Escoltar

Doctorat

Quins són els requisits per matricular-me a un doctorat?

El procés per matricular-se a un programa de doctorat té dues passes per les quals passa la sol·licitud que, mitjançant el formulari adient, fa l’interessat: l’accés i l’admissió.

Accés

Els requisits d’accés els marquen les normatives que regulen aquests estudis.

1.1. Els estudis de doctorat que ofereix actualment la UIB (regulats pel RD 1393/2007) es componen d’un període de formació i un període d’investigació:

- Per accedir al programa de doctorat en el període de formació, és necessari complir les mateixes condicions que per a l’accés als ensenyaments oficials de màster.
- Per accedir al programa de doctorat en el període d’investigació:

A) És necessari tenir un títol oficial de màster universitari, o un altre del mateix nivell expedit per una institució d’educació superior de l’EEES.
B) També hi poden accedir els que tinguin un títol obtingut en sistemes educatius aliens a l’EEES, sense necessitat d’homologació, però amb la comprovació prèvia del nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de màster universitari, i que faculten al país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat.
C) S’han d’haver superat 60 crèdits inclosos en un o diversos màsters universitaris, d’acord amb l’oferta de la Universitat.
D) S’ha de tenir un títol de graduat o graduada, la durada del qual, conformement a les normes de Dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits
E) Els que tinguin un títol oficial de llicenciat, arquitecte o enginyer podran accedir directament al període d’investigació del programa de doctorat si tenen el Diploma d’Estudis Avançats (DEA), obtingut d’acord amb el que estableix el RD 778/1998, de 30 d’abril, o han assolit la suficiència investigadora regulada al RD 185/1985, de 23 de gener.

1.2. Pel que fa als estudis de doctorat regulats pel RD 99/2011, en vigor a la UIB a partir del curs 2013-14:

A) És necessari tenir els títols oficial espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.
B) També podran accedir-hi els que tinguin un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país integrant de l’EEES que habiliti per a l’accés al màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del RD 1393/2007, de 29 d’octubre, i hagin superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
C) S’ha de tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada la durada del qual, conformement a les normes de Dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, llevat que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en recerca equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster.
D) Hi podran accedir els titulats universitaris que, havent obtingut plaça en formació a la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
E) S’ha de tenir un títol obtingut conformement a sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, amb la comprovació prèvia de la Universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui l’interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de doctorat.
F) S’ha de tenir un altre títol espanyol de doctor obtingut conformement a anteriors ordenacions universitàries.
G) Els llicenciats, arquitectes o enginyers que tinguin el Diploma d’Estudis Avançats obtingut d’acord amb el que disposa el Reial decret 778/1998, de 30 d’abril, o que hagin assolit la suficiència investigadora que regula el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Admissió

L’admissió a cada un dels programes està regulada pels criteris que figuren als plans d’estudis i que estan explicitats a la web institucional a les pàgines que corresponen a cada titulació (vegeu a l’enllaç <http://postgrau.uib.cat/doctorat/> la llista on es connecta directament amb cada una d’aquestes pàgines). Els òrgans de la titulació que tenen la competència estudien i valoren l’admissió del sol·licitant.

L’alumne que té l’accés i és admès per la titulació es pot matricular al programa de doctorat.

Puc matricular-me amb un títol estranger no homologat?

Es pot accedir a un programa de doctorat si hom té un títol obtingut conformement a sistemes educatius estrangers sense necessitat d’homologar-lo, amb la prèvia comprovació de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat.

Aquesta admissió al programa no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de doctorat.

On puc homologar el meu títol estranger de postgrau (a títol de màster o doctorat)?

El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) és l’òrgan que gestiona i que assessora el Rector de la UIB, que té la competència per a l’homologació de títols en l’àmbit dels estudis de postgrau. La pàgina web del CEP informa del procediment que s’ha de seguir.

Es pot demanar l’homologació a un títol específic de l’oferta de la UIB o, en cas que no hi hagi cap títol a la UIB que coincideixi suficientment amb els estudis realitzats per obtenir el títol estranger, es pot demanar l’homologació genèrica al nivell de màster universitari o de doctorat.

Més informació: Ministerio de Educación Cultura y Deporte

Quan em puc matricular?

El termini per matricular-se per primera vegada dels estudis de doctorat el curs 2013-14 és de l’1 d’octubre de 2013 al 30 de setembre de 2014. El termini per matricular-se als cursos següents és de l’1 al 31 d’octubre.

Puc estar un any sense matricular-me?

El fet d’estar un any sense matricular-se fa que es perdi la condició d’alumne, per aquest motiu, en cas de voler tornar-se a matricular s’ha de demanar novament l’admissió al programa de doctorat corresponent, sempre que el programa no estigui en procés d’extinció i s’hagi publicat en l’oferta acadèmica de programes de doctorat.

Qui pot ser director de tesi?

El director de la tesi ha de ser un doctor espanyol o estranger, amb experiència en recerca acreditada, amb independència de la universitat, el centre o la institució en què presti serveis.

Els distints programes poden tenir requeriments específics als plans d’estudis i procediments de tramitació de l’assignació de direcció per a una tesi doctoral.

Puc canviar de director o de codirector de tesi?

Sí, es pot canviar.

El canvi l’ha d’acceptar l’òrgan responsable dels estudis de doctorat corresponents i cal presentar la renúncia justificada del director de la tesi i el nomenament d’un nou director a càrrec de l’òrgan responsable del doctorat.

En cas de canvi o baixa d’un codirector, a més de la renúncia justificada, cal l’acceptació explícita de l’altre codirector de la nova situació i el vistiplau i, si escau, nou nomenament de l’òrgan responsable del doctorat.

Com puc publicar la tesi un cop defensada?

La Universitat arxivarà les tesis aprovades al repositori TDX en format electrònic obert. El procediment de publicació en aquest repositori es realitza al Centre d’Estudis de Postgrau.

Quina és la durada dels doctorats?

Els alumnes que s’han matriculat al doctorat en anys anteriors a l’entrada en vigor del RD 99/2011, de 28 de gener (BOE 35, de 10 de febrer), disposen fins al febrer de 2016 per haver llegit i defensat la tesi doctoral.

Els alumnes matriculats al doctorat els cursos 2011-12 i 2012-13 disposen fins al 30 de setembre de 2017 per a la lectura i defensa de la tesi doctoral.

Els alumnes que es matriculin a temps complet* en el doctorat a partir del curs 2013-14 disposen d’un màxim de tres anys per presentar la tesi doctoral; transcorregut aquest termini, si no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit de tesi doctoral, es pot autoritzar una pròrroga d’un any més, que excepcionalment es podria ampliar per un altre any addicional.

Els alumnes matriculats a temps parcial* al doctorat a partir del curs 2013-14, disposen d’una durada màxima de cinc anys per presentar la tesi doctoral; transcorregut aquest termini, si no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit de tesi doctoral, es pot autoritzar una pròrroga d’un any més, que excepcionalment es podria ampliar per un altre any addicional.

* La matrícula a temps complet o parcial ve regulada per l’Acord ratificatiu 10502, de 19 de desembre de 2012, pel qual s’aprova la modificació de l’article 1 de la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears (FOU 377, de 18 de gener de 2013).

Quines beques hi ha disponibles per cursar un doctorat?

Totes les beques disponibles per cursar un doctorat es poden trobar a les adreces següents:

On puc adreçar-me per obtenir més informació?