Escoltar

Màster Universitari. Biotecnologia Aplicada

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 20 places

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Nou ingrés 12 7 15 13
Nou ingrés SIIU 10 6 15 13
Matriculats 18 12 21 17
Titulats 11 6 14 9

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa de graduació 80% 80% 77% 54%
Taxa d'abandonament 8% - 13% -

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats 92% 85% 92% 96%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 100% 100% 100% 99%
Taxa de rendiment 87% 83% 90% 88%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Elena Baraza Ruiz
Secretari
Javier Gulías León
Personal Docent i Investigador
 • Regina Alemany Alonso
 • Maurici Mus Amézquita
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Jaume Garrido Ribas

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Treballs de fi de màster

 • Interés del 13C como indicador de eficiencia en el uso del agua en vid
 • Avaluació del gen COI (Barcoding) per a la delimitació d’algunes espècies en el gènere Podarcis
 • Caracterización de mutaciones patogénicas del gen CHEK2 en familias con cáncer de mama/ovario hereditarios BRCA1/2 negativas en población balear
 • Construction of a PCR-based panel of gene expression and DNA methylation features for the classification of Glioblastoma subtypes
 • Desarrollo de modelo osteoartrítico y evaluación del potencial terapéutico de células madre de distintos orígenes
 • Diseño, Construcción y Validación de un Permeámetro Adaptado a la Medida de Intercambio de Oxígeno en Membranas Biológicas
 • Effects of anthropization on the pollination and fruit dispersal of the gymnesic endemism Arum pictum ssp. sagittifolium Roselló & Sàez
 • Genetic variability in a grapevine progeny (Vitis vinifera L. cvs Grenache×Syrah) using reduced night-time transpiration as the target parameter
 • La foto-identificació com eina de reconeixement individual de quatre poblacions animals: el cas d'Acherontia atropos (Lepidoptera: Sphingidae), d’Hemorrhois hippocrepis (Squamata: Colubridae), d’Alytes muletensis (Anura: Alytidae) i d’Emys orbicularis (Testudines: Emydidae) a les Illes Balears.
 • Reproductive biology and habitat characterization of Euphorbia fontqueriana Greuter, an endangered endemism from Mallorca
 • Anacamptis coriophora (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M.W.Case una orquídia nectarífera: Biologia reproductiva i variació espai-temporal del seu fitness
 • Bionomia de la població d’Aedes albopictus de Palma de Mallorca
 • Caracterización genética y demográfica de una población introducida de Mauremys leprosa en Mallorca (Reptilia, Geoemydidae)
 • Differences in drought sensitivity of photosynthesis between C4 and C3 species in the genus Flaveria (Asteraceae)
 • Dynamics and trends of the populations of the Mallorcan midwife toad (Alytes muletensis)
 • Ecología de Testudo hermanni en Mallorca (Islas Baleares, España): demografía, selección de hábitat y actividad termorreguladora
 • Ecology of the Noctuidae (Lepidoptera) in Mallorca (Balearic Islands): abundance, activity and food plants
 • Efecte de la salinitat sobre el creixement i la reproducció d’espècies de Crithmo-Limonietea
 • Efecto del tamaño de la semilla sobre la capacidad germinativa de Crucianella maritima L.
 • Effect of high CO2 and water availability on whole plant carbon and water balance in grapevine
 • Estabilidad, toxicidad y eficacia terapéutica de derivados del cabeza de serie Lp226 en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer
 • Estudio del papel de PPARG en el mecanismo de acción del lípido de diseño HDHA en la enfermedad de Alzheimer
 • Improvement of almond production using Bombus terrestris (Hymenoptera: Apidae) in Mediterranean conditions
 • Validación de un método de transfección para el estudio de la función de miRNAs en la línea celular OCI-Ly18 de linfoma difuso de célula grande B
 • Anàlisi florístic de l'ANEI Ma-20 (Sa Punta-S'Algar) al terme municipal de Felanitx (Mallorca)
 • Canvis en la fotosíntesi, creixement i composició mineral de Nepenthes x ventrata sotmesa a diverses dietes orgàniques i inorgàniques.
 • Exploring the genetic variability in water use efficiency: evaluation of inter and intra cultivar genetic diversity in grapevines
 • Relocalización de factores de transcripción en células U118
 • Terapia Lipídica de Membrana como inductor de cambios lipídicos
 • "Estudio preliminar de la implicación de c-MET y Wnt en la proliferación y migración de células de tumores de estroma gastrointestinal"
 • "Photosynthetic and CO2 diffusion capacities in relation to phyllidia anatomy in Briophytes"
 • Arundo micrantha Lam. com a nou cultiu energètic per a la producció de biomassa, utilitzant aigües residuals urbanes tractades
 • Caracterització de noves espècies lipídiques sintetitzades en cèl·lules eucariotes després del tractament amb el compost antitumoral àcid 2-hidroxioleic.
 • Caracterització lipídica dels canvis lipídics dels diferents compartiments de les cèl·lules SF295 induïts pel fàrmac de disseny LP226
 • Efectes de l'aplicació del tractament Aqua-4D en el desenvolupament del cultiu de tomàquet (Solanum lycopersicum L. var Cid) sota condicions d'hivernacle.
 • Estudio de 12 STRs del cromosoma X en las poblaciones de Salta y Valles Calchaquíes (Noroeste de Argentina)
 • Ibermitobase: una base de dades de mtDNA de població de la Península Ibèrica
 • Informe Decennal de la Reserva de la Biosfera de Menorca
 • La radiación ultravioleta (UV): Efectos en la piel, protectores artificiales, pigmentos naturales i organismos que producen dichos pigmentos.
 • Patró diferencial d’isoformes d’empalmament de SMS1: evaluació en diverses línies tumorals i en resposta a Minerval
 • Variation of leaf morphology, photosynthetic traits and water-use efficiency in western-Mediterranean tomato landrales
 • "Caracterització de l'efecte antiproliferatiu de LP226 a cèl·lules de càncer de pàncrees humà MiaPaca2"
 • "Estudi de la biologia reproductiva d'Orchis longicornu a les Illes Balears"
 • "Estudi de la composició lipídica del colon i les seves implicacions en la tumorigènesi"
 • "Evolució de la fotosíntesi: caracterització i limitacions de la capacitat fotosintètica en els cormòfits basals"
 • "Resistencia a la sequía y a la desecación de trece especies de Sedum L. y su posible utilización en azoteas verdes"
 • "Study of the effects of mimetic triglycerides on human pancreatic cancer"
 • Análisis del sector Biotecnológico Balear usando técnicas de minería de datos
 • Diferenciación genética entre P. hispanica y P. muralis en dos exanes nucleares y tres fragmentos de ADN mitocondrial
 • Estudio de polimorfismos implicados en la enfermedad de Crohn en una muestra de la población mallorquina
 • Identificació de les variables genètiques associades a l'aparició del trastorn de control d'impulsos en pacients de Parkinson sotmesos a tractament dopaminèrgic