Grau de Turisme

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno

Perfil d'ingrés

El grau de Turisme està indicat per a estudiants que compleixin, essencialment, les característiques següents:

  1. Interès pel món turístic (tant des del punt de vista empresarial com social)
  2. Capacitat de treballar en equip
  3. Motivació i inquietud pels temes ambientals, la transformació del paisatge i els desequilibris socioeconòmics
  4. Coneixement i interès pels idiomes
  5. Capacitat creativa
  6. Capacitat d'iniciativa
  7. Capacitat de decisió i resolució de problemes

 

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2018-19: 40

Requisits d'accés Preferències
Títol de Batxiller o equivalent amb PAU * segons la nota d'admissió  
Títol de tècnic superior ** segons la nota d'admissió  
Més grans de 25 anys que superin una prova d'accés Ciències Socials i Jurídiques  
Titulació universitària  
Més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral i entrevista personal  
Més grans de 45 anys que superin una prova d'accés i entrevista personal  
Canvi de seu universitària  
Per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols  
Amb estudis estrangers  

Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
* Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).
** Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).

Paràmetres de ponderació . Any acadèmic 2019-20

Llista de coeficients per matèria
Matèria de batxiller Paràmetre
Alemany II 0,2
Economia de l'Empresa 0,2
Francès II 0,2
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II 0,2
Matemàtiques II 0,2

Per a més detall, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

Observació : La nota de tall és la que resulta després del procés d'adjudicació de places i dependrà de la relació entre l'oferta de places de la titulació i la demanda que hi hagi. En cas que hi hagi més demanda que oferta, el darrer alumne admès estableix la nota de tall.

Altra informació d'interés

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GTFM

Secretari/ària
Capó Guardiola, Antonia
1r vocal
Picó Martínez, Miguel
2n vocal
Barrera Cañellas, Margarita
3r vocal
QUIRÓS SIMÓ, FRANCISCA
4t vocal
Ordoñez Arias, Carolina

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno)

Turisme (Escola Felipe Moreno)
Turisme (Escola Felipe Moreno) Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno)
6500: Introducció a l'Economia
29100: Entorn Econòmic
6501: Comptabilitat
29116: Comptabilitat Financera I
6502: Dret i Legislació
29101: Nocions Bàsiques de Dret
  • 6503: Recursos Territorials Turístics I
  • 6536: Recursos Territorials Turístics II
29106: Recursos Territorials
6504: Matemàtica de les Operacions Financeres
29103: Introducció als Mercats i Operacions Financeres
6505: Estructura de Mercats
29104: Introducció al Turisme
6506: Entorns Ofimàtics I
29144: Gestió Informàtica
6507: Patrimoni Cultural
29108: Gestió del Patrimoni Cultural
6508: Organització i Gestió d'Empreses I
29105: Introducció a l'Empresa
6509: Pràctiques I
29134: Pràcticum I
6510: Pràctiques II
29135: Pràcticum II
6511: Operacions i Processos de Producció
29120: Operacions i Processos en Empreses Turístiques
6512: Màrqueting Turístic
29114: Màrqueting Turístic I
6513: Economia del Turisme
29118: Anàlisi Microeconòmica del Turisme
6514: Dret Públic del Turisme
29109: Dret Públic del Turisme
6515: Turisme Internacional
29154: Context Econòmic i Condicionament Internacional
6516: Finances
29121: Finances Empresarials
6517: Gestió d'Allotjaments Turístics
29140: Gestió d'Empreses d'Allotjament
6518: Sistemes de Distribució d'Empreses Turístiques
29122: Intermediació Turística
6519: Relacions Laborals en el Sector Turístic
29143: Dret Laboral
6522: Règim Fiscal de l'Empresa Turística
29131: Règim Fiscal
6525: Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
29115: Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
6526: Anglès I
29111: Anglès II
6527: Anglès II
29123: Anglès III
6528: Francès I
29112: Francès I
6529: Francès II
29128: Francès II
6530: Alemany I
29129: Alemany II
6531: Alemany II
29133: Alemany III
6537: Organització i Gestió d'Empreses II
29110: Disseny Organitzatiu i Capital Humà

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno)

CFGS Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
Assignatura Crèdits
29101 - Nocions Bàsiques de Dret 6
29107 - Anglès I 6
29110 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
29116 - Comptabilitat Financera I 6
29144 - Gestió Informàtica 6
29170 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 36
CFGS Administració i Finances
Assignatura Crèdits
29101 - Nocions Bàsiques de Dret 6
29103 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres 6
29107 - Anglès I 6
29110 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
29116 - Comptabilitat Financera I 6
29143 - Dret Laboral 6
29144 - Gestió Informàtica 6
29166 - Creació d'Empreses 6
29170 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 54
CFGS Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
Assignatura Crèdits
29105 - Introducció a l'Empresa 6
29107 - Anglès I 6
29114 - Màrqueting Turístic I 6
29124 - Màrqueting Turístic II 6
29144 - Gestió Informàtica 6
29162 - E-Màrqueting 3
29170 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 39
CFGS Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
Assignatura Crèdits
29105 - Introducció a l'Empresa 6
29107 - Anglès I 6
29114 - Màrqueting Turístic I 6
29124 - Màrqueting Turístic II 6
29144 - Gestió Informàtica 6
29162 - E-Màrqueting 3
29170 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 39
CFGS Tècnic Superior en Comerç Internacional
Assignatura Crèdits
29105 - Introducció a l'Empresa 6
29107 - Anglès I 6
29114 - Màrqueting Turístic I 6
29164 - Internacionalització de l'Empresa 6
29170 - Educació i Mercat Laboral 6
29173 - Planificació del Transport 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
Assignatura Crèdits
29104 - Introducció al Turisme 6
29105 - Introducció a l'Empresa 6
29107 - Anglès I 6
29110 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
29114 - Màrqueting Turístic I 6
29140 - Gestió d'Empreses d'Allotjament 6
29166 - Creació d'Empreses 6
29170 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 48
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
29102 - Geografia del Turisme 6
29104 - Introducció al Turisme 6
29105 - Introducció a l'Empresa 6
29107 - Anglès I 6
29108 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
29114 - Màrqueting Turístic I 6
29122 - Intermediació Turística 6
29166 - Creació d'Empreses 6
29170 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 54
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
29102 - Geografia del Turisme 6
29104 - Introducció al Turisme 6
29106 - Recursos Territorials 6
29107 - Anglès I 6
29108 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
29114 - Màrqueting Turístic I 6
29166 - Creació d'Empreses 6
29170 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 48
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Cuina
Assignatura Crèdits
29105 - Introducció a l'Empresa 6
29107 - Anglès I 6
29110 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
29130 - Gestió de Qualitat i Atenció al Client 6
29141 - Gestió d'Aliments i Begudes 6
29166 - Creació d'Empreses 6
29170 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 42
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
Assignatura Crèdits
29105 - Introducció a l'Empresa 6
29107 - Anglès I 6
29110 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
29130 - Gestió de Qualitat i Atenció al Client 6
29141 - Gestió d'Aliments i Begudes 6
29166 - Creació d'Empreses 6
29170 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 42
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
29107 - Anglès I 6
29108 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
29166 - Creació d'Empreses 6
29170 - Educació i Mercat Laboral 6
Optatives 6
Total 30

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic