Escoltar

Convocatòria pública extraordinària d'alumnat col·laborador, Tipus A, i B, any acadèmic 2019-20: Bases de la convocatòria

Convocatòria pública d'alumnes col·laboradors, segons l'Acord executiu 13148/2019, de dia 25 de juny, pel qual es convoquen places per a l'any acadèmic 2019-20, que es regeix pel que estableix l'Acord normatiu 10713/2013, de 24 de juliol, pel qual s'aprova la normativa sobre els alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears.

 1. Poden optar a aquestes places tots els alumnes que l'any acadèmic 2019-20 estiguin matriculats a la UIB, de qualsevol estudi de grau, sempre que hagin superat un mínim de 60 ECTS de la titulació, segons del perfil de la plaça, publicat a la pàgina web de la UIB. Un mateix alumne només pot gaudir dues vegades de places d'alumne col·laborador de cada tipus. Excepcionalment, en pot gaudir una tercera vegada si és l'únic candidat a una plaça. El fet de gaudir d'una plaça d'alumne col·laborador és incompatible amb una altra plaça de qualsevol tipus. Es suficient que l'alumne acrediti la seva matrícula en el moment de la concessió de la beca.
 2. La convocatòria s'ajusta als principis d'igualtat, mèrit i capacitat, com també als de publicitat.
 3. Les bases d'aquesta convocatòria estan disponibles a la pàgina web de la UIB, a la secció beques i ajuts, dins la informació per als alumnes de Estudia a la UIB.
 4. El termini per presentar les sol·licituds començarà el proper dia 28 d’octubre de 2019 i acabarà el dia 31 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos).
 5. Els alumnes aspirants a les places han de presentar la sol·licitud degudament emplenada i la documentació exigida a cada plaça a través de UIBdigital.
 6. Els alumnes poden optar a un màxim de cinc (5) places en el cas del tipus A i B, per a les quals han de reunir els requisits exigits per a cadascuna. Han d'indicar a la sol·licitud el codi de la plaça a la qual opten i han de presentar una sol·licitud per plaça (vegeu els codis de les places).
 7. El tutor de cada plaça rebrà totes les sol·licituds a través de UIBdigital el dia 4 de novembre de 2019. Els alumnes que opten a places per a les quals s'estableix una «entrevista personal» com a criteri de selecció, rebran un correu del tutor a partir del dia 4 de novembre de 2019 amb una proposta de data i hora. Hauran de confirmar l'entrevista, per telèfon o per correu electrònic, al número o a l'adreça que s'hi indiqui.
 8. El tutor convocarà l'òrgan de selecció, el qual, en data màxima 8 de novembre de 2019, adjudicarà les places d'alumnes col·laboradors aplicant els criteris de selecció que s'especifiquen per a cada una.
 9. El dia 11 de novembre de 2019 es publicarà a la pàgina web de la UIB el resultat provisional per als alumnes. Addicionalment l'alumne aspirant a una plaça rebrà un correu electrònic pel qual sabrà si ha estat seleccionat com a col·laborador o si ocupa un lloc de suplent, indicat l'ordre de selecció. El fet de no rebre aquest correu no és justificació per no acceptar la plaça en el termini establert.
 10. Els alumnes que resultin seleccionats per a una plaça, o per a més d'una, tindran el dies 11 de novembre de 2019 i 12 de novembre de 2019 per acceptar la plaça, o per renunciar-hi, si escau, mitjançant UIBdigital. Un alumne només pot ser col·laborador en una plaça. L'acceptació d'una plaça implica la renúncia a ocupar-ne qualsevol altra. Les vacants generades seran adjudicades als alumnes suplents de cada plaça per estricte ordre de selecció. L'alumne que no l'hagi acceptada o no hi hagi renunciat per UIBdigital, perdrà la plaça assignada.
 11. El dia 14 de novembre de 2019 es publicarà a la pàgina web de la UIB el resultat provisional dels alumnes titulats que han acceptat la plaça i dels suplents que han passat a ser titulars. Addicionalment l’alumne suplent que ha passat a ser titular rebrà un correu electrònic pel qual sabrà que ha estat seleccionat. El fet de no rebre aquest correu no és justificació per no acceptar la plaça en el termini establert.
 12. Del dia 14 de novembre de 2019 al dia 15 de novembre de 2019 els alumnes suplents que hagin passat a ser titulars han d’acceptar la plaça o renunciar-hi. L’alumne que no l’hagi acceptada o no hi hagi renunciat per UIBdigital, perdrà la plaça assignada.
 13. Les places que es declarin desertes seran objecte de convocatòria extraordinària.
 14. El resultat definitiu del procés s'anunciarà a la pàgina web de la UIB a l'acabament de la convocatòria extraordinària.
 15. Els alumnes que siguin nomenats alumnes col·laboradors estan obligats a complir l’horari, les normes i la disciplina de la Universitat de les Illes Balears, on realitzen llur formació. Així mateix, també han de seguir el pla de treball que fixi el tutor en el desenvolupament de la seva tasca formativa.
 16. Els alumnes col·laboradors han de complir, en particular, amb les exigències de confidencialitat de la informació relativa a la protecció de la propietat intel·lectual i industrial, tant derivades de la seva pròpia activitat en investigació com de les que es realitzin a la Universitat i a les quals tinguin accés.
 17. Si l’alumne renuncia a ser alumne col·laborador desprès d’haver-se fet pública la seva selecció a la web de la UIB, sense una justificació aprovada pel seu tutor, no podrà concórrer ni ser seleccionat a la convocatòria d’alumnes col·laboradors del curs acadèmic següent.
 18. Els alumnes col·laboradors han de respectar la confidencialitat de les dades a què hagin tingut accés en el transcurs de l’activitat desenvolupada.
 19. En acabar la col·laboració, l'alumne ha de sol·licitar al tutor, per UIBdigital, l'informe final, com a màxim el dia 15 de setembre de 2020. Si l'informe és favorable, constarà al seu expedient acadèmic. Així mateix, si l’òrgan avaluador li ha concedit la possibilitat d’obtenir crèdits de reconeixement acadèmic (sis com a màxim), podrà sol·licitar a la comissió de reconeixement i transferència de crèdits de la seva titulació el reconeixement per a crèdits optatius. El reconeixement del màxim de sis crèdits per haver estat alumne col·laborador exhaureix la possibilitat d'adquirir-ne més en col·laboracions posteriors.
 20. L’alumne col·laborador de tipus B amb crèdits remunerats i excepcionalment els alumnes de tipus A de la Facultat d’Educació i de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia que tinguin la plaça amb compensació econòmica de 3 crèdits = 40 euros i 6 crèdits =80 euros una vegada rebin l’informe favorable del tutor, ha d’indicar per UIBdigital les dades bancàries del compte corrent o la llibreta en què s'ha de fer el pagament, i enviar còpia del DNI als serveis administratius corresponents, com a màxim el dia 30 de setembre de 2020. Només es podrà fer efectiu el pagament si l'alumne consta com a titular de l'esmentat compte o llibreta.
 21. La relació d’alumnes que tinguin l’informe favorable es farà pública al FOU el mes d’octubre/novembre de 2020.

