Escoltar

Què són els estudiants a temps parcial i com es pot aconseguir aquesta condició?

Què és un alumne a temps parcial?

Un alumne a temps parcial és aquell que té reconeguda aquesta condició perquè, per les seves condicions, no pot seguir els estudis amb la mateixa dedicació que un alumne a temps complet. Tenint en compte que, segons l'EEES, un alumne a temps complet dedica unes 40 hores setmanals als estudis.

Per això, adapta els estudis a les seves condicions i necessita més anys per obtenir el títol corresponent.

On es regula la condició d'alumne a temps parcial?

Acord normatiu 12741/2018, del dia 10 de maig, pel qual es modifica l'Acord normatiu 10959/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament acadèmic de la Universitat.

Acord ratificatiu 12906/2018, del dia 14 de desembre de 2018, pel qual es modifica l'Acord ratificatiu 11912/2016, del dia 21 de juny, pel qual s'aprova la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears.

- Consultau la normativa de preus públics -

Qui serà considerat estudiant a temps parcial?

Qui ho hagi sol·licitat i hagi obtingut el reconeixement per part de la UIB.

Qui pot demanar la condició de temps parcial?

Ho pot sol·licitar qualsevol estudiant de grau o de màster que cumpli un dels següents requisits (i que ho acrediti documentalment):

  1. Treballar amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball.
  2. Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33 per cent.
  3. Tenir 45 anys o més en la data d'inici del curs acadèmic.
  4. Estar en situació de protecció a la família o haver de tenir cura de persones dependents.
  5. Tenir la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment.
  6. Estar matriculat a temps complet durant l’any acadèmic en curs al Títol Superior de Música, en qualsevol de les seves especialitats, impartit pel Conservatori Superior de Música.
  7. Trobar-se en altres situacions extraordinàries que l'òrgan competent valori com a determinants per ser incorporat a la situació de dedicació a l’estudi a temps parcial.
Documentació necessària

Els supòsits a), d), e), f) i g) s'han d'acreditar cada any. El supòsit b) s'ha d'acreditar la primera vegada i una vegada caduqui la certificació corresponent.

  • Contracte de treball o un nomenament administratiu vigent el dia d'inici de les activitats lectives; alternativament es poden aportar altres documents que provin l'activitat actual, com els justificants de cotització en qualsevol règim de la Seguretat Social.
  • El grau de discapacitat s'ha d'acreditar mitjançant el certificat emès per l'organisme competent per al seu reconeixement.
  • Qualsevol document que acrediti la causa al·legada per l'alumne per ser considerat alumne a temps parcial.

 

Quan i on se sol·licita?

Alumnes que inicien estudis

Han de sol·licitar la condició d'alumne a temps parcial indicant aquesta condició al formulari de preinscripció d'UIBdigital i acreditant la condició amb la documentació corresponent al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

Alumnes de continuació

Han de presentar les sol·licituds abans de l'inici del termini de matrícula de continuació; per tant fins a finals de juliol.

Modificacions sobrevingudes durant el primer semestre

Els alumnes amb modificacions sobrevingudes al primer semestre poden sol·licitar la condició d'alumne a temps parcial fins a deu dies abans de l'inici del termini d'ampliació de matrícula dels seus estudis. En tot cas, només podran fer modificacions a la matrícula dels crèdits de segon semestre.

Si els alumnes han sol·licitat beca per realitzar els estudis, s'han d'atendre a la convocatòria en concret i a les condicions de becari.

Més informació sobre aquest tràmit.

De quants de crèdits es poden matricular els estudiants a temps parcial?

Els estudiants que hagin obtingut la condició d'alumne a temps parcial s’han de matricular del nombre mínim de crèdits que fixi el Reglament acadèmic.

Alumnes de grau

Actualment, els alumnes a temps parcial que iniciïn estudis de grau s'han de matricular com a mínim de 24 crèdits.

Alumnes de màster

Els alumnes que inicien estudis de màster s'han de matricular de 15 crèdits.

Quants de crèdits han d'haver superat els estudiants a temps parcial per poder continuar els estudis?

Alumnes de grau

Segons la normativa de Permanència (Acord Ratificatiu 11912, FOU 432, modificat per l'Acord Ratificatiu 12906/2018 FOU 471), els alumnes a temps parcial per poder continuar els estudis, en acabar el primer any acadèmic han d'haver superat un mínim de 6 crèdits, i en acabar els dos primers anys acadèmics, un mínim de 24 crèdits.

Alumnes de màster

Segons la normativa de Permanència (Acord Ratificatiu 11912, FOU 432, modificat per l'Acord Ratificatiu 12906/2018, FOU 471), els alumnes a temps parcial per poder continuar els estudis, han de superar com a mínim el 10% dels crèdits de què s'hagin matriculat (arrodonit per excés). 

Com serà l'avaluació dels estudiants a temps parcial?

A les guies docents de les assignatures s'establirà si hi ha itineraris d'avaluació per als alumnes a temps parcial. L'estructura d'aquests itineraris es pot definir en un contracte d'aprenentatge que signaran el professor i l'alumne.

Puc canviar la condició d'estudiant a temps parcial a temps complet, i viceversa, al llarg dels estudis?

Sí. La sol·licitud es fa als serveis administratius i en el termini corresponent. En tot cas no es pot canviar dues vegades d'estatus dins el mateix any acadèmic.

Quins avantatges té la condició d'alumne a temps parcial?

Els principals avantatges són: reducció del nombre mínim de crèdits als quals s'han de matricular el primer any i reducció del nombre mínim de crèdits que s'han d'aprovar durant els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis. Aquesta condició està pensada per facilitar la possibilitat d'estudiar a la gent que fa feina, que té càrregues familiars, etc.

A més, les persones que tenen reconeguda la condició d'alumne a temps parcial poden optar a un itinerari B d'avaluació en assignatures que ho contemplen.

Si durant el primer semestre, es produeix alguna situació sobrevinguda que no em permeti continuar els estudis a temps complet, puc sol·licitar la condició d'alumne a temps parcial?

Sí. Podries sol·licitar la condició d'alumne a temps parcial fins a deu dies abans de l'inici del termini d'ampliació de matrícula. En aquest cas, s'ha de sol·licitar en els serveis administratius corresponents. De totes maneres, només es podrien fer modificacions sobre el nombre de crèdits del segon semestre de què t'hagis matriculat.

A més, és important tenir en compte el que pot suposar la modificació de la matrícula si ets becari.