Escoltar

Màster Universitari. Enginyeria Agronòmica

Any acadèmic 2019-20 | 90 crèdits | 15 places

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Nou ingrés 16 7 12 8
Nou ingrés SIIU 15 6 8 5
Matriculats 16 23 27 26
Titulats 0 5 5 6

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa de graduació 36% 50% 75% -
Taxa d'abandonament - - 8% -

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats - 100% 93% 93%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 98% 97% 99% 96%
Taxa de rendiment 97% 85% 83% 77%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Jaime Vadell Adrover
Secretari
Pau Carles Martí Pérez
Personal Docent i Investigador
 • Joan Rosselló Veny
 • Antoni Femenia Marroig
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumne
Pedro Antonio Gost Garcia

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 28/02/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe de seguiment extern (2015-16) 16/02/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Verificació Memòria del títol oficial 23/03/2015
Verificació Informe final de verificació 12/01/2015

Treballs de fi de màster

 • Aprofitament de subproductes de cítrics en sorbet de taronja
 • Avaluació i calibració dels models d'evapotranspiració FAO56 Penman-Monteith i Hargreaves-Samani amb mesures de lisímetre
 • Biología y variaciones estacionales de los vectores de Xylella fastidiosa en Mallorca
 • Caracterització municipal del sector agrari de les Illes Balears. Evolució del subsector agrícola de l'illa de Mallorca (2002-2015)
 • Hardware de código abierto para la producción y la investigación agraria
 • Impactes de les hores fred en la fructicultura de Mallorca
 • Ajust del coeficient de Hargreaves a distintes escales temporals i estudi del seu efecte en la dosificació de necessitats de reg a les Illes Balears
 • Análisis del sector de la cerveza y estudio de viabilidad económica para una empresa de fabricación de malta en Mallorca
 • Estudio y valoración del crecimiento de 5 especies para su uso en cubiertas vegetales (green roofs) en condiciones mediterráneas
 • Evaluación de modelos térmicos de radiación solar y su efecto sobre las estimaciones de evapotranspiración de referencia y de necesidades de riego en las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana
 • Proyecto de Implantación de una bodega en Muro
 • Estudi d'inundabilitat del tram del torrent d'Hortella pel creuament amb la carretera Sant Joan - Vilafranca
 • Estudi de valoració de l'estat víric d'una vinya de Son Ferriol
 • Evaluación del impacto del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 (PDR) sobre el sector agrario de las Islas Baleares
 • Gestió Integral de la Mel de Mallorca
 • Proyecto de Zonas Verdes, Jardinería, Riego y plantaciones del sector S.U.N.P 76.01 Son Bordoy del TM de Palma de Mallorca