L'adaptació de la UIB a l'EEES: preguntes i respostes sobre el que han de fer els estudiants de plans antics

En què m'afecta a mi l'adaptació de l'EEES si som un estudiant de llicenciatura, diplomatura, enginyeria, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica (és a dir, de plans antics)?

En principi no t’has de preocupar de res. De manera progressiva cada any acadèmic s’anirà extingint la docència d’un curs. Per tant, en el cas de les llicenciatures i les enginyeries, el darrer curs s’impartirà l’any acadèmic 2012-2013, i en el cas de les diplomatures, les enginyeries tècniques i l’arquitectura tècnica, serà el 2010-2011. Després de l’extinció de cada curs, els dos anys acadèmics següents hi haurà tutories i suports perquè et puguis examinar amb les millors condicions per superar les assignatures que t’hagin quedat pendents. De tota manera, en cas que exhaureixis totes les convocatòries d’una o més assignatures i ja no puguis continuar a l’estudi de pla antic, sempre podràs passar al nou estudi de grau que el substitueix amb tots els crèdits reconeguts que et pertoquin.

Si vull continuar amb els meus estudis de plans antics, què passarà amb les assignatures que he suspès o de les quals no m'he matriculat mai els cursos que es van extingint?

És veritat que a mesura que s’implantin els cursos dels nous estudis de grau, s’aniran extingint els cursos dels estudis que queden substituïts. Ara bé, al nou Reglament acadèmic es garanteix que tot estudiant d’un pla que s’extingeix té dos anys per aprovar les assignatures que li queden pendents i de les quals ja no s’imparteix docència. En el cas d’assignatures ja matriculades (i, per tant, se suposa que cursades), el professor assignat en farà tutories i avaluacions d’acord amb el programa del darrer any que se’n va impartir docència. En el cas d’assignatures del mateix estudi de les quals, per les raons que siguin, l’estudiant no s’havia matriculat mai, tindrà el mateix suport però intensificat. A les tutories s’hi preveurà un pla que permetrà la formació teòrica i, si escau, la realització de pràctiques (sempre que siguin factibles, òbviament) i l’avaluació.

I si exhauresc totes les convocatòries d'una assignatura de plans antics i no l'he aprovada, què passarà?

En aquest cas extrem, i suposant que això provoqui el fet d’haver d’abandonar els estudis, la UIB, a través de la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits, garanteix que tot estudiant en aquesta situació pot sol·licitar la incorporació als estudis de grau.

Tothom ha de passar dels estudis de plans antics als estudis de grau?

No. Com s’ha explicat abans, les antigues llicenciatures, diplomatures, enginyeries, arquitectures, enginyeries tècniques i arquitectures tècniques conserven totes les atribucions professionals i tot el seu valor, amb total independència que ara els estudis de grau durin quatre anys i aquests estudis anteriors en durassin cinc o tres. La decisió sobre passar o no als graus dependrà, entre d’altres factors, dels anys que quedin per finalitzar els estudis de plans antics, del percentatge de crèdits o assignatures aprovades, del nombre de crèdits que et seran reconeguts quan facis el canvi i del fet que pensis fer feina en un altre país.

Però si som estudiant d'una carrera de tres anys, sí que he de passar obligatòriament als estudis de grau perquè els nous graus són de quatre anys?

No. Des del punt de vista de les atribucions i els drets professionals, els governs estatals i autònoms han de respectar igual el valor d’ambdues titulacions, encara que una s’hagi obtingut en tres anys i l’altra en quatre.

Quan és aconsellable passar d'un estudi de pla antic al nou grau?

