Escoltar

Màster Universitari. Advocacia

Any acadèmic 2020-21 | 90 crèdits | 80 places

En què consisteix?

El principal objectiu del Màster d’Advocacia és facilitar al llicenciats o graduats en Dret els instruments i recursos necessaris per capacitar-los en les habilitats, actituds i coneixements pràctics mínims que els permetin iniciar-se en l'exercici de l'advocacia amb eficàcia, responsabilitat, seguretat i respecte a la deontologia. Si bé aquest és l'objetiu principal del Màster, també s'hi desenvoluparan activitats, fonamentalment avaluatives, que serveixin d'assaig per a afrontar la prova que hauran de superar els estudiants ja postgraduats per a l'accés a la professió d’advocat. Aquest Màster és fruit de l’acord entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears (ICAIB).

Què hi aprendràs?

L'estudiant podrà resoldre qüestions pràctiques concretes relatives a la deontologia, l'estatut professional del advocat i l'estratègia de defensa del client (incloent les decisions sobre les vies jurisdiccionals i no jurisdiccionals disponibles). Sabrà redactar els escrits bàsics de la pràctica forense i organitzar l'exposició de fets i l'argumentació jurídica. Sabrà preparar un interrogatori senzill i emprar altres mitjans probatoris, especialment pericials i documentals. L'estudiant podrà resoldre qüestions pràctiques i adoptar decisions d'estratègia processal a favor del seu client que exigeixin una especialització i actualització dels seus coneixements.

En relació a les ordres jurisdiccionals, l'estudiant sabrà plantejar una estratègia de defensa del seu client en un cas pràctic complex, redactar els escrits que siguin necessaris dins l'iter processal del cas, emprar els instruments probatoris, elaborar la necessària argumentació jurídica (acudint per això a les fonts de coneixement del Dret) i defensar-la verbalment. En el període pràctic desenvolupat en despatxos professionals, l'estudiant guanyarà seguretat en les seves competències. A més sabrà organitzar i mantenir reunions i treballar en equip, atendre als clients i distribuir eficientment el seu temps de treball. L'estudiant coneixerà el treball i competències d'altres operadors jurídics i la seva utilitat per a l'exercici de l'advocacia.

Què podràs fer en haver acabat?

La superació d’aquest màster (i la de l'examen estatal d’accés a l’advocacia) permet exercir la professió d'Advocat; a més, serveix de títol d’accés a estudis de doctorat.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències Socials i Jurídiques
80 places
90 crèdits
Campus: Mallorca
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 26,87¤
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 2.478,90¤ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36