Escoltar

Homologació i declaració d'equivalència a títols de màster

El Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre (BOE de 22/11/2014) estableix les normes relatives a les condicions i el procediment per a:

  • L'homologació de títols estrangers d'educació superior als corresponent títols oficials universitaris espanyols de màster que donin accés a una professió regulada a Espanya, i la posssessió dels quals sigui condició necessària per accedir-hi.
  • L'equivalència de títols estrangers d'educació superior a les titulacions universitàries oficials de les branques de coneixement i camps específics que recull l'annex II de l'esmentat Reial Decret i al nivell acadèmic de màster.

En aplicació del Reial Decret 967/2014, el procediment s'inicia mitjançant sol·licitud de l'interessat adreçada al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

 

Declaració d'equivalència al nivell acadèmic de doctor

El Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre (BOE de 22/11/2014) estableix que correspon a les universitats la declaració d'equivalència dels títols estrangers d'educació superior al nivell acadèmic de doctor.

11821. ACORD NORMATIU del dia 18 de març de 2016 pel qual s'aprova la regulació del procediment de declaració d'equivalència dels títols estrangers d'educació superior al nivell acadèmic de doctor a la Universitat de les Illes Balears.

La Universitat de les Illes Balears determinarà el procediment per obtenir la declaració d'equivalència.