Això és una decisió personal que es pot veure influïda per molts de factors, però en termes generals els consells serien els següents:

  • Si ets un estudiant «a temps complet» (és a dir, la idea més o menys és dur la carrera al dia) i només has cursat un any d’un estudi de pla antic i no has superat més d’un 50% dels crèdits prevists (o no t’hi has matriculat), podria ser convenient que fessis el canvi. En cas contrari, sent un alumne més o menys amb bon rendiment i que ja ha cursat gran part dels crèdits del primer curs, passar a grau pot suposar tenir com un «any perdut», atès que moltes assignatures poden ser ja reconegudes (convalidades) i, per tant, potser només en faràs unes quantes fins que s’activin les dels propers cursos.
  • Si ets un estudiant «a temps complet» però estàs en cursos més avançats, el consell és més o menys el mateix: si arrossegues moltes assignatures no superades o no matriculades, és convenient passar a grau, perquè, a més, ben aviat d’aquestes assignatures només en tindràs tutories i avaluació. En canvi, si portes la carrera més o menys al dia (encara que et quedin algunes assignatures endarrerides), probablement et convé més continuar.
  • Si ets un estudiant «a temps parcial», és a dir, que per feina o d’altres motius t’has plantejat fer la carrera a poc a poc, probablement et convé passar a grau en un moment o altre (perquè, de fet, a grau també hi haurà vies especials i molt més delimitades per als alumnes a temps parcial). Ara bé, no cal fer-ho el primer any. Has de revisar amb cura les «taules d’equivalència» entre els estudis, que són el que permet el reconeixement dels crèdits, i has de passar al grau en el moment més adequat (quan hi passis amb més crèdits reconeguts).

Què és el reconeixement de crèdits?

El reconeixement de crèdits més o menys és com el procés de convalidacions que es fa servir en els estudis dels plans antics. Tècnicament s'entén per reconeixement l'acceptació per part de la UIB dels crèdits que havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, en aquesta o una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents als efectes de l'obtenció d'un títol oficial. De manera més planera, això vol dir que les comissions de reconeixement i transferència de crèdits que han de crear tots els centres (facultats i escoles) per cada estudi de grau són les que resolen les sol·licituds dels estudiants que ja han cursat estudis universitaris i volen passar a un grau. Les comissions o bé apliquen les «taules d’equivalència» o bé, en funció de les competències i/o els continguts i el nombre de crèdits de les assignatures aprovades, decideixen quants de crèdits dels nous estudis de grau són reconeguts i, per tant, quines assignatures de formació bàsica, obligatòries i/o optatives no importa que cursi l’estudiant.

Què són les «taules d'equivalència»?

Tots els plans dels estudis de grau que substitueixen antics estudis porten unes taules d’equivalència on es fa explícit el sistema de reconeixement de crèdits que s’aplicarà entre les assignatures i els crèdits dels antics plans d’estudis i les assignatures i els crèdits del nous plans. Les comissions de reconeixement i transferència de crèdits de cada titulació són les encarregades d’aplicar aquestes taules, que han d’estar sempre a disposició de l’alumnat. En principi, a la mateixa pàgina web de cada facultat i/o estudi.

Què és la transferència de crèdits?

En un procés de canvi de plans antics a titulacions de grau, pot haver-hi crèdits que no siguin reconeguts. Per exemple, perquè provinguin d’estudis no finalitzats, d’assignatures de lliure configuració i/o d’optatives que han treballat competències o continguts no prevists als nous plans, etc. Però aquests crèdits seran transferits. La transferència de crèdits implica que als documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant s'hi inclourà la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats anteriorment, a la UIB o en una altra universitat, que no hagin conduït a l'acabament dels seus estudis amb la consegüent obtenció d'un títol oficial. Aquests crèdits tenen un valor afegit especialment al certificat del Suplement Europeu al Títol, perquè l’estudiant, en acabar una carrera, aquí hi tindrà tot el seu expedient acadèmic (amb les assignatures amb els crèdits superats i, si escau, els reconeguts), però a més també hi figurarà tota la resta d’activitats que ha dut a terme i que no han servit per finalitzar una titulació però que formen part del seu bagatge personal i la seva formació.

Què puc fer si he decidit passar d'un estudi de pla antic a un de nou de grau que no té limitació de places?

En aquest cas la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits diu: «En el cas dels estudis sense limitació de places es poden admetre tots els alumnes que ho sol× licitin, sempre que el nombre total d’admesos no modifiqui el nombre màxim de grups grans —grups assignatura— prevists a la proposta d’oferta acadèmica (POA) de la titulació. En cas que hi hagi modificació del nombre màxim dels grups grans però s’arribi a un acord amb els departaments implicats i hi hagi espai disponible, el degà, el director de l’escola o el director del màster podran autoritzar l’accés dels alumnes pendents. En cas que l’acord anterior impliqui més recursos de professorat o d’espai, és necessari comptar amb el vistiplau del Consell de Direcció.»

