Escoltar

Preguntes freqüents sobre PBAU

Consultau tota la informació sobre la PBAU

Requisits i informació general

Què és la PBAU?

La PBAU (prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat) és la prova d'accés destinada a atorgar un requisit d’accés a les persones amb el títol de batxiller. La PBAU és el que en l’àmbit de la Llei orgànica 2/2006 i tots els seus desenvolupaments posteriors s’anomena l’avaluació final de batxillerat.

És obligatori realitzar la PBAU per accedir a estudis de grau?

Els estudiants que cursin segon de batxillerat hauran de fer la Prova de Batxillerat o PBAU per poder accedir a estudis de grau.

Excepcionalment, no hauran d'examinar-se de la PBAU els estudiants que tinguin un títol de batxiller obtingut el curs 2015-16 i els estudiants que tinguin un títol de batxiller obtingut el curs 2016-17 amb el currículum del sistema educatiu anterior a la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre.

Quan s'ha de fer la prova?

Cada any es fan dues convocatòries: una d'ordinària al juny i una altra d'extraordinària al juliol.

Per poder-vos examinar de la prova heu de formalitzar i pagar la matrícula en els terminis publicats a la convocatòria.

On s'ha de realitzar la prova?

Els aumnes que cursin el segon curs de batxillerat s'hauran d'examinar a la Universitat de les Illes Balears segons dels dades del GESTIB.

Puc suspendre la PBAU i accedir a la Universitat?

Sí, si al bloc d'accés teniu una nota igual o superior a 4 i la mitjana ponderada amb el batxillerat és igual o superior a 5 punts.

 

Estructura de la prova

Com és la PBAU?

Aquesta prova d'accés consta de dues parts: bloc d'accés i bloc d'admissió. Consultau el detall de l'estructura.

Heu de tenir present que:

 • Els alumnes de batxillerat han de superar el bloc d'accés per tenir accés a la universitat i es poden presentar al bloc d'admissó per millorar la nota d'admissió.
 • Els tècnics superiors poden presentar-se al bloc d'admissió per millorar la nota d'admissió.
 • Els qui tenen el títol de batxiller i han superat la prova d'accés poden matricular, dins el bloc d'admissió, les matèries troncals de modalitat en convocatòries posteriors.
 • La superació del bloc d'accés no caduca mentre que els resultats del bloc d'admissió tenen un període de validesa segons els criteris d'admissió de cada universitat.

Puc examinar-me al bloc d'admissió de la matèria de modalitat del bloc d'accés?

A efectes d'admissió, per a la ponderació, es consideraran les matèries superades independentment del bloc del qual s'hagin matriculat i, per tant, si un alumne de batxillerat supera la seva matèria de modalitat al bloc d'accés ja es considerarà en l'admissió a la Universitat.

Si un alumne vol pujar la nota de la matèria de modalitat es pot presentar, en convocatòries posteriors, al bloc d'admissió.

Els tècnics superiors poden triar qualsevol matèria de modalitat al bloc d'admissió.

És obligatori l'examen de Llengua Catalana i Literatura II?

Sí, l'examen de Llengua Catalana i Literatura II és obligatori al bloc d'accés de la PBAU. Ara bé, n'estaran exempts les persones que estiguin exemptes de ser avaluades d'aquesta matèria al batxillerat d'acord amb la normativa vigent. Per a casos no contemplats a la normativa es pot presentar una sol·licitud d'exempció a la Comissió Organitzadora en el moment de formalitzar la matrícula a la prova.

De quin idioma estranger m'he d'examinar?

Al bloc d'accés, us heu d'examinar de l'idioma que hàgiu cursat com a primera Llengua Estrangera II.

Puc examinar-me a la PBAU de matèries que no hagi cursat?

Sí, però només al bloc d'admissió. En canvi, a les del bloc d'accés, les heu d'haver cursades.

A la PBAU, m'he d'examinar de matèries de primer de batxillerat?

No. En aquesta prova només us podreu examinar de les matèries que corresponen a segon de batxillerat.

A quantes matèries del bloc d'admissió em puc presentar?

Al bloc d'admissió us podeu presentar de fins a tres matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals de segon curs de batxillerat.

Cal tenir present que les qualificacions de les matèries troncals de modalitat que formen part del bloc d'accés també es poden considerar en l'admissió a certs graus.

Recordau que per calcular la nota d'admissió només es tindran en compte, de les matèries superades del bloc d'admissió i de la matèria de modalitat del bloc d'accés, les dues millors notes ponderades.

Si no super alguna matèria del bloc d'admissió, què passa?

El fet de suspendre alguna matèria del bloc d'admissió no suposa cap canvi a la nota d'accés. Ara bé, heu de saber que només es tindrà en compte el resultat de les matèries del bloc d'admissió per calcular la nota d'admissió si el resultat és igual o superior a 5 punts.

