Escoltar

Estudis

Què és un crèdit?

El crèdit simplement és una unitat de mesura; l’empram per determinar la durada d’una assignatura (un crèdit equival a 25 hores de treball, entre hores lectives i tasques a casa), la durada d’un grau (240 crèdits) i els preus.

Què és la guia docent?

Podríem dir que les guies docents són l’esquelet de les assignatures; són documents en els quals s'especifiquen tots els aspectes d'una assignatura. Hi apareixen descrits els objectius, les competències que s'adquireixen, el programa, la metodologia, la bibliografia, el professorat, els grups i el catàleg de tècniques docents i activitats acadèmiques.

Quin tipus d'assignatures es cursen als graus?

Hi ha tres tipus diferents d’assignatures; de formació bàsica (60 crèdits), que corresponen al primer curs de cada grau i són la base per a la resta de cursos i assignatures; obligatòries, comunes a tots els estudiants, centrades a aprofundir en les matèries que l’estudiant ha d’assolir; i optatives, que l’estudiant pot elegir depenent de les seves inquietuds i els seus objectius personals.

Quins estudis es poden cursar a la UIB?

Hi ha estudis oficials i títols propis. Bàsicament són estudis presencials. Els estudis oficials s’estructuren en grau, màster i doctorat.

Quina diferència hi ha entre titulacions oficials i títols propis?

Els estudis homologats permeten obtenir un títol amb validesa oficial a tot l’espai europeu d’educació superior. Els títols propis estan avalats únicament per la mateixa universitat on s’han cursat, i el seu valor el dicta principalment la seva acceptació en el mercat laboral.

Què són els estudis de grau?

Són estudis que tenen com a finalitat que l'estudiant obtingui una formació general orientada a la preparació per a l'exercici professional. Consten de 240 crèdits ECTS cadascun, que equivalen a un període d'estudi de quatre anys.

El títol oficial que s'obté en superar aquests estudis és el de graduat.

Tots els graus s'adscriuen a alguna d'aquestes branques de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura. L'adscripció a una branca o a una altra determina les assignatures bàsiques que s'hauran de cursar en el primer any del grau.

Què són els estudis de màster?

Els estudis de màster tenen la finalitat que l'estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores. Els plans d'estudis tenen una càrrega entre 60 i 120 crèdits i inclouen tant formació teòrica com formació pràctica.

En quin idioma es fan les classes?

A la UIB són oficials el català i l’espanyol, de manera que el professor pot elegir en quin idioma imparteix les classes, i l’alumne pot elegir en quin idioma realitza els exàmens, treballs... De totes maneres, en poden quedar excloses les assignatures de llengua i literatura catalana, espanyola i d’idiomes estrangers. Podeu consultar l’idioma de cada assignatura al pla d’estudis corresponent i a la guia docent.

Puc obtenir el títol de grau sense l'acreditació de l'anglès B2?

No. Aquest nivell d’anglès és obligatori, i pots obtenir-lo per diferents vies:

  • aprovar l'assignatura d'anglès específic del pla d'estudis del qual estàs matriculat
  • superar una prova d'anglès
  • presentar un certificat o titulació acceptat per la UIB
  • superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació
  • superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.