Estudiants a temps parcial

Qui

QUI/QUIEN

L’alumnat que ho necessiti i compleixi els requisits necessaris.


 
 

On

QUI/QUIEN

Alumnes de grau: el primer any, al formulari de preinscripció d'UIBdigital i s'ha de presentar la documentació corresponent al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera
Després del primer any acadèmic: als serveis administratius corresponents
Alumnes de màster: al Centre d'Estudis de Postgrau

Quan

CUANDO/QUAN

En estudis amb límit de places: durant el període de preinscripció.
En estudis sense límit de places: amb una antelació de deu dies respecte als terminis de matriculació.
Després del primer any acadèmic: es pot sol·licitar el canvi de condició (de temps complet a parcial o viceversa) abans del 15 de juliol de cada any. En tot cas, no es pot canviar dues vegades d’estatus dins el mateix any acadèmic.

Cost

cost/e

Gratuït.
Descripció

És la condició que, segons l'article 7 del Reglament acadèmic (FOU 399) pot sol·licitar l’estudiant que per diverses raons no pot seguir els estudis segons el que estableix la normativa general de mínim de crèdits de matrícula (que fixa cada any el decret del Govern de les Illes Balears).

Requisit

Trobar-se en un dels supòsits següents:

 • Estar treballant amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball. Això s’ha d’acreditar amb un contracte de treball en vigor o un nomenament administratiu; a més, s'han d'aportar documents que provin l’activitat actual, com els justificants de cotització en qualsevol règim de la Seguretat Social o una nòmina recent.
 • Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33 per cent, que és el que estableix la normativa que regula la reserva de places per a l’accés a la Universitat d’estudiants amb necessitats educatives especials. El grau de discapacitat s’ha d’acreditar mitjançant el certificat emès per l’organisme competent per al seu reconeixement.
 • Tenir 45 anys o més en la data d’inici del curs acadèmic.
 • Estar en situació de protecció a la família o haver de tenir cura de persones dependents.
 • Trobar-se en altres situacions extraordinàries que l’òrgan competent valori com a determinants per ser incorporat a la situació de dedicació a l’estudi a temps parcial.

Com

 • Els alumnes de nou ingrés han de marcar la condició d'alumne a temps parcial en el formulari de preinscripció mitjançantUIBdigital. A més, han de presentar al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica (edifici Son Lledó) o a les seus universitàries la documentació acreditativa i justificativa dels requisits que es compleixin.
 • Els alumnes que continuen estudis han de presentar als serveis administratius una sol·licitud general adreçada al Rector, i adjuntar-hi la documentació acreditativa i justificativa dels requisits que es compleixin.

Documentació acreditativa i justificativa que s'ha de presentar:

 • Estar treballant amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball. Això s’ha d’acreditar amb un contracte de treball en vigor o un nomenament administratiu; a més, s'han d'aportar documents que provin l’activitat actual, com els justificants de cotització en qualsevol règim de la Seguretat Social o una nòmina recent.
 • El grau de discapacitat s’ha d’acreditar mitjançant el certificat emès per l’organisme competent per al seu reconeixement.
 • Còpia del document d'identitat per acreditar que hom és més gran de 45 anys.
 • Documentació per acreditar la situació de protecció a la família o d’haver de tenir cura de persones dependents.
 • Qualsevol altra documentació que acrediti una situació extraordinària.

Resolució

Es comunicarà per correu postal, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud, aproximadament en quinze dies. Si la resolució és positiva la matrícula es realitzarà presencialment als Serveis Administratius corresponents.

Observacions

Consultau les preguntes freqüents sobre els estudiants a temps parcial a l’enllaç següent

Contacte

Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, Seu universitària de Menorca, Seu universitària d’Eivissa i Formentera, serveis administratius i Servei d’Informació.