Escoltar

Màsters universitaris

Quins són els requisits per matricular-me a un màster?

Per poder accedir als ensenyaments oficials de màster has de tenir un títol universitari oficial espanyol o un títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (espai europeu d’educació superior) que faculti al país expedidor del títol per a l’accés als ensenyaments de màster.

Així mateix, hi poden accedir els titulats en sistemes educatius aliens a l’EEES (sense necessitat d’homologar el títol) amb la comprovació prèvia de la UIB que el nivell de formació de la titulació és equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols, i que faculta al país expedidor del títol per a l’accés als ensenyaments de postgrau.

Quina és la diferència entre un màster oficial i un màster no oficial?

Màster oficial: la denominació inequívoca és «Màster Universitari en...». Té com a finalitat que l’estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores. Té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, efectes acadèmics plens i habilita, si escau, per fer activitats de caràcter professional regulades, d’acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.

La superació d’aquests ensenyaments donarà dret a l’obtenció del títol amb la denominació específica que figuri al RUCT (Registre Universitari de Centres i Títols del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports).

Màster no oficial: no pot ser denominat «Màster Universitari en…». És part de l’oferta de títols propis de postgrau, i són ensenyaments específics que la Universitat estableix en ús de la seva autonomia, complementant així la seva oferta formativa. A través d’aquests màsters i altres tipus de títols propis de postgrau (Especialista Universitari i Expert Universitari), la UIB pot oferir una resposta àgil i de qualitat a les necessitats formatives puntuals i d’actualització que en cada moment demanen la societat i el mercat de treball, integrant la necessària formació al llarg de la vida al més alt nivell com a part essencial del nostre sistema educatiu.

Quina és la durada dels màsters?

Els plans d’estudis que condueixen a l’obtenció dels títols de màster universitari tenen entre 60 i 120 crèdits. Es configuren en una organització acadèmica que va d’un a dos cursos. S’ha establert que el nombre total de crèdits per a cada curs acadèmic és de 60.

Quines beques hi ha disponibles per cursar un màster?

Actualment el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports convoca anualment beques de caràcter general i de mobilitat per a estudiants d’ensenyaments universitaris.

A més, altres institucions o entitats poden oferir beques i ajuts o premis per a estudis de postgrau de manera puntual. Aquesta oferta és dinàmica i canvia d’any a any, per la qual cosa la UIB manté una pàgina web per poder-la consultar.

Quin és el nombre mínim de crèdits als quals puc matricular-me?

El Govern balear, oïda la Universitat, és qui estableix cada curs el nombre mínim de crèdits als quals un alumne es pot matricular.

D’acord amb el que estableix l’article 4.2 del Decret 54/2012, de 13 de juliol, pel qual s’actualitzen els preus públics dels serveis acadèmics dels ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, «Els alumnes que inicien ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols oficials de màsters universitaris s’han de matricular, com a mínim, de 30 crèdits. En el cas d’alumnes amb la condició de temps parcial, aquest nombre es redueix a 24 crèdits en els ensenyaments amb limitació de places i a 12 crèdits en els estudis sense limitació de places.»

Quin és el nombre mínim de crèdits que he d'aprovar d'un màster per seguir estudiant a la UIB?

Els estudiants a temps parcial* que es matriculin per primera vegada en un estudi de màster o doctorat determinat han de superar com a mínim el 10 per cent dels crèdits de què s’hagin matriculat (arrodonit per excés).

Els alumnes a temps complet* de les titulacions de màster i doctorat han d’aprovar, com a mínim, el 40 per cent dels crèdits de què s’han matriculat cada any acadèmic, arrodonit per excés.

La matrícula a temps complet o parcial està regulada per l’Acord ratificatiu 10502, de 19 de desembre de 2012, pel qual s’aprova la modificació de l’article 1 de la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears (FOU 377, de 18 de gener de 2013).

On puc adreçar-me per obtenir més informació?