Escoltar

Avaluació

Quin és el sistema general d'avaluació amb el nou pla de l'EEES (estudis de grau)?

Preferentment, la qualificació de les assignatures cursades durant el grau s’ha de basar en un procediment d’avaluació contínua. Aquesta pot seguir diverses modalitats, però almenys el 50 per cent de la qualificació final d’una assignatura ha de dependre d’un procediment d’avaluació contínua.

Les notes que constaran a l’acta són de forma numèrica, entre 0 i 10, amb expressió d’un decimal, i es corresponen amb la qualificació qualitativa següent: (0,0-4,9) suspens, (5,0-6,9) aprovat, (7,0-8,9) notable i (9,0-10) excel·lent.

Com es calcula la nota final d'una assignatura de grau?

Un cop realitzada l’avaluació contínua, es passarà a fer l’avaluació final, que només pot suposar com a màxim el 50 per cent de la qualificació global de l’assignatura. Aquesta es basarà en un examen o prova final que es farà durant el període d’avaluació complementària. Aquest examen o prova final serà obligatòriament recuperable durant el període d’avaluació extraordinària. La nota final resultarà del càlcul dels percentatges corresponents a l’avaluació contínua i final prèviament establerts a la guia docent.

Quins són els períodes d'avaluació de grau?

Pel que fa a les assignatures de grau, es diferencien tres períodes: avaluació contínua (durant el període lectiu de cada semestre), avaluació complementària (en acabar cada semestre) i avaluació extraordinària (segons el calendari establert al centre corresponent).

En què es basa exactament l'avaluació contínua?

A la guia docent de cada assignatura trobaràs ben descrits els procediments d'avaluació, tant contínua com final.

El procediment d’avaluació contínua s’ha de basar, com a mínim, en proves parcials realitzades al llarg del curs, treballs o projectes, informes o memòries de pràctiques, proves d’execució de tasques, sistemes d’autoavaluació, escales d'actituds, tècniques d'observació, carpetes d'aprenentatge o altres procediments (acadèmicament justificables).

A la qualificació global es té en compte el resultat de les qualificacions obtingudes a l'avaluació contínua, la qual es pot complementar amb un procediment d'avaluació final. En aquest cas, es realitzarà en el període d'avaluació complementaria i obligatòriament serà recuperable en el període d'avaluació extraordinària.

Quines conseqüències té no seguir l'avaluació contínua?

A la guia docent de cada assignatura es publiquen els criteris d'avaluació i el pes que té cada element d'avaluació. Has de tenir en compte que has de realitzar o lliurar les activitats d'avaluació contínua en el calendari previst a la guia docent o al cronograma. Ara bé, si per causes justificades* no les has realitzat o lliurat en la data prevista, ho has d'acreditar degudament i el professor, analitzada la justificació, haurà de programar la repetició.

Si no compleixes els criteris d'avaluació establerts per a cada assignatura, no la superaràs i t'hi hauràs de tornar matricular amb un preu per crèdit més elevat.

 

*Causes justificades: accident, hospitalització, naixement o adopció d'un fill,  mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o primer d'afinitat, obligacions de caràcter públic ineludibles, la participació en programes de mobilitat (només afecta els elements d'avaluació complementària i extraordinària), la participació en activitats esportives d'alt nivell i d'alt rendiment, la participació en activitats de caràcter cultural en representació de la Universitat i una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

Què són els períodes d'avaluació complementària i extraordinària?

El període d’avaluació complementària és el que es durà a terme en acabar cada semestre, i en el qual es podran programar tant les recuperacions de les activitats d’avaluació contínua no superades o no realitzades com els exàmens o proves de l’avaluació final.

En canvi, el període d’avaluació extraordinària es durà a terme segons el calendari aprovat per a cada centre. Durant aquest període només podran avaluar els elements que s'hagin definit com a recuperables a les guies docents.

Què és la coincidència de dates?

Es considera coincidència d'exàmens quan entre l'acabament d'un examen i l'inici del següent (de l'avaluació complementària o de l'extraordinària) hi ha menys de tres hores de separació.

En canvi, a l'avaluació contínua no s'aplica aquest límit perquè les proves d'avaluació es realitzen dins l'horari habitual de classes. En tot cas, si hi hagués coincidència de dates per superposició d'horaris d'assignatures, els centres o els responsables dels estudis les han de resoldre. 

Què he de fer en cas de coincidència de dates de proves finals?

Coincidència de proves a l'avaluació complementària

Ho has de comunicar per escrit als serveis administratius dels teus estudis abans del 15 de desembre per a assignatures de primer semestre i abans de l'1 de maig per a assignatures de segon semestre.

Coincidència de proves a l'avaluació extraordinària

Ho has de comunicar tan aviat com t'assabentis de la coincidència.

 

En ambdós casos s'evitarà la coincidència oferint-te la possibilitat de fer un dels exàmens en data alternativa i sota condicions anàlogues a la resta d'alumnes.

Trobaràs la informació completa d'aquest tràmit a l'enllaç següent.

Com he de justificar l'absència a una prova d'avaluació?

