Màster Universitari. Ecologia Marina

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 50 places

Què hi aprendràs?

Els resultats de l'aprenentatge es poden resumir en:

  • Adquirir formació bàsica sobre els paràmetres i les característiques ambientals del medi marí en general i de la mar Mediterrània en particular.
  • Conèixer la dinàmica dels oceans a partir de l'acoblament entre l'atmosfera i l'aigua i com es modela tot el sistema de circulació superficial i profunda.
  • Distingir i reconèixer els components de les comunitats planctòniques, nectòniques i bentòniques, així com les relacions tròfiques entre les mateixes i els aspectes relatius al metabolisme global dels ecosistemes marins.
  • Conèixer els aspectes teòrics i pràctics dels mètodes i tècniques del treball científic en el medi marí, mitjançant campanyes de mostreig i posterior estudi de les mostres al laboratori.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Imatge estudis
Ciències
Direcció dels estudis Dra. Nona Sheila Agawin Romualdo
50 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Informació sobre preinscripció i matrícula
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 32,47€
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 2.008,80€ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36