Escoltar

Horaris

Com puc saber els horaris d'uns estudis?

Tens tres opcions per consultar els horaris:

  1. consultar l'apartat d'horaris a l'opció corresponent del pla d'estudis. En aquest cas, s'ha de triar un grup horari, en el qual es pot consultar l'horari de totes les assignatures d'aquell grup.
  2. consultar, dins cada assignatura del pla d'estudis, l'enllaç a l'horari de tots els grups d'aquesta assignatura.
  3. consultar l'horari al qual estàs matriculat mitjançant el cronograma publicat a UIBdigital.

Què és el cronograma? Com el puc consultar?

El cronograma és el pla de treball setmanal d'un alumne, en funció de les assignatures a les quals s'ha matriculat, que conté la informació següent:

  • Lloc, modalitat organitzativa, tipus d’agrupament i durada de cada activitat presencial
  • Nombre d’hores de treball presencial i nombre d’hores de treball no presencial
  • Alertes de possibles col·lisions quant a les activitats presencials
  • Alertes de possibles sobrecàrregues de treball assignat a l’alumne
  • Temporalització dels procediments d'avaluació contínua, de les avaluacions complementàries i extraordinàries. 

Cada alumne pot consultar aquesta informació a UIBdigital, una vegada que hagi formalitzat la matrícula.

Quina informació es publica a l'horari?

Als horaris hi ha publicats els codis de les assignatures (de 4 xifres en el cas d'estudis de primer i segon cicle i de 5 en els graus i postgraus), el grup de l'assignatura i l'aula i l'edifici en què es realitzaran. En els fulls d'horaris trobareu una llegenda del significat dels codis que hi apareixen.

Exemples:

A l'assignatura 20200 La Idea d'Europa a través de la Història, l'horari es pot representar de la manera següent: «20200/02 02G (RLA16)». Això vol dir que el grup gran 02 de l'assignatura 20200 es fa a l'aula 16 de l'edifici Ramon Llull.

A l'assignatura 22004 Fonaments de l'Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica, l'horari es pot representar: «22004/02 02G (GCC15)», que vol dir que el grup gran 02 de l'assignatura 22004 es fa a l'aula C15 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya.

Puc canviar l'horari d'una assignatura?

Els horaris de les assignatures estan publicats i no poden modificar-se. Si es tracta d'una assignatura amb diversos grups, podeu sol·licitar el canvi de grup als serveis administratius dels vostres estudis.