Puc examinar-me de les dues matèries de matemàtiques?

Sí. És possible examinar-vos de les matemàtiques que hàgiu cursat de troncal general al bloc d'accés i de les altres, al bloc d'admissió. Per exemple, si heu cursat el batxillerat Ciències, us examinareu de Matemàtiques II al bloc d'accés i podreu examinar-vos de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II al bloc d'admissió.

Una altra possibilitat és examinar-vos de les dues matemàtiques al bloc d'admissió.

Pensau que a efectes de ponderació per a l'admissió es considera la nota obtinguda a cada matèria independentment del bloc al qual esteu matriculats i per tant no té sentit matricular-se a la mateixa convocatòria d'una matèria al bloc d'admissió i al bloc d'accés alhora. Així, a la mateixa convocatòria no podreu presentar-vos, per exemple, de Matemàtiques II al bloc d'accés i al bloc d'admissió.

Si tenc el batxillerat de Ciències, puc examinar-ne de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II al bloc d'accés?

No. La matèria de modalitat del bloc d'accés en aquest cas és Matemàtiques II. Si us voleu examinar de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, haurà de ser al bloc d'admissió.

A la convocatòria extraordinària per millorar nota, puc examinar-me al bloc d'admissió de la matèria de modalitat que m'he examinat al bloc d'accés en la convocatòria de juny? I en aquest cas, com es calcula la nota d'admissió?

Sí, en una convocatòria posterior, us podeu presentar en el bloc d'admissió a la matèria de modalitat del bloc d'accés. Ara bé, en aquest cas la nota d'accés no es modifica i per calcular la nota d'admissió ponderarà la millor nota obtinguda.

Així, si teniu, per exemple, un 6,00 de Matemàtiques II al bloc d'accés i un 7 de Matemàtiques II al bloc d'admissió d'una altra convocatòria, la nota d'accés continua essent la mateixa. En aquest cas, per calcular la nota d'admissió es tindrà en compte la nota d'accés i només ponderarà Matemàtiques II amb un 7 perquè és la millor nota ponderada. Lògicament Matemàtiques II només pondera una vegada: la de millor nota.

 

Realització de la prova

En quin idioma es fan els exàmens?

Els enunciats i protocols de les matèries (excepte els d'idiomes) es presentaran en català. Tot i que hi haurà una versió traduïda al castellà per a les persones exemptes de català i per als alumnes que ho sol·licitin.

Els exàmens tant els podreu respondre en català com en castellà. Excepte en les matèries de Llengua i Literatura Catalana i Castellana i de primera llengua estrangera, que els haureu de respondre en l'idioma que correspongui.

Quan i on m'he de matricular de la prova?

La inscripció a la convocatòria ordinària de la prova es farà durant el mes de març i el de la convocatòria extraordinària en el mes de juny. Convé que consulteu el calendari concret de cada convocatòria.

 

Quins tipus de matrícula hi ha?

Hi ha dos tipus de matrícula: completa i lliure.

 • La matrícula completa correspon a la matrícula del bloc d'accés i bloc d'admissió o només del bloc d'accés.
 • La matrícula lliure correspon només a la matrícula del bloc d'admissió. Aquesta matrícula només la poden formalitzar els estudiants que es presenten per millorar la nota d'admissió i ja tenen una prova d'accés superada o el títol de tècnic superior.

Hi ha un límit de convocatòries? Quantes de vegades m'hi puc presentar?

Disposau d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar la prova, tant del bloc d'accés com del bloc d'admissió. Un cop aprovada, us hi podeu presentar tantes vegades com vulgueu per intentar superar la nota. Sempre es tindrà en compte la nota més alta, de manera que mai un nou intent pot perjudicar. En el cas del bloc d'accés, es tindrà en compte la nota mitjana més alta del bloc, no la nota més alta de les matèries individualment.

Com són els exàmens?

De cada examen s'oferiran dues opcions, d'entre les quals n'haureu de triar una. A més, cada examen constarà d'un mínim de 2 preguntes i un màxim de 15. Consultau la informació completa dels exàmens i models d'anys anteriors.

Quin protocol he de seguir si tenc alguna discapacitat o necessitats especials?

En aquest cas, us heu de posar en contacte amb el servei d'orientació del centre on estudies segon de batxillerat perquè faci l'informe corresponent i el faci arribar a la Comissió Organitzadora que serà la que determinarà les mesures especials.

Què he de fer si estic inscrit a la PBAU i tenc una incapacitat sobrevinguda?

Al més aviat possible, notificau-ho al tribunal qualificador perquè la Comissió Organitzadora estableixi les mesures necessàries per atendre-vos.

