Escoltar

Més grans de 40 anys

Què és l'accés a la universitat per als més grans de 40 anys?

És un procediment que permet valorar l’experiència laboral i professional de la persona sol·licitant i apreciar-ne la maduresa i idoneïtat per seguir amb èxit l’estudi de grau triat.

Qui s'hi pot presentar?

Tots els que tenen 40 anys, o més, i els que els fan l'any natural en què s'inicia el curs acadèmic per al qual sol·liciten l'accés; no estan en possessió de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la Universitat per altres vies; i poden acreditar experiencia laboral o professional en relació amb l’estudi de grau per al qual sol·liciten l’accés.

Quan m'hi he de matricular?

La matrícula s'ha de formalitzar la segona quinzena del mes de gener presencialment al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera. 

A la sol·licitud, hi has d’indicar l’estudi de grau que vols cursar (tenint en compte que només pots sol·licitar l’accés a un únic estudi per convocatòria) i hi has d'adjuntar la documentació que acrediti l'experiència laboral o professional.

Quan es fa?

N’hi ha una única convocatòria per any.

Com és aquest procediment?

Aquest procediment d’accés s’estructura en dues fases:

  • Fase de valoració en què es té en compte:
    • l’experiència laboral o professional (es valorarà amb un màxim de 7 punts),
    • la formació (es valorarà amb un màxim de 2 punts),
    • coneixements d'idioma de català (es valorarà amb 1 punt com a màxim, amb l’acreditació prèvia del certificat corresponent, el nivell més alt de català i de terceres llengües).
  • Fase d’entrevista personal. Una vegada superada la fase de valoració, la comissió avaluadora passarà l’expedient del corresponent procediment d’accés a la comissió de reconeixement i transferència de crèdits del grau al qual vols accedir.

La comissió de reconeixement i transferència de crèdits et convocarà, mitjançant la pàgina web de la UIB, a l’entrevista i t’indicarà el lloc, el dia i l’hora en què tindrà lloc. Es considerarà que si no hi assisteixes desisteixes de la teva sol·licitud.

A l’entrevista es valorarà i apreciarà la teva maduresa i idoneïtat per seguir amb èxit l’ensenyament de grau triat.

Com es calcula la qualificació?

El resultat de la fase de valoració serà una puntuació de 0 a 10 punts i per superar-la s'ha d'obtenir una una puntuació de 5 o més punts. 

El resultat de la fase d’entrevista serà una puntuació de 0 a 10 punts i per superar-la s'ha d'obtenir una una puntuació de 5 o més punts. Si els candidats no es presenten a la fase d'entrevista, s'entendrà que desisteixen de la seva sol·licitud.
La qualificació final serà la mitjana ponderada de les dues fases calculada de la forma següent:
  • 60% serà la nota de la fase de valoració
  • 40% correspondrà a la nota de la fase d’entrevista.

No obstant això, només seran aptes els candidats que hagin superat les dues fases individualment.

Els estudiants que superin el procediment d’accés per a un grau i seu hauran de presentar-se a la convocatòria d'admissió per a aquest grau i seu.

Quina correspondència té amb els estudis?

Els candidats es presenten per a un estudi concret. Per ser aptes han d'haver superat les dues fases individualment.

Els qui hagin superat el procediment d'accés per a un grau i seu, després s'han de presentar a la convocatòria d'admissió per a aquest grau i seu.

Per a un altre estudi, s'ha de tornar presentar al procediment d'accés.

Quina validesa té?

Aquest procediment d'accés té validesa per a l'any en què se supera el procediment d'accés i els dos anys posteriors, només per al grau que s'ha superat.

Transcorregut aquest termini, com a mínim s'ha de tornar superar la fase d'entrevista.

En qualsevol convocatòria posterior és possible tornar-se presentar a la fase de valoració aportant més mèrits.

Si super el procediment d'accés, ja tinc plaça adjudicada a l'estudi escollit?

No. Una vegada superat el procediment d'accés per a un estudi i seu concrets, has de sol·licitar plaça al mateix estudi i seu mitjançant preinscripció a la convocatòria que correspongui.

Puc presentar-me només a la fase d'entrevista?

Si has superat un procediment d'accés anterior i vols millorar la qualificació final per al mateix estudi, pots presentar-te només a la fase d'entrevista.

En una convocatòria posterior, m'he de presentar a la fase de valoració?

Si vols aportar nous mèrits o que recalculin la puntuació de la fase de valoració, t'has de tornar a matricular de la fase de valoració.

Ara bé, si els mèrits són els mateixos i no vols que revisin la qualificació de la fase de valoració, basta que emplenis el full de sol·licitud per ser considerat candidat per a aquesta convocatòria. En aquest cas, no pagaràs la fase de valoració.

Tinc l’acreditació d'experiència laboral o professional per a més grans de 40 anys per accedir a uns estudis de grau d’una altra universitat, puc sol·licitar plaça per realitzar aquests estudis a la Universitat de les Illes Balears?

No, aquesta acreditació només dona accés per als estudis de grau de la universitat en què s’ha obtingut.