Medicina

Quin és el termini per demanar plaça?

Hi ha dos terminis, segons la sol·licitud que es faci:

 • Del 19 al 31 de maig: sol·licituds per canvi d’estudis i/o universitat i estudis estrangers.
 • Del 19 de maig al 4 de juliol: sol·licituds generals (títol de batxiller o equivalent (PAU), tècnic superior, títol universitari oficial, més grans de 25/45 anys).

Quina serà la nota de tall? / Hi ha nota de tall?

De nota de tall n'hi haurà quan hagi acabat tot el procés d'admissió. El que no tenim en aquests moments és una nota de tall orientativa als estudis de Medicina, perquè és la primera vegada que s’ofereixen. A més, pensau que les notes de tall només són orientatives i que no indiquen la nota mínima per ser admès. La nota de tall es calcularà a l’adjudicació de places en funció de l’oferta de places, les sol·licituds rebudes i les notes dels sol·licitants.

Recomanam que les persones interessades en aquests estudis demanin plaça, independentment de la nota d’admissió que tinguin. 

Quins són els paràmetres de ponderació d'aquests estudis per calcular la nota d'admissió?

Les assignatures de Biologia i Química al bloc d'admissió de la PBAU es ponderen amb 0,2.

Puc accedir-hi des de qualsevol modalitat de batxillerat?

Sí. A l’admissió no es té en compte la modalitat de batxillerat cursada, sinó la nota d’admissió. Ara bé, la nota d’admissió pot ser més alta amb les assignatures que es ponderen de la fase específica de la PAU.

Si curs un altre grau, puc demanar plaça per la via de canvi d'estudis i/o universitat? I reconeixement de crèdits?

Sí, si tens com a mínim 30 crèdits reconeguts. En el moment de demanar plaça, podràs formalitzar la sol·licitud general i també la de canvi d’estudis i/o universitat i estudis estrangers. Ara bé, s’ha de tenir en compte que, si has fet les dues sol·licituds, té prioritat la convocatòria de canvi d’estudis i/o universitat.

A més, una vegada que us hagin adjudicat una plaça, tant si heu fet la sol·licitud general com la de canvi d’estudis i/o universitat i estudis estrangers, podreu sol·licitar el reconeixement de crèdits que correspongui.

Quins reconeixements de crèdits hi haurà?

En aquests moments no disposam de taules automàtiques de reconeixement en aquests estudis. Per tant, la CRITC (Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits) d’aquests estudis resoldrà les sol·licituds de reconeixement en funció de les competències i els coneixements adquirits i requerits en aquests estudis.

S'oferiran places per totes les vies d'accés?

Atès que enguany no s’han pogut fer les convocatòries de la prova d’accés a la Universitat per als més grans de 45 anys ni la d’acreditació professional i/o laboral per als més grans de 40 anys, la reserva d’aquestes places anirà a la via general (batxillerat + PAU i títol de tècnic superior).

Quins percentatges de places s'oferiran per a cada via?

Enguany s’oferiran 60 places, de les quals es faran les reserves següents:

 • 1 plaça per a titulats
 • 2 places per als més grans de 25 anys, amb prova d’accés
 • 1 plaça per als més grans de 45 anys, amb prova d’accés i entrevista personal
 • 1 plaça per als més grans de 40 anys, amb acreditació professional i/o laboral i entrevista personal
 • 3 places per a discapacitats
 • 2 places per a esportistes d’alt nivell i/o d’alt rendiment.

Ara bé, enguany les reserves de places per als més grans de 40 i 45 anys, atès que no s’han pogut fer les convocatòries corresponents, aniran a la via general.

A més de les 60 places, hi ha 2 places addicionals:

 • 1 plaça per canvi d’estudis i/o universitat
 • 1 plaça per estudis estrangers.

Amb el títol de tècnic superior, puc demanar plaça a Medicina? I reconeixement de crèdits?

Sí, amb el títol de tècnic superior podeu demanar plaça als estudis de Medicina. En funció de la nota d’admissió, s’adjudicarà la plaça.