Hi haurà exàmens orals a la PBAU?

No, no està previst que es facin exàmens orals de cap matèria.

 

Qualificacions i revisions

Per aprovar la PBAU, he d'aprovar tots els exàmens del bloc d'accés?

No. Cada matèria es puntua entre 0 i 10 punts. La nota del bloc d'accés és la mitjana aritmètica de tots els exercicis d'aquest bloc. Per tant, una nota pot ser compensada per una altra.

Ara bé, per poder calcular la nota d'accés, la nota mínima del bloc d'accés ha de ser de 4 punts.

Totes les matèries puntuen igual a la PBAU?

Totes les matèries del bloc d'accés puntuen igual per a la nota de la PBAU, no obstant això, pot ser que no totes tinguin el mateix pes en la nota d'admissió.

En el cas de les matèries del bloc d'accés, es fa la mitjana aritmètica de tots els exàmens que suposa el 40% de la nota d'accés (el 60% restant és la nota del batxillerat). Després, per calcular la nota d'admissió, s'afegeix a la nota d'accés les dues millors notes de les matèries ponderades. Si la matèria de modalitat del bloc d'accés pondera, aleshores aquesta torna a tenir un pes en aquesta ponderació.

Què puc fer si no estic d'acord amb els resultats de la prova?

Podeu demanar una revisió. Convé que consulteu la informació del procediment de revisió per saber quan es pot demanar i de quina manera.

Com puc demanar la revisió?

Us recomanam que consulteu el procediment per sol·licitar la revisió.

Com funciona la revisió?

Als resultats provisionals podeu presentar una sol·licitud de revisió. Els exàmens sobre els quals presenteu una sol·licitud de revisió s’assignaran a un segon corrector diferent del primer que va corregir l’examen.

El procediment que seguiran a la revisió serà:

 1. Aquest segon corrector revisarà, en primer, lloc si hi ha qualque error material; en aquest cas, s’esmenarà l’error.
 2. Si no hi ha error material, aleshores es procedirà a fer una segona correcció.
  1. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és menor de dos punts, la qualificació final de l’examen serà la mitjana aritmètica de les dues qualificacions obtingudes en les dues correccions.
  2. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és igual o superior a dos punts, aleshores es farà una tercera correcció, i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.
 3. Si hi hagut error material, s’esmenarà la qualificació amb la nota correcta i no es farà cap mitjana amb la qualificació inicial.

Les qualificacions finals substitueixen les primeres i, per tant, poden ser iguals, més baixes o més altes que les inicialment atorgades.

De quines matèries puc demanar revisió?

Podeu demanar revisió de les matèries de les quals no estau d'acord amb la qualificació obtinguda. No hi ha ni mínim ni màxim. Podeu demanar-la de totes les matèries que vulgueu. Ara bé, heu de tenir en compte que la qualificació final de la revisió pot ser igual, superior o inferior a l'obtinguda anteriorment.

He demanat revisió i a la qualificació final diu que respon a un error material, què significa?

Això significa que el segon corrector ha revisat el vostre examen i ha comprovat que la nota correcta és aquesta perquè hi havia alguna de les circumstàncies següents:

 1. hi havia exercicis de l'examen que no s'havien corregit o s'havien corregit parcialment;
 2. no s'havien sumat tots els punts de tots els exercicis o la suma no era correcta;
 3. s'havia registrat erròniament la suma de l'examen.

No estic d'acord amb la qualificació final. Què puc fer?

La qualificació final, resultat d'una segona o tercera correcció, posa fi a la via administrativa.

Si respon a una modificació per error material, podeu sol·licitar una segona correcció.

Què és la nota d'accés i com es calcula?

La nota d’accés és la nota que permet accedir a estudis universitaris de grau. Es calcula sobre 10 punts i és el resultat de la mitjana ponderada del 60 per cent de la nota mitjana de batxillerat (QEB) i el 40 per cent de la qualificació del bloc d'accés (QPBAU), sempre que aquesta sigui superior o igual a 4 punts, és a dir:

Nota d'accés = 0,6 × QEB + 0,4 × QPBAU

Per tenir accés als estudis de grau, la nota d'accés ha de ser igual o superior a 5 punts.

Què és la nota d'admissió? Com es calcula i per a què serveix?

En els casos en què l'oferta de places és inferior a la demanda, les sol·licituds s'ordenen segons la nota d'admissió. Aquesta nota es calcula sobre 14 punts a les vies de títol de batxiller + prova d'accés i títol de tècnic superior (+ prova d'accés), en funció dels paràmetres de ponderació establerts a cada universitat.

La nota d'admissió incorpora a la nota d'accés les dues millors notes ponderades de les matèries superades al bloc específic o la nota ponderada de la matèria de modalitat del bloc general si és millor.