És a dir, a la pràctica això vol dir que en principi en aquests estudis hi tindran cabuda tots els alumnes que ho sol·licitin. Ara bé, es redacta de manera prudencial, perquè és evident que si el mateix any tots (o una gran majoria) dels estudiants de la titulació antiga volen accedir al nou grau, que, a més, ha de rebre els estudiants de nou ingrés, es pot produir un col·lapse. Per això cal recordar que no és necessari passar al grau si es porta la carrera més o menys bé (vegeu preguntes anteriors), i si la decisió és passar-hi, no té per què fer-se el primer any..., potser fins i tot pot ser més convenient fer-ho el segon o tercer any, amb més assignatures aprovades i, per tant, amb més crèdits reconeguts.

Què puc fer si he decidit passar d'un estudi de pla antic a un de nou de grau que té limitació de places (numerus clausus)?

En aquest cas la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits diu: «En el cas dels estudis amb numerus clausus els alumnes de plans antics tindran dues vies per sol·licitar l’accés: (a) en primer lloc, ho poden fer a través del procediment de preinscripció, per a la qual cosa, si cal, s’ampliarà el període establert anualment a aquest efecte. En aquest supòsit, l’estudiant competirà per la plaça en funció de les condicions que marca la llei per a cada via d’accés. I, (b) en segon lloc, poden sol·licitar l’accés directe, de manera similar a l’apartat 2»... (és a dir, fent el mateix procediment que en els estudis sense limitació de places però tenint present que aquí s’ha de complir més escrupolosament el fet de tenir llocs de pràctiques o altres condicions que són imprescindibles per a la docència i que són un recurs limitat).

El següent exemple il·lustra les dues vies. Imaginem una diplomatura en què sempre hi ha hagut numerus clausus i que ara s’extingeix perquè es posa en funcionament un nou grau en què també hi ha numerus clausus, de 80 alumnes, entre altres raons, perquè només pot garantir un nombre de places per a les pràctiques al voltant dels cent alumnes. Només n’admet 80 de nou ingrés cada any, perquè comptant amb els suspesos o no matriculats d’anys anteriors, les places de pràctiques queden cobertes. Un estudiant que ja ha cursat el primer curs de la diplomatura però no li ha anat gaire bé, decideix passar al nou grau. La via (a) l’únic que fa és reconèixer-li un dret que ja té per llei: accedir a un estudi a través de la seva nota de PAU (selectivitat). Si la seva nota està entre les 80 millors d’aquell any, ja té la plaça assegurada. Ara bé, la via (b) li permet no haver de tornar a competir amb la nota de PAU. En aquest cas cursa una sol·licitud al seu centre (facultat o escola) i espera resposta. El centre actuarà d’acord amb els seus recursos (de personal, de pràctiques, etc.). Per exemple, si entren 80 alumnes de nou ingrés, però realment pot donar places fins a cent, aleshores n’hi haurà 20 dels antics estudis que podran entrar. Com s’ha explicat abans, si el procés de canvi és esglaonat, no hi haurà cap problema. Les dificultats sorgirien, en l’exemple anterior, si a més dels 80 alumnes de nou ingrés, n’hi hagués 80 de plans antics que volguessin passar al grau el mateix any. Això resultaria impossible. En canvi, de manera més gradual, probablement en tres anys aquests 80 alumnes de plans antics entrarien tots.

Què passa si per alguna raó l'any acadèmic 2010-11 vull passar al grau i no hi som admès/esa?

No passa res, l’estudi ha tingut un excés de demanda i no ha tingut recursos de professorat, d’espai, materials o de pràctiques per assumir-la tota. En aquest cas el que ha de fer l’estudiant és seguir el seu pla d’estudis i aprovar el màxim d’assignatures. Gairebé amb tota probabilitat, si encara li interessa, el proper curs podrà passar al grau, i a més, si porta més assignatures aprovades, tindrà un reconeixement de crèdits més gran.

