Escoltar

Estudis

Què és un crèdit?

Un crèdit ECTS (European Credit Transfer System) és la unitat de mesura de la càrrega de feina de l’alumnat.

A la UIB, un crèdit ECTS correspon a 25 hores de feina. En moltes assignatures les hores es reparteixen en 10 hores presencials (classes magistrals, seminaris, problemes, pràctiques de laboratori...) i 15 de no presencials (estudi autònom, realització de treballs...). Les assignatures de 6 ECTS amb aquest repartiment tenen 60 hores presencials i 90 hores no presencials, si bé hi pot haver assignatures a les quals s’han assignat unes hores presencials diferents.

 

Què és la guia docent?

Podríem dir que les guies docents són l’esquelet de les assignatures; són documents en els quals s'especifiquen tots els aspectes d'una assignatura. Hi apareixen descrits els objectius, les competències que s'adquireixen, el programa, la metodologia, la bibliografia, el professorat, els grups i el catàleg de tècniques docents i activitats acadèmiques.

Quin tipus d'assignatures es cursen als graus?

Hi ha tres tipus diferents d’assignatures; de formació bàsica (60 crèdits), que corresponen al primer curs de cada grau i són la base per a la resta de cursos i assignatures; obligatòries, comunes a tots els estudiants, centrades a aprofundir en les matèries que l’estudiant ha d’assolir; i optatives, que l’estudiant pot elegir depenent de les seves inquietuds i els seus objectius personals.

Quins estudis es poden cursar a la UIB?

Hi ha estudis oficials i títols propis. Bàsicament són estudis presencials. Els estudis oficials s’estructuren en grau, màster i doctorat.

Quina diferència hi ha entre titulacions oficials i títols propis?

Els estudis homologats permeten obtenir un títol amb validesa oficial a tot l’espai europeu d’educació superior. Els títols propis estan avalats únicament per la mateixa universitat on s’han cursat, i el seu valor el dicta principalment la seva acceptació en el mercat laboral.

Què són els estudis de grau?

Són estudis que tenen com a finalitat que l'estudiant obtingui una formació general orientada a la preparació per a l'exercici professional. Consten de 240 crèdits ECTS cadascun, que equivalen a un període d'estudi de quatre anys.

El títol oficial que s'obté en superar aquests estudis és el de graduat.

Tots els graus s'adscriuen a alguna d'aquestes branques de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura. L'adscripció a una branca o a una altra determina les assignatures bàsiques que s'hauran de cursar en el primer any del grau.

Què són els estudis de màster?

Els estudis de màster tenen la finalitat que l'estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores. Els plans d'estudis tenen una càrrega entre 60 i 120 crèdits i inclouen tant formació teòrica com formació pràctica.

En quin idioma es fan les classes?

A la UIB són oficials el català i l’espanyol, de manera que el professor pot elegir en quin idioma imparteix les classes, i l’alumne pot elegir en quin idioma realitza els exàmens, treballs... De totes maneres, en poden quedar excloses les assignatures de llengua i literatura catalana, espanyola i d’idiomes estrangers. Podeu consultar l’idioma de cada assignatura al pla d’estudis corresponent i a la guia docent.

Puc obtenir el títol de grau sense l'acreditació de l'anglès B2?

No. Aquest nivell d’anglès és obligatori, i pots obtenir-lo per diferents vies, consulta la informació al següent enllaç.

Què és el reconeixement de crèdits?

Tècnicament s'entén per reconeixement l'acceptació per part de la UIB dels crèdits que havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, en aquesta o una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents als efectes de l'obtenció d'un títol oficial. De manera més planera, això vol dir que les comissions de reconeixement i transferència de crèdits que han de crear tots els centres (facultats i escoles) per cada estudi de grau són les que resolen les sol·licituds dels estudiants que ja han cursat estudis universitaris i volen passar a un grau. Les comissions o bé apliquen les «taules d’equivalència» o bé, en funció de les competències i/o els continguts i el nombre de crèdits de les assignatures aprovades, decideixen quants de crèdits dels nous estudis de grau són reconeguts i, per tant, quines assignatures de formació bàsica, obligatòries i/o optatives no importa que cursi l’estudiant.

Què són les «taules d'equivalència»?

Tots els plans dels estudis de grau que substitueixen antics estudis porten unes taules d’equivalència on es fa explícit el sistema de reconeixement de crèdits que s’aplicarà entre les assignatures i els crèdits dels antics plans d’estudis i les assignatures i els crèdits del nous plans. Les comissions de reconeixement i transferència de crèdits de cada titulació són les encarregades d’aplicar aquestes taules, que han d’estar sempre a disposició de l’alumnat. En principi, a la mateixa pàgina web de cada facultat i/o estudi.

Què és la transferència de crèdits?

En un procés de canvi de plans antics a titulacions de grau, pot haver-hi crèdits que no siguin reconeguts. Per exemple, perquè provinguin d’estudis no finalitzats, d’assignatures de lliure configuració i/o d’optatives que han treballat competències o continguts no prevists als nous plans, etc. Però aquests crèdits seran transferits. La transferència de crèdits implica que als documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant s'hi inclourà la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats anteriorment, a la UIB o en una altra universitat, que no hagin conduït a l'acabament dels seus estudis amb la consegüent obtenció d'un títol oficial. Aquests crèdits tenen un valor afegit especialment al certificat del Suplement Europeu al Títol, perquè l’estudiant, en acabar una carrera, aquí hi tindrà tot el seu expedient acadèmic (amb les assignatures amb els crèdits superats i, si escau, els reconeguts), però a més també hi figurarà tota la resta d’activitats que ha dut a terme i que no han servit per finalitzar una titulació però que formen part del seu bagatge personal i la seva formació.