Escoltar

Més grans de 45 anys

Què és la prova d'accés per als més grans de 45 anys?

És una prova que realitza la UIB per als més grans de 45 anys que no tenen els requisits acadèmics suficients per accedir als estudis universitaris.

Qui s'hi pot presentar?

Tots els que tenen 45 anys, o més, i els que els fan l'any natural en què es fan les proves i no estan en possessió de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la Universitat per altres vies.

Quan m'hi he de matricular?

La matrícula s'ha de formalitzar la segona quinzena del mes de gener per UIBdigital.

Quan es fa?

N’hi ha una única convocatòria per any. La prova es fa durant el mes d’abril, un divendres horabaixa, i les entrevistes són durant el mes de maig.

Com és?

Són tres exàmens referits als àmbits següents:

  • Comentari de text
  • Llengua catalana
  • Llengua castellana

Hi haurà una sola proposta d’examen per a cada exercici.

Una vegada superada la fase d’exàmens, hauràs de realitzar una entrevista personal com a condició necessària per a l’admissió als estudis de grau. Aquesta entrevista valora el grau de maduresa i idoneïtat respecte als estudis universitaris a què vols accedir, i determina si posseeixes uns coneixements mínims que et possibilitin seguir amb èxit els estudis.

Com es calcula la qualificació?

La qualificació de la fase d’exàmens serà la mitjana aritmètica dels tres exercicis, sempre i quan la qualificació de cada un dels exercicis sigui igual o superior a 4 punts. Per ser declarat apte és necessari obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts. Un cop superada la fase d’exàmens, hauràs de fer una entrevista personal, en la qual has d’obtenir l’apte.

Quina correspondencia té amb els estudis?

La superació de la fase d’exàmens i de l’entrevista personal amb la qualificació d’apte no dóna dret de forma automàtica a l’adjudicació d’una plaça en l’estudi de grau corresponent, però sí a participar en el procediment d’admissió.

Els candidats que hagin superat la fase d’exàmens i l’entrevista personal i optin a una mateixa titulació, s’ordenaran segons la qualificació obtinguda i seran admesos en funció de les places disponibles. La reserva de places per a cada titulació per aquesta via és de l’1,5 per cent, amb el mínim d’una plaça.

Com em puc preparar?

A la pàgina <www.uib.cat/45> trobaràs els temaris i models d’exàmens d’anys anteriors per preparar-te per a la prova.

A més, hi ha alguns ajuntaments i alguns CEPA que també preparen per a la prova.

 

És possible presentar-se en la mateixa convocatòria de les proves d'accés per a més grans de 25 i 45 anys?

Sí. A la mateixa convocatòria podries presentar-te a les dues proves.

Per UIBdigital, puc formalitzar la matrícula de les proves d'accés per a més grans de 25 anys i per a més grans de 45 anys al mateix temps?

No. A UIBdigital no és possible formalitzar les dues sol·licituds de matrícula. Per tant, el que has de fer és formalitzar la matrícula per a la prova de més grans de 25 anys a través d'UIBdigital i per a la prova de més grans de 45 anys presentar una sol·licitud al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica.

Tinc aprovada només la fase general de la prova d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, actualment tinc 45 anys, puc demanar l'equivalència amb la prova d'accés per més grans de 45 anys?

Sí, sempre i quan la qualificació obtinguda de cada un dels tres exercicis comuns a la prova sigui igual o superior a 4 punts i la mitjana aritmètica sigui igual o superior a 5 punts.

Si he realitzat la prova de més grans de 45 anys a una altra universitat, puc sol·licitar plaça per realitzar estudis de grau a la Universitat de les Illes Balears?

Sí, pots sol·licitar plaça a la UIB. Ara bé, has de tenir en compte que segons els criteris d’admissió de la UIB a l’hora d’adjudicar places als més grans de 45 anys tenen preferència els que hagin superat aquesta prova a la UIB per nota d’admissió i, si queden places vacants, s’adjudiquen als que l’hagin superada a una altra universitat també per nota.

Tinc aprovat l’accés a la universitat per a més grans de 45 anys i me vull presentar a la de més grans de 25 anys. Em poden convalidar les tres matèries comunes per presentar-me només a l’exercici de llengua estrangera i a la fase específica?

No, en aquest cas t’hauries de presentar a totes les matèries de la fase general i també de la fase específica.