Escoltar

Ampliació de matrícula

Qui

QUI/QUIEN

Les persones amb matrícula vigent a la UIB que vulguin ampliar-la amb assignatures de segon semestre.


On

QUI/QUIEN

Per UIBdigital amb automatrícula.


 

Quan

CUANDO/QUAN

Del 10 de febrer a les 9h al 21 de febrer de 2020 a les 14h


 

Cost

cost/e

El que estableix el decret de preus públics vigent segons el nivell d’experimentalitat dels estudis.Com

Seguir el procés de matrícula (triar assignatures i grups) per UIBdigital.

Pagament de l'ampliació

Forma

Modalitats de pagament.

El pagament del rebut s’ha de fer al comptat o amb targeta; NO es podrà domiciliar.

Termini

El que apareix en el rebut corresponent.  

Efectes del no pagament

La falta de pagament dins el termini produirà automàticament la baixa acadèmica en totes les assignatures de l'ampliació de matrícula, l’import impagat romandrà com a pendent d’acord amb el decret de preus públics vigent i no podrà utilitzar-se cap servei universitari. En cas que s’autoritzi posteriorment el pagament, no es tindran en compte ni els treballs, ni les avaluacions ni els exàmens fets amb anterioritat. Una vegada començat el període d’exàmens de juny, si no s’ha satisfet l’import, es perdran els drets d’examen d’aquell període d’avaluació i, si n’hi hagués, de la corresponent recuperació. 

Normativa

Article 12 del Reglament Acadèmic.

A més de la que pugui tenir establerta cada facultat o escola.

Observacions

L’ampliació de matrícula només pot ser d’assignatures de segon semestre i que tenguin places lliures. 

Contacte

Contactau amb els serveis administratius corresponents.