Escoltar

Grau de Turisme

240 crèdits - Facultat de Turisme

El Grau de Turisme té com a objectiu proporcionar a l’alumne formació específica del sector econòmic més important de les Illes Balears: el sector turístic. La formació rebuda per l’alumne combina tant els aspectes teòrics, com la seva aplicació pràctica. L’estructura del Grau en Turisme es caracteritza fonamentalment per la seva multidisciplinarietat, ja que combina:

 • Un nucli central de formació en gestió d’empreses turístiques (sistemes de gestió d’empreses turístiques, tècniques de màrqueting, gestió de la qualitat, posicionament estratègic, comptabilitat, etc.), i sobre l’economia del turisme (medició i avaluació de l’impacte econòmic del turisme, avaluació dels impactes mediambientals del turisme, etc.)
 • Formació en idiomes (anglès, francès i/ó alemany) aplicada específicament al sector turístic: vocabulari específic dels negocis turístics, tècniques de presentació, expressions habituals, etc.
 • Formació en dret del turisme (anàlisis de la normativa jurídica específica del sector turístic), en geografia del turisme (planificació i gestió del recursos territorials), i en gestió del patrimoni cultural
 • Aplicació pràctica dels coneixements adquirits durant el Grau mitjançant la realització de pràctiques formatives a una empresa u organització turística de prestigi, tant a les nostres illes o a l’estranger, per una duració aproximada de 4-5 mesos
 • El Treball Fi de Grau, que suposa la passa final del Grau en Turisme, i en el que l’alumne aplicarà els coneixements adquirits al llarg del grau

 

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   126   30   18   6 240

Recorregut Internacional en Anglès

S'ofereix la possibilitat d'aconseguir el certificat acreditatiu del Recorregut Internacional en Anglès als alumnes que compleixin els requisits següents:

 1. Un mínim de 30 crèdits d'assignatures superades en anglès en el Grau (sense tenir en compte les assignatures pròpies d'ensenyament d'aquesta llengua).
 2. Satisfer almenys un dels següents requisits:
  a) Estada d'un any en una universitat estudiant en una llengua estrangera havent superat 48 crèdits.
  b) Estada d'un semestre en una universitat estudiant en una llengua estrangera havent superat 24 crèdits i superar altres 24 crèdits addicionals de matèries en anglès en el Grau.
 3. Realització del Pràcticum amb utilització prioritària d'una llengua estrangera (18 crèdits) o 18 crèdits addicionals d'assignatures cursades en anglès en el Grau.
 4. Realització del treball fi de grau en anglès (6 crèdits)

En el Suplement Europeu al Títol , s'ha d'indicar si l'alumnat ha cursat el Recorregut i en qualsevol cas sempre apareixerà el nombre de crèdits i les assignatures cursades en anglès, així com les estades a l'estranger.

< Més informació >

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20400 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20500 - Introducció al Turisme Formació bàsica 6,0 Castellà, Anglès Primer semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21100 - Geografia del Turisme Formació bàsica 6,0 Català, Castellà, Anglès Primer semestre
20502 - Anglès I Formació bàsica 6,0 Anglès Segon semestre
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural Formació bàsica 6,0 Català, Castellà Segon semestre
20504 - Dret Públic del Turisme Formació bàsica 6,0 Castellà, Anglès Segon semestre
20510 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20607 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Anglès Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà Obligatòria 6,0 Castellà, Anglès Primer semestre
20506 - Anglès II Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
20507 - Francès I Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20508 - Alemany I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20509 - Màrqueting Turístic I Obligatòria 6,0 Castellà, Anglès Primer semestre
20511 - Comptabilitat Financera I Obligatòria 6,0 Castellà, Anglès Primer semestre
20501 - Recursos Territorials Formació bàsica 6,0 Català, Castellà Segon semestre
20512 - Comptabilitat Financera II Obligatòria 6,0 Català, Castellà Segon semestre
20513 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme Obligatòria 6,0 Castellà, Anglès Segon semestre
20514 - Contractació Turística Obligatòria 6,0 Castellà, Anglès Segon semestre
20523 - Francès II Obligatòria 6,0 Segon semestre
20524 - Alemany II Obligatòria 6,0 Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20515 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
20518 - Anglès III Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
20519 - Màrqueting Turístic II Obligatòria 6,0 Castellà, Anglès Primer semestre
20526 - Règim Fiscal Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20527 - Francès III Obligatòria 6,0 Primer semestre
20528 - Alemany III Obligatòria 6,0 Primer semestre
20516 - Finances Empresarials Obligatòria 6,0 Castellà, Anglès Segon semestre
20517 - Intermediació Turística Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
20520 - Anàlisi Macroeconòmica del Turisme Obligatòria 6,0 Castellà, Anglès Segon semestre
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics Obligatòria 6,0 Català, Anglès Segon semestre
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20522 - Direcció Estratègica Obligatòria 6,0 Castellà, Anglès Segon semestre
20529 - Pràcticum I Pràctiques externes 9,0 Català Segon semestre
20530 - Pràcticum II Pràctiques externes 9,0 Català Segon semestre
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20533 - Anglès IV Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
20537 - Anàlisi de Balanços i Control de Gestió Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
20538 - Turisme Sostenible Optativa 6,0 Primer semestre
20543 - Context Econòmic i Condicionament Internacional Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20654 - Economia Europea Optativa 6,0 Català Primer semestre
20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics Optativa 6,0 Català Primer semestre
21143 - Estratègies de Desenvolupament Local Optativa 6,0 Català Primer semestre
21239 - Gestió de la Innovació Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21240 - Empresa Familiar Optativa 6,0 Català Primer semestre
21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
21246 - E-Màrqueting Optativa 3,0 Català Primer semestre
20214 - Història del Món Actual Optativa 6,0 Català Segon semestre
20534 - Direcció Financera de l'Empresa Turística Optativa 6,0 Català Segon semestre
20535 - Gestió d'Empreses d'Allotjament Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20541 - Itineraris Culturals i Naturals Optativa 6,0 Segon semestre
20542 - Economia del Transport Aeri Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20642 - Educació i Mercat Laboral Optativa 6,0 Català Segon semestre
21135 - Planificació del Transport Optativa 6,0 Català Segon semestre
21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals Optativa 6,0 Català Segon semestre
21140 - Grans Regions Naturals del Món Optativa 6,0 Català Segon semestre
21235 - Creació d'Empreses Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21241 - Habilitats Directives Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20449 - Protecció dels Drets i Llibertats Optativa 6,0
20532 - Protecció Jurídica del Turista Optativa 6,0
20536 - Gestió d'Aliments i Begudes Optativa 6,0
20539 - Avaluació de Projectes Optativa 6,0
20540 - Màrqueting de Destinacions Turístiques Optativa 6,0
20544 - Economia Regional Optativa 6,0
20545 - Turisme Responsable Optativa 6,0
20546 - Dret Internacional del Turisme Optativa 6,0
21144 - Història Ecològica de l'Economia Optativa 6,0
21236 - Dret Laboral Optativa 6,0
21242 - Internacionalització de l'Empresa Optativa 6,0
21247 - Gestió Promocional Turística Optativa 6,0
21250 - Gestió Informàtica Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020