Escoltar

Màster Universitari. Enginyeria Agronòmica

Any acadèmic 2020-21 | 90 crèdits | 15 places

En què consisteix?

El Màster en Enginyeria Agronòmica és un màster professionalitzant que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Agrònom, d'acord a les especificacions recollides a l'Ordre CIN/325/2009.

La durada és de 90 crèdits, els quals es desenvolupen al llarg de dos cursos acadèmics (3 semestres, en total).

Què hi aprendràs?

La titulació de grau que habilita per a l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic Agrícola atorga atribucions pròpies de l’especialitat que s’ha estudiat. A través d’aquest màster es complementa la formació rebuda al grau, i es desenvolupen noves competències per poder exercir la professió d’Enginyer Agrònom amb totes les atribucions professionals.

El programa formatiu inclou l’adquisició de competències en tecnologies per a la planificació del medi rural, producció vegetal i animal, indústries agroalimentàries i gestió i organització d’empreses agroalimentàries. A més a més, per complementar la formació, s’inclou una assignatura de pràctiques externes per prendre contacte amb el sector agroalimentari, i el Treball Final de Màster, per realitzar un exercici d’integració dels coneixements adquirits que es faran servir en l’exercici de la professió.

Què podràs fer en haver acabat?

Les sortides professionals dels enginyers agrònoms són àmplies. Entre les dedicacions més característiques es poden assenyalar: assessorament i gestió d'explotacions agrícoles i ramaderes, gestió de cooperativisme agrari, participació en la planificació i els processos de la indústria agroalimentària, planificació i disseny d'equipaments i d'instal·lacions o actuacions paisatgístiques i mediambientals.

La investigació és un altre camp on es pot accedir a partir de la realització d'aquest màster. Una vegada en disposició del títol, el titulat es podrà incorporar a programes de doctorat específics per desenvolupar la formació investigadora amb la realització de la tesi doctoral.

La docència a l’educació secundària, el batxillerat i la formació professional és una altra sortida professional a què es pot accedir des d’aquesta titulació, una vegada realitzat el Màster en Formació del Professorat corresponent.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Enginyeria i Arquitectura
Direcció dels estudis Dr. Jaime Vadell Adrover
15 places
90 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 25,03¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 2.313,30¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36