Escoltar

Grau de Treball Social

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Perfil d'ingrés

Un requisit indispensable serà la capacitat de relació amb els altres: capacitat de relació interpersonal i comunicació en llengua catalana, castellana i anglesa. Així mateix, les qualitats i característiques personals que afavoriran la formació d'un bon professional del treball social són les següents:

 1. Capacitat per ser tolerant 
 2. Capacitat per mantenir l'equilibri emocional
 3. Capacitat d'empatitzar amb els altres
 4. Capacitat d'anàlisi i observació
 5. Sensibilitat i interès per les relacions interpersonals
 6. Capacitat de resolució de problemes
 7. Capacitat per treballar en equip

 

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2019-20: 70

Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2019-20:
 • Economia de l'Empresa (0,2)
 • Geografia (0,2)
 • Història de la Filosofia (0,1)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Ciències Socials i Jurídiques  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GTSO

3r vocal
Garcies Gomila, Domènec
4t vocal
Jaume Seguí, María Victoria

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Treball Social

Treball Social (Pla 1990)
Treball Social (Pla 1990) Grau de Treball Social
1900: Fonaments de Dret
 • 21939: Fonaments del Dret Públic Aplicats al Treball Social
 • 21943: Dret de les Entitats d'Economia Social
1902: Política Social
 • 21912: Història i Models de la Política Social
 • 21927: Polítiques Socials Estructurals
1903: Psicologia Dinàmica
21903: Processos Psicològics Bàsics
1904: Psicologia Social
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
1905: Serveis Socials I
21906: Estructura dels Serveis Socials
1906: Serveis Socials II
21913: Serveis Socials Sectorials I
1907: Serveis Socials III
21922: Serveis Socials Sectorials II
1908: Introducció a la Sociologia
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
1909: Estructura Social Contemporània
21905: Estructura, Desigualtat i Exclusió Social
1910: Treball Social I
 • 21904: Teoria i Història del Treball Social
 • 21907: Relació d'Ajuda
 • 21910: Planificació i Avaluació Social
 • 21911: Metodologia de la Intervenció en el Treball Social de Casos
 • 21914: Teoria i Models del Treball Social de Grup
1911: Treball Social II
 • 21915: Teoria i Models del Treball Social Comunitari
 • 21916: Dimensió Individual en el Treball Social de Casos
 • 21919: Processos i Tècniques del Treball Social de Grup
 • 21920: Processos i Tècniques del Treball Social Comunitari
 • 21921: Dimensió Familiar en el Treball Social de Casos
1912: Treball Social III
 • 21908: Intervenció Social davant Maltractaments en la Família
 • 21918: Dependència i Vulnerabilitat
 • 21925: Treball Social en Xarxes i Sistemes Amplis
 • 21928: Pràctiques Externes I
 • 21929: Treball Social amb Famílies Multiproblemàtiques
1913: Estadística
21917: Investigació i Diagnòstic
1914: Introducció a l'Economia
21971: Economia i Serveis Socials
1915