Una vegada que us hagin adjudicat plaça, podreu sol·licitar el reconeixement de crèdits que correspongui. Actualment no hi ha taules de reconeixement automàtiques d’aquests estudis. Per tant, la CRITC resoldrà quins reconeixements es faran.

Si ja som titulat universitari oficial, puc accedir a aquests estudis? Quins reconeixements es faran?

Sí, amb un títol universitari oficial podreu demanar plaça als estudis de Medicina. Enguany s’ofereixen dues places per a titulats universitaris en aquests estudis. Una vegada que us hagin adjudicat plaça, podreu sol·licitar el reconeixement de crèdits que correspongui. Actualment no hi ha taules de reconeixement automàtiques d’aquests estudis. Per tant, la CRITC resoldrà quins reconeixements es faran.

Puc demanar plaça en aquests estudis amb l'accés a la Universitat per als més grans de 25 anys?

Sí, amb la prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys de l’opció de Ciències de la Salut. De fet, enguany oferim dues places per a persones amb aquesta via d’accés.

En quin idioma s'impartiran les classes?

D'acord amb la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la UIB, l'alumnat i el professorat tenen dret a expressar-se, oralment o per escrit, en la llengua oficial que ells prefereixin. Això vol dir que el professorat pot utilitzar en la docència el català o el castellà, i la seva elecció ha de ser respectada.

Atès que ambdues són llengües de la mateixa família, llengües romàniques, en un curt període de temps els alumnes que estudien a la UIB i no parlen català poden seguir sense dificultat les classes que s'imparteixin en català. A més, la utilització en la docència del llenguatge científic inclou termes i expressions de l'àrea específica de coneixement, en aquest cas Medicina, que són molt més fàcils d'entendre que les converses habituals entre catalanoparlants. En qualsevol cas, es podrà consultar l'idioma en què s'impartirà l'assignatura abans de matricular-s'hi a les guies docents publicades a la web dels estudis.

D'altra banda, a les classes de la UIB que s'imparteixen en català mai no es demana a l'alumne l'ús actiu d'aquesta llengua. Per tant, en les intervencions orals a classe, els treballs, exàmens, etc., l'alumne pot utilitzar amb total normalitat l'idioma (català o castellà) en què se senti més còmode. Cada any arriben a la UIB molts d'estudiants d'intercanvi i, generalment, no tenen cap problema per seguir els cursos satisfactòriament.

A més, al llarg del curs acadèmic, la UIB ofereix cursos de nivell bàsic de català per a estudiants que poden ajudar els alumnes que venen de fora a seguir les classes a la Universitat.

Quin és el preu per crèdit?

El preu per crèdit ve regulat pel decret de preus públics de serveis acadèmics i administratius que es publica abans d’iniciar-se la matrícula i depèn del grau d’experimentalitat dels estudis. Encara no sabem quin preu tindrà, però segurament serà igual o semblant al d’Infermeria, que és de 23,13 euros per crèdit.

Puc demanar la condició d'alumne a temps parcial en aquests estudis?

Sí, en el moment de formalitzar la sol·licitud de preinscripció es pot demanar la condició d’alumne a temps parcial si es compleix algun dels següents requisits, que s'han d'acreditar amb la documentació corresponent:

 • Treballar amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball.
 • Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33 per cent.
 • Tenir 45 anys o més en la data d’inici del curs acadèmic.
 • Estar en situació de protecció a la família o haver de tenir cura de persones dependents.
 • Trobar-se en altres situacions extraordinàries que es valorin com a determinants per incorporar-se a aquesta condició.

D’aquesta manera, l’alumne redueix el mínim de crèdits de matrícula i els criteris de permanència per continuar els mateixos estudis.

On es faran les classes?

El grau de Medicina s'impartirà íntegrament a l'Hospital Universitari Son Espases (HUSE), que està situat aproximadament a 3 quilòmetres del campus de la UIB i disposa, a més d'uns espais docents i generals propis de l'Hospital, d’una Unitat Docent de Medicina, de 1.700 m2, distribuïda en dues zones: una al mòdul H (amb aules, laboratoris, despatxos i espai per a l'administració) i l'altra al mòdul R (amb espais de dissecció, osteoteca, aules i laboratoris).