I què passarà si acab els meus estudis de llicenciatura, diplomatura, enginyeria, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica i després vull tenir el grau?

Doncs que també és una opció que es preveu i que és totalment viable. Encara que depèn de cada pla d’estudis de grau, en la majoria de casos el titulat de pla antic només haurà de cursar un seguit de crèdits (que en funció de cada cas, i si s’hi pot dedicar a temps complet, és possible que pugui cobrir en un semestre o, a tot estirar, en un any) i ja tindrà el nou títol. És possible que fins i tot en molts d’estudis ja quedin establerts aquests complements formatius per obtenir el grau a partir d’una titulació anterior. A més, cal recordar que si el titulat de pla antic té anys d’experiència professional, aquesta també li pot ser reconeguda en forma de crèdits i, per tant, en forma d’assignatures que no haurà de cursar.

Com se sol·licita el pas d'un estudi de pla antic a un estudi de grau?

Això té un seguit de passos, en funció del camí que se segueixi (vegeu el calendari annex). De manera resumida, s’ha de tenir en compte el següent:

  • S’establirà un termini per als alumnes ja matriculats en estudis de plans antics que vulguin accedir a titulacions de grau amb limitació de places a través de preinscripció.
  • S’establirà un termini perquè qualsevol estudiant ja matriculat en estudis de plans antics pugui sol·licitar als centres responsables (facultats o escoles) l’accés a títols de grau (amb i sense limitació de places). L’estudiant s’ha de limitar a trametre una sol·licitud, si escau, electrònica a través d'UIBdigital.
  • Els centres responsables respondran les sol·licituds, ja sigui per correu electrònic o penjant a la seva pàgina web la llista d’admesos.
  • Al mes de setembre els alumnes admesos hauran de cursar les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits als centres (per poder comprovar quines assignatures del nou grau no hauran de cursar). En tot cas, els alumnes de la UIB només han d’emplenar un paper, i tota la documentació que han de menester les comissions per dictaminar els la trametran de manera informàtica. En canvi, els alumnes de fora, a més, han de presentar tota la documentació que exigeix la normativa de reconeixement i transferència de crèdits a l'article 15.2 (vegeu el FOU núm. 314, de 12 de juny de 2009). Malgrat que es cursàs una sol·licitud telemàtica, necessàriament l’estudiant l’haurà d’imprimir i registrar als serveis administratius de l’estudi de grau on vulgui accedir. En qualsevol cas cal recordar que les comissions de reconeixement i transferència de crèdits només tramitaran les sol·licituds per a aquells alumnes que, d’una manera o altra, tinguin concedida plaça d’accés als estudis.
  • Teòricament les comissions de reconeixement i transferència de crèdits respondran al mes de setembre, i després l’estudiant ja podrà formalitzar la matrícula. Però, atès que pot haver-hi actes de setembre encara no tancades, tant les comissions com els serveis administratius esperaran durant el mes d’octubre per poder tenir tota la documentació i tramitar-la, a fi i efecte que l’estudiant pugui entrar al grau amb el màxim de crèdits reconeguts.

Tot estudiant de grau és sempre necessàriament un estudiant a temps complet?

No. Als plans d’estudis, al Reglament acadèmic de la UIB i a les guies docents de les assignatures de grau es permeten itineraris formatius i especialment avaluatius diferenciats per a alumnes a temps complet i a temps parcial. Igualment, el Reglament acadèmic preveurà uns criteris de permanència (nombre de crèdits mínims a aprovar els primers anys) i de crèdits màxims per matricular-se, diferents per a alumnes a temps complet i alumnes a temps parcial. La gran novetat respecte dels estudis de plans antics (en què evidentment ja existien aquests dos tipus d’alumnes) és que en el grau s’ha de sol·licitar explícitament si es vol ser estudiant a temps parcial, i s’ha de justificar. En aquest sentit, es pot ser estudiant a temps parcial si hi ha un justificant de treball, una determinada discapacitat o s’és més gran de 55 anys, però al Reglament acadèmic també hi ha la possibilitat de fer una sol·licitud oberta per altres causes. Al llarg de la carrera un estudiant pot passar de temps parcial a temps complet i viceversa seguint els procediments establerts.