Escoltar

Admissió i matrícula

Preinscripció i matrícula  Informació important a consultar abans de fer la preinscripció i matrícula.
  1. En aplicació de l'Acord normatiu 12052/2016, de 7 de novembre, pel qual s'aprova la reserva de places per als estudiants amb discapacitat als estudis de màster i doctorat de la Universitat de les Illes Balears, tots els màsters universitaris han de reservar almenys un 5 per cent de les places que ofereixin per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant els seus estudis anteriors hagin requerit recursos i suport per a la seva plena normalització educativa.
  2. Els terminis de preinscripció i matrícula del mes de setembre dels màsters universitaris només s'obriran en cas de quedar-hi places vacants.
  3. Es podrà sol·licitar, una vegada concedida l'admissió, la reserva de plaça als màsters universitaris en els casos en què hi hagi pendent:

    - una sol·licitud de reconeixement de crèdits
    - l'obtenció de visat
    - la resolució d'una sol·licitud (alumnat a temps parcial, concessió d'una beca específica - no MECD -, etc.)

L'alumnat no matriculat no està cobert per cap tipus d'assegurança escolar. Us preguem de tenir aquesta informació en compte a l'hora d'utilitzar les instal·lacions de la UIB.

Terminis de preinscripció i matrícula per als màsters universitaris del curs 2021-21

Els terminis de preinscripció i matrícula pel curs acadèmic 2020-21 es publicaran un cop acabat l'estat d'alarma declarat a l'estat espanyol.