Escoltar

Grau de Treball Social

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres
Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 16,21¤
 • 2a matrícula : 36,02¤
 • 3a matrícula : 77,97¤
 • 4a matrícula : 108,05¤

  Competències

Competències

 1. Capacitat de coneixement i comprensió dels fonaments del comportament humà, les diferents etapes del cicle vital i els elements fonamentals de les relacions entre les persones i els seus entorns, així com els problemes i conflictes que se’n deriven.
 2. Capacitat de comprensió i anàlisi les estructures socials del món actual, dels processos de canvi i els efectes que les desigualtats socials desencadenen sobre les persones, les famílies i les comunitats.
 3. Capacitat de conèixer i comprendre el règim jurídic dels sistemes de protecció de l'Estat Social i de Dret.
 4. Capacitat de conèixer en profunditat el sistema i estructura de la xarxa pública de Serveis Socials i els continguts de les Polítiques Socials.
 5. Capacitat de participar en l'administració de recursos i serveis socials.
 6. Capacitat de preparar, produir, implementar i avaluar els plans i projectes d’intervenció
 7. Capacitat d'establir relacions professionals, identificant necessitats, problemes, dificultats i conflictes, amb l'objecte d'identificar la forma més adequada d’intervenció.
 8. Capacitat d'interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats aplicant els mètodes, models, estratègies i tècniques de treball social.
 9. Utilitzar la mediació com estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
 10. Capacitat de resolució de situacions de risc prèvia identificació i definició de la naturalesa de les mateixes.
 11. Capacitat per crear i donar suport a xarxes socials com a objecte i mitjà d'intervenció en els nivells individual, familiar, grupal i comunitari.
 12. Capacitat de promoure el creixement, desenvolupament i independència de les persones per facilitar l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal i millorar les seves condicions de vida.
 13. Capacitat de respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per fer-ne front.
 14. Capacitat d'obtenció i anàlisi de documentació rellevant per a la intervenció social.
 15. Capacitat d'investigar, analitzar i sistematitzar la informació que proporciona el exercici professional.
 16. Capacitat de desenvolupar estratègies de prevenció per gestionar i minimitzar l'estrès i el risc derivat de l'exercici professional
 17. Capacitat d'administrar i ser responsable del seu propi treball assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 18. Capacitat d'elaborar informes orals i escrits específics de la professió.
 19. Capacitat de treballar de manera eficaç en el si de sistemes, xarxes i equips multidisciplinaris.
 20. Capacitat de preparar i participar en les reunions de presa de decisions amb l’objecte de defensar millor els interessos del sistema client
 21. Capacitat de defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en el seu nom si la situació ho requereix.
 22. Capacitat de gestionar conflictes, dilemes i problemes ètics complexos identificant-los, dissenyant estratègies de superació i reflexionant sobre els seus resultats.
 23. Capacitat per, en un nivell mitjà, comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa.
 24. Per al nivell de grau, d’acord amb el que figuri en el marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES), es garantirà que l’alumnat pot:
  1. Demostrar tenir i comprendre coneixements en l’àrea de les ciències socials que parteixen de la base de l’educació secundària general, que se sol trobar en un nivell que, si bé té com a suport llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda del treball social com a disciplina aplicada.
  2. Saber aplicar els coneixements del treball social a la feina o la vocació d’una manera professional i tenir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i la defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de l’àrea del treball social i de les ciències socials.
  3. Tenir capacitat per reunir i interpretar dades rellevants dins de l’àrea del treball social, els serveis socials i la política social per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
  4. Tenir capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions des d’una perspectiva psicosocial, a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  5. Desenvolupar les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors de treball social amb un alt grau d’autonomia.