Escoltar

Règim de permanència

Quin és el nombre màxim de crèdits de què puc matricular-me?

Alumnes matriculats a partir del curs 2013-14

Tot i que a la memòria del pla d'estudis es recomani que un alumne s'ha de matricular d'un màxim de 60 crèdits per any acadèmic, els alumnes es poden matricular de més crèdits. Ara bé, s'ha d'acceptar la responsabilitat d'haver comprovat que poden realitzar les activitats d'avaluació tal com estan programades i complir els requisits establerts que siguin necessaris per superar l'assignatura.

A més, per poder-se matricular d'assignatures de cursos posteriors:

 • S'han de matricular de totes les pendents de formació bàsica de cursos anteriors.
 • S’han de matricular de totes o totes menys una de les assignatures obligatòries d’un semestre dels cursos anteriors per poder-se matricular d’assignatures obligatòries del mateix semestre d’un curs superior.
  Una assignatura anual es computarà com una assignatura en cada semestre de la meitat dels crèdits totals, excepte quan el pla d’estudis hagi fixat un altre repartiment.
  Així mateix, les pràctiques externes curriculars que no estiguin definides com a assignatures optatives al pla d’estudis tindran la consideració d’assignatures obligatòries.
 • D'assignatures optatives si estan en disposició de matricular-se de les obligatòries d'aquell curs o si el degà ho autoritza.

Alumnes matriculats abans del curs 2013-14

Tant els estudiants a temps complet com els estudiants a temps parcial només es poden matricular d’un màxim de 78 crèdits, llevat que per raons excepcionals el responsable de la titulació autoritzi un increment d’aquest nombre.

També és important tenir en compte que els estudiants de grau només poden matricular-se d’assignatures de segon curs  si han superat el 50 per cent dels crèdits del primer curs i només poden matricular-se d’assignatures de cursos posteriors a segon si han superat el 70 per cent dels crèdits dels dos primers cursos de la seva titulació.

No obstant això, els estudiants que en aplicació de les normes del règim de permanència només puguin matricular-se com a màxim de 12 crèdits durant un semestre, poden sol·licitar al responsable de la titulació una ampliació de la matrícula que els permeti cursar fins a 18 crèdits per semestre.

Que és el règim d'estudiant a temps parcial?

És un règim diferent que permet a l’estudiant gaudir d’unes condicions de matrícula i permanència diferents. En els estudis amb limitació de places, la sol·licitud s’ha de presentar durant el període de preinscripció o, si escau, en el termini que s’hagi fixat anualment.

Els estudiants de titulacions de grau que hagin obtingut el règim de permanència a temps parcial s’han de matricular del nombre mínim de crèdits que fixi anualment el decret del Govern de les Illes Balears pel qual s’actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears. En tots els casos s’estableix que en acabar el primer any acadèmic l’estudiant ha de tenir superats un mínim de 6 crèdits, i en acabar els dos primers anys acadèmics, un mínim de 24 crèdits per poder continuar matriculat.

Els estudiants a temps parcial que es matriculin per primera vegada en un estudi de màster o doctorat han de superar com a mínim el 10 per cent dels crèdits de què s’hagin matriculat (arrodonit per excés).

Com puc ser estudiant a temps parcial?

Per ser considerat estudiant a temps parcial, la persona interessada ha d’emplenar una sol·licitud dirigida a la Rectora en la qual ha d’acreditar que es troba en un dels supòsits següents:

 1. Estar treballant amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball. Això s’ha d’acreditar amb un contracte de treball en vigor o un nomenament administratiu; alternativament es poden aportar altres documents que provin l’activitat actual, com els justificants de cotització en qualsevol règim de la Seguretat Social.
 2. Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33 per cent, que és el que estableix la normativa que regula la reserva de places per a l’accés a la Universitat d’estudiants amb necessitats educatives especials. El grau de discapacitat s’ha d’acreditar mitjançant el certificat emès per l’organisme competent per al seu reconeixement.
 3. Tenir 45 anys o més en la data d’inici del curs acadèmic.
 4. Estar en situació de protecció a la família o haver de tenir cura de persones dependents.
 5. Trobar-se en altres situacions extraordinàries que l’òrgan competent valori com a determinants per ser incorporat a la situació de dedicació a l’estudi a temps parcial.

Quin és el nombre mínim de crèdits que he d'aprovar un curs de grau per seguir estudiant a la UIB?

Alumnes que s’han matriculat per primera vegada abans del curs 2013-14

 • Els estudiants a temps complet de les titulacions de grau han d’aprovar com a mínim 12 crèdits el primer any i 36 els dos primers anys.
 • Els estudiants a temps parcial en acabar el primer any acadèmic han de tenir superats un mínim de 6 crèdits, i en acabar els dos primers anys acadèmics, un mínim de 24 crèdits per poder continuar matriculat.

Alumnes que s’han matriculat per primera vegada a partir del curs 2013-14

I el nombre mínim de crèdits que he d'aprovar un curs de màster o doctorat per seguir estudiant a la UIB?

Els estudiants a temps parcial que es matriculin per primera vegada en un estudi de màster o doctorat han de superar com a mínim el 10 per cent dels crèdits de què s’hagin matriculat (arrodonit per excés).

Els alumnes a temps complet de les titulacions de màster i doctorat han d’aprovar, com a mínim, el 40 per cent dels crèdits arrodonit per excés de què s’han matriculat cada any acadèmic.

Què passa si no super el nombre mínim de crèdits?

Si no superes el nombre mínim de crèdits, pots adreçar-te al vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica, el qual podrà autoritzar-te un any més de permanència atenent situacions especials sobrevingudes i suficientment justificades.

Si no obtens permís, només podràs tornar-te a matricular dels mateixos estudis un cop transcorreguts dos anys acadèmics, o bé podràs matricular-te en un altre estudi de grau, per al qual tornaran a regir les mateixes normes.

Puc matricular-me d'assignatures del curs següent si duc assignatures pendents?

Sí. Si ets estudiant de grau, has de matricular-te de totes les assignatures que et quedin pendents dels cursos anteriors abans de poder matricular-te d'una assignatura d'un curs superior (llevat del cas de les assignatures optatives, sempre que hi hagi el vistiplau del degà o responsable de la titulació).

És a dir, pots matricular-te d’assignatures de cursos següents sempre que estiguis matriculat de les assignatures que dus pendents i no superis el nombre màxim de crèdits establert.

Quantes vegades puc matricular-me de la mateixa assignatura?

Disposes d’un màxim de quatre matrícules ordinàries per superar cada assignatura, encara que no es comptabilitzaran les matrícules de les quals s’hagi sol·licitat i concedit la pertinent anul·lació. Si has cursat durant quatre anys acadèmics una assignatura i no l’has aprovada, pots demanar als serveis administratius corresponents una matrícula addicional al degà o director d’escola per poder matricular-te un any més.

Si et manquen 12 crèdits o menys (exclosos els crèdits corresponents al Treball de Fi de Grau i a les pràctiques externes) per acabar la titulació, pots sol·licitar una segona matrícula addicional al degà o director d’escola.

En cas de denegació de la matrícula addicional pots presentar recurs al vicerector competent en matèria d'ordenació acadèmica.