Si per causa justificada* no has pogut realitzar una prova d'avaluació, has de justificar l'absència en un termini màxim de cinc dies una vegada que hagi finalitzat la situació que ha provocat l'absència o, si correspon per la gravetat de les circumstàncies, abans del tancament d'actes de cada període d'avaluació.

 

*Causes justificades: accident, hospitalització, naixement o adopció d'un fill,  mort d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o primer d'afinitat, obligacions de caràcter públic ineludibles, la participació en programes de mobilitat (només afecta els elments d'avaluació complementària i extraordinària), la participació en activitats esportives d'alt nivell i d'alt rendiment, la participació en activitats de caràcter cultural en representació de la Universitat i una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

Puc demanar una adaptació de l'avaluació?

Si tens una discapacitat acreditada (temporal o permanent) o necessitats específiques de suport educatiu, la Universitat et garanteix que pots realitzar les proves d'avaluació en les degudes condicions d'igualtat a la resta d'estudiants.

Per poder tenir una adaptació de l'avaluació, has de fer una petició prèvia expressament i amb el teu vistiplau, l'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials emetrà un informe amb les mesures i ajudes que permetin l'avaluació en condicions d'igualtat. Aquest informe es remet als professors de les assignatures.

Les mesures d'adaptació poden consistir en:

 • Adequació del temps.
 • Ús de productes de suport (ajudes tècniques).
 • Assistència de suport personal durant la realització de les proves.
 • Adequació del model de prova.
 • Adequació dels criteris d'avaluació.
 • Altres que es considerin en funció de les necessitats dels estudiants.

Com funciona la matrícula d'honor?

Et poden atorgar la menció de matrícula d’honor si has obtingut una qualificació igual o superior a 9,0. El nombre de matrícules d'honor en una assignatura no pot excedir el cinc per cent del nombre d'alumnes matriculats. Si el nombre de matriculats és inferior a vint, es pot concedir una matrícula d'honor.

Si l’aconsegueixes, tindràs dret a obtenir el mateix nombre de crèdits de l’assignatura en què has obtingut la matrícula de forma gratuïta en la matrícula següent.

He de dur identificació durant les proves d'avaluació?

Sí, ja que els professors poden demanar-te que t’identifiquis mitjançant DNI, passaport, carnet de la UIB o un altre mitjà fiable, abans o durant la realització de la prova d'avaluació.

On puc consultar les notes?

Pots consultar la qualificació de les activitats d'avaluació contínua o avaluació complementària a l'Aula Digital. Aquesta comunicació es fa restringida als estudiants del grup/grups de l'assignatura.

En canvi, a UIBdigital es publiquen, dins cada grup i assignatura, les qualificacions finals, les mencions de matrícula d'honor i la informació estadística dels resultats.

Puc fer revisió de les qualificacions?

Sí, tens dret a la revisió de les qualificacions de qualsevol element d'avaluació.

En el cas de qualificacions finals, els professors publiquen a UIBdigital la data, l'horari i el lloc en què es farà la revisió; que s'ha de realitzar entre els dos i els set dies hàbils següents a la publicació de les qualificacions.

Si són qualificacions d'activitats d'avaluació contínua, el professor indicarà de quina manera es farà la revisió.

Si no estic d'acord amb la qualificació, com puc reclamar?

Pots recórrer contra la qualificació definitiva de l'assignatura de grau davant el director del departament al qual pertanyi el professor responsable (davant el director de la titulació en el cas de màsters).

El termini que tens per recórrer és de cinc dies hàbils a partir de la data del tancament definitiu de l'acta o cinc dies hàbils a partir de la data de revisió.

El recurs el pots fer sobre qualsevol element d'avaluació emprat al llarg del període en què s'ha impartit l'assignatura, que no siguin exàmens realitzats davant un tribunal i que no els t'hagin retornat.

Podràs reclamar fent alguna d’aquestes al·legacions:

 • discordança entre els continguts de les proves i activitats d’avaluació i el que està previst a la guia docent de l’assignatura;
 • utilització de procediments d’avaluació diferents dels establerts a la guia docent de l’assignatura i que no s'adapti al Reglament acadèmic;
 • errors notoris en la qualificació de les proves;
 • incompliment dels criteris de ponderació en la qualificació final de les distintes activitats d'avaluació;
 • aplicació injustificada del Reglament acadèmic (art. 33) sobre frau en l'avaluació.

Què passa si suspenc una assignatura?

Disposes d’un màxim de quatre matrícules ordinàries per superar cada assignatura, encara que no es comptabilitzaran les matrícules de les quals s’hagi sol·licitat i concedit la pertinent anul·lació. Si has cursat durant quatre anys acadèmics una assignatura i no l’has aprovada, pots demanar als serveis administratius corresponents una matrícula addicional al degà o director d’escola per poder matricular-te un any més.

Si et manquen 12 crèdits o menys (exclosos els crèdits corresponents al Treball de Fi de Grau i a les pràctiques externes) per acabar la titulació, pots sol·licitar una segona matrícula addicional al degà o director d’escola.

En cas de denegació de la matrícula addicional pots presentar recurs al vicerector competent en matèria d'ordenació acadèmica.