Escoltar

Representació

Representació alumnes

Els alumnes podeu dir la vostra mitjançant els òrgans de govern i representació de la Universitat i les diverses associacions d'estudiants.

Els estudiants en el govern de la Universitat

De conformitat amb les previsions de la Llei orgànica d’universitats, els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears garanteixen la participació de representants dels estudiants en els òrgans de govern i representació de la Universitat.

Claustre universitari

D’un màxim de tres-cents claustrals que el componen, seixanta són representants dels estudiants, distribuïts de forma proporcional entre els distints estudis i seus universitàries, a més del president del Consell d’Estudiants, que n’és membre nat. El seu mandat és de dos anys. - representants -

Consell Social

La composició d’aquest òrgan s’ha d’ajustar a les disposicions de la llei corresponent de la comunitat autònoma. No obstant això, és membre del Consell Social un estudiant, elegit pel Consell de Govern entre els seus membres. El seu mandat és de dos anys.

Consell de Govern

Del nombre màxim de 53 integrants, set són representants dels estudiants, garantida la participació de l’alumnat de grau i de postgrau. La durada del seu mandat és de dos anys.

Juntes de facultat o escola

Ha de formar part de cada junta de facultat o escola un nombre d’estudiants igual al cinquanta per cent del nombre de professors que s’integren a la junta de facultat o escola, arrodonit per excés, en què es garanteixi la representació de cadascun dels títols de grau adscrits al centre; la resta es repartirà proporcionalment al nombre d’estudiants dels diferents títols de grau. També s’hi integrarà un representant dels estudiants per cada titulació oficial de màster que estigui adscrit a la facultat o escola, fins a un màxim de tres, elegits per i entre ells. El seu mandat és de dos anys. - representants -

Consells de departament

A cada consell de departament hi ha d’haver una representació dels alumnes que estan matriculats a les assignatures que el departament imparteix consistent en el quinze per cent dels docents i investigadors que són membres nats del consell de departament, garantida la representació dels alumnes de grau i postgrau. La durada del mandat és de dos anys.

Representació dels estudiants

La representació dels estudiants de la UIB s’articula, entre d’altres, a través dels òrgans següents:

Junta de representants d’estudi

El conjunt de tots els representants d’alumnes de cada ensenyament als diferents òrgans col·legiats de la UIB constitueix la junta de representants d’estudi.

Relació de juntes de representants d'estudis:

Junta
Web
Adreça electrònica
Educació Social   juntaeds@gmail.com
Informàtica   juntainformatica@gmail.com
Psicologia   lajunta.uib@gmail.com
Treball Social    
Història   historia.uib@gmail.com

Consell d’Estudiants

El Consell d'Estudiants és el màxim òrgan de representació dels alumnes.

 

Associacions d'estudiants

A la UIB trobareu les següents associacions d'estudiants:

Associació

Adreça electrònica

AECS Baleares (Estudiants de Ciències de la Salut) secretariaaecsbalears@gmail.com
Associació d'Alumnes de l'EPS

contacto@aaeps.es

Associació d'Alumnes de la Universitat Oberta per a Majors de la UIB. Delegació d'Eivissa

auomeivissa@uib.cat

Associació d’Alumnes i Exalumnes de la Universitat Oberta per a Majors

auom@uib.es

Asociación de Estudiantes de Movilidad

esnbaleares@gmail.com

Asociación de representantes de Psicología 

lajunta.uib@gmail.com

Asociación Oratoria y Debate asociacionoduib@gmail.com
Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe  
Club d'Empresa clubdempresa@gmail.com
Delegació d'Alumnes de la Facultat de Medicina de la UIB delegacionmedicinauib@gmail.com
Ecocrida ecocridauib@gmail.com

Iniciativa d’Estudiants d’Esquerres (IDEES)

associacioidees@gmail.com

Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

sepcuib@gmail.com

Universitat per a totes universitatperatotes@outlook.com

Si voleu informació sobre les associacions, posau-vos en contacte amb qualsevol de les delegacions d'alumnes.

Delegacions d'alumnes

Delegació
Telèfon
Anselm Turmeda 971 17 32 72

Gaspar Melchor de Jovellanos - Bloc Economia

971 17 29 07
Gaspar Melchor de Jovellanos - Bloc Dret 971 17 28 41
Guillem Cifre de Colonya 971 17 25 77
Mateu Orfila i Rotger 971 17 27 04
Ramon Llull 971 17 27 30
Sa Riera 971 17 24 82

Gaspar Melchor de Jovellanos - Bloc Economia
(Consell d'Estudiants)

971 17 29 07

 

Ambaixadora EPSO EU-careers

Aquest curs 2018-19 tenim a la nostra Universitat una ambaixadora EPSO EU-careers. El seu nom és Aida Martín, ella us explicarà i us ajudarà a saber més sobre les institucions europees i el seu funcionament, si tens alguna pregunta no dubtis a contactar amb ella, el mail és: eucareers.uibuniversity@gmail.com.