ANNEX I
ALUMNES COL·LABORADORS DE TIPUS A i B

La comissió que fixa l'article 6 de l'Acord normatiu núm. 10713/2013, de 24 de juliol, ha seleccionat les places d'alumnes col·laboradors atenent el criteri de dotar les places que combinen més bé l'interès dels alumnes col·laboradors i el benefici general de la Universitat.

Cada plaça té un perfil específic fixat pel tutor que la sol·licita. El perfil especifica:

 1. La facultat o escola a la qual està adscrit l'estudi respecte del qual es demana l'alumne, en el cas del tipus A, o el centre, unitat administrativa, laboratori, aula, institut o servei, en el cas del tipus B.
 2. El nom del professor o investigador tutor
 3. El grau del qual ha d'estar matriculat l'alumne per poder optar a la plaça
 4. El nombre de crèdits de cada plaça
 5. El nombre de crèdits que es podran reconèixer
 6. La borsa d’ajut que rebrà en acabar la col·laboració (tipus B i excepcionalment els de tipus A de la Facultat d’Educació)
 7. La persona o l’òrgan que farà la selecció
 8. Els mèrits que es valoraran
 9. Les tasques que han de fer
 10. L’interès d’aquestes tasques per a la formació de l’alumne
 11. Si les tasques impliquen que l’alumne pugui tenir accés a dades de caràcter personal o confidencial
 12. Si les tasques impliquen qualque tipus de risc per a la salut de l’alumne

Per triar a quina plaça o a quines places es vol concursar, es pot consultar el perfil de les places, publicades a la pàgina web de la UIB. És imprescindible que es presenti la documentació exigida.

Els alumnes que optin a places que estableixin una “entrevista personal” com a criteri de selecció, rebran un correu del tutor a partir del dia 4 de novembre de 2019 amb una proposta de data i hora, i hauran de confirmar l’entrevista per telèfon o per correu electrònic, al número o a l’adreça que s’hi indiqui.