Escoltar

Màster Universitari. Cognició i Evolució Humana

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 20 places

Dades i indicadors

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 8 10 7 6 4
Nou ingrés SIIU 8 9 7 6 4
Matriculats 8 14 19 16 8
Titulats 4 2 7 10 3

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 75% 33% 100%
Taxa d'abandonament - 10% -

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats 100% 100% 95% 89% 90%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 100% 100% 100% 100% 100%
Taxa de rendiment 94% 70% 75% 78% 76%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Antoni Gomila Benjam
Personal Docent i Investigador
 • Eric Munar Roca
 • Marcos Nadal Roberts
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Francisca Sastre Servera

 

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Treballs de fi de màster

 • Appreciate to Learn: The sciences' teaching through aesthic education
 • A study of the correlations between attentional control, daydreaming, rumination and worry
 • Atendiendo la diversidad de identidad de género: una propuesta de análisis en el sistema educativo español.
 • Dissidence: Evolutionary Considerations
 • El paper de les dones en ciència. Barreres que els han estat imposades al llarg de la història
 • Emotional intelligence and coping styles: relations between parents and children.
 • Examining the Scopes of Evaluations and Emotions with Particular and General Sensitivity Constructs for Morals, Aesthetics, and Negative Emotions. New Approach on Landy & Piazza (2017)
 • ¿Es la religión un agente cultural de autodomesticación humana?
 • Palabras, emociones y estética: La Poética [Neuro]Cognitiva.
 • Preferencia de tipo de contorno en un paradigma de visualización libre: análisis de movimientos oculares
 • Alimentación como prevención: La relevancia de las preferencias alimentarias
 • Estudio lingüístico de un paciente con monosomía parcial del gen CHL1 (Síndrome 3p26)
 • Flexió Plural d'Espanyol com L2: Estudi Contrastiu entre Aprenents Tardans Italians i Anglesos
 • Històries de vida col·letiva a Sa Pobla: Narratives de la masculinitat al món rural.
 • Intervenció reiki en l'ansietat en el pacients en procés de desintoxicació alcohòlica
 • Las múltiples caras de la psicopatía
 • Sincronización anticipada en microcircuitos neuronales
 • Som el que veuen que nosaltres? Influència de la bellesa facial sobre els prejudicis de gènere i eficàcia
 • To Touch or not to Touch: Multimodal Integration in the Aesthetic Appreciation of Artworks in an Art Gallery
 • Diferències individuals en la preferència per la curvatura.
 • El paper dels processos afectius en el side-effect effect
 • Intracultura: la conquesta individual de l’entorn social i natural
 • L'Efecte de la Curvatura a la Preferència en Art Visual
 • La coexistència del coneixement científic i les creences paranormals a l'àmbit universitari: el cas de la UIB
 • Relació entre exercici físic, ansietat y depressió
 • Retroalimentació hàptica en el sistema ecoDriver: un test de conducció en carretera oberta amb vehicle elèctric.
 • Altruismo y responsabilidad
 • Contagi emocional: elements implicats i una proposta d'estudi de les relacions entre ells
 • Anàlisi del procés creatiu de Joan Miró.
 • Autoengany i sensació de control:¿virtut cognitiva o vici cultural?
 • Identitat i ideologia de gènere en el discurs religiós cristià.
 • L'enfoc dual i la perspectiva interactiva: una resposta a l'enigma sobre atribució de creences falses en infants prelingüístics.
 • Us del Ábac per a càlcul numeric i millora de les habilitats cognitiva.