en el Mediterrani.
 • A conèixer els avanços més recents sobre la dinàmica dels oceans, i aplicar-los al modelatge dels sistemes de circulació superficial i profunda.
 • A conèixer els components de les comunitats planctòniques, nectòniques i bentòniques, les relacions tròfiques entre les mateixes i utilitzar-les per comprendre el metabolisme global dels ecosistemes marins.
 • A aplicar els mètodes i tècniques del treball científic en el mitjà marí, mitjançant campanyes de mostreig i posterior anàlisi de les mostres en el laboratori.
 • A avaluar els impactes antròpics en el mitjà marí: sobrepesca, contaminació, regeneració de platges, ports esportius, així com els efectes de la bioacumulació de contaminants en la biota marina.
 • A aplicar criteris de valoració dels indicadors ambientals, amb l'objectiu de plantejar estratègies de gestió, conservació d'espècies i hàbitats en regressió.
 • A utilitzar eines estadístiques en el tractament de dades procedents del mitjà marí.
 • A dissenyar i gestionar projectes científics en ecologia marina.

Què podràs fer en haver acabat?

El Màster Universitari en Ecologia Marina de la UIB dóna accés directe al Programa de Doctorat en Ecologia Marina d'aquesta universitat i a altres Programes de les mateixes característiques d'altres universitats nacionals i internacionals.

L'objectiu central del MECM és la formació de científics i professionals especialitzats en els àmbits d'estudis marins (teòric i aplicat) de camps tan diversos com: recerca bàsica, aqüicultura, gestió pesquera, reserves marines, gestió costanera integral, protecció de l'entorn, avaluació de l'impacte ambiental, abocats per emissaris, marees vermelles, espècies invasores, detecció i seguiment de contaminants, a més de tota la problemàtica relacionada amb el canvi climàtic i la qualitat global de l'entorn marí, perquè s'integrin en els sectors d'administracions pública, mediambientals, industrial, de serveis, acadèmic i en centres públics i privats de recerca.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències
Direcció dels estudis Dra. Nona Sheila Agawin Romualdo
30 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 29,22¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 1.813,80¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36