Nota d'admissió = Nota d'accés + a × M1 + b × M2

M1 i M2 = les qualificacions d'un màxim de dues matèries superades al bloc específic o de la matèria de modalitat del bloc general que proporcionin millor nota d'admissió.
a i b = paràmetres de ponderació del bloc específic de la UIB  (0,1 - 0,2)

 

La nota d'admissió pot ser diferent per a cada títol de grau i universitat on l'estudiant sol·liciti ser admès.

Què són els paràmetres de ponderació?

Per calcular la nota d'admissió, cada universitat publica els valors que ponderaran les matèries en funció de la vinculació als estudis de grau. Aquests paràmetres poden ser 0,1 o 0,2.

Si no he aprovat alguna de les matèries del bloc d'admissió, em baixa la nota de la PBAU?

No. Les notes de les matèries del bloc d'admissió no influeixen en el càlcul de la nota d'accés (40% nota bloc d'accés i 60% batxillerat). Les notes de les matèries del bloc d'admissió només serveixen per calcular la nota d'admissió. Si suspeneu alguna d'aquestes matèries no es tindrà en compte per calcular la nota d'admissió. Per tenir-la en compte, com a mínim heu de tenir 5 punts.

 

Millorar nota

Què he de fer per millorar la nota?

Per millorar la nota d'accés, us podeu presentar al bloc d'accés de la PBAU. En aquest cas, només es tindrà en compte la millor nota mitjana del bloc, no dels exàmens individualment. Si la nota obtinguda és inferior, es mantindrà la millor nota anterior.

Per millorar la nota d'admissió, podeu presentar-vos al bloc d'admissió.

Si em present per millorar nota i la que obtenc és inferior, me baixa la nota?

No, sempre es manté la millor nota. Per tant, si la nota mitjana del bloc d'accés és inferior, es mantindrà la millor nota d'accés anterior. Les notes de les matèries no es tenen en compte individualment, sinó que en el bloc d'accés s'ha de millorar la nota mitjana.

Pel que fa al bloc d'admissió, es tindran en compte les millors notes individualment que siguin iguals o superiors a 5 punts.

Puc presentar-me a assignatures per millorar nota d'admissió encara que no les hagi cursades al batxillerat? Encara que siguin d'una altra modalitat de batxillerat?

Sí, al bloc d'admissió podeu presentar-vos de fins a tres matèries d'opció de batxillerat, les hàgiu cursades o no. Ara bé, al bloc d'accés, només podeu presentar-vos de les matèries que hàgiu cursat. Així, per exemple si heu cursat el batxillerat de Ciències, us haureu d'examinar de Matemàtiques II al bloc d'accés, tot i que al bloc d'admissió pugueu examinar-vos de Matemàtiques Aplicades a Ciències Socials II. Per tant, al bloc d'accés, us haureu d'examinar de la matèria que hàgiu cursat com a troncal general (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l'Art II).


 
 

Alumnes de normatives anteriors i estrangers

Si tenc la prova d'accés superada, què puc fer per millorar la nota?

Tant podeu presentar-vos a la prova completa com només al bloc d'accés o només al bloc d'admissió.

Tenc la PAU superada, puc presentar-me a la PBAU?

Sí. Si teniu una prova d'accés a la Universitat de normatives anteriors superada, podeu examinar-vos de la PBAU, tant de la prova completa com només del bloc d'accés o del bloc d'admissió. Si només us presentau al bloc d'admissió, la nota d'admissió es calcularà de la següent manera:

Nota d'admissió = QDA + a × M1 + b × M2

QDA = qualificació definitiva de la prova d'accés anterior
M1 i M2 = les qualificacions d'un màxim de dues matèries superades al bloc d'admissió que proporcionin millor nota d'admissió.
a i b = paràmetres de ponderació de les matèries del bloc d'admissió.

Amb el títol de batxiller de normatives anteriors o homologat, puc presentar-me a la PBAU?

Sí, podeu presentar-vos a la PBAU.

Heu de tenir en compte però que, si heu obtingut el títol de batxiller els anys 2016 o 2017 d'acord amb currículum anterior a la LOMQE, teniu accés a la universitat sense prova d'accés, però heu de consultar els criteris de prelació de la universitat on voleu cursar els estudis. A la UIB, tindran preferència els qui hagin superat la prova d'accés.

Si estic exempt de la PBAU, puc presentar-me només al bloc d'admissió per millorar la nota d'admissió?

No. A la UIB, si estau exempt de realitzar la PBAU perquè segons la disposició transitòria teniu accés als estudis de grau i voleu millorar la nota d'admissió, us haureu d'examinar de la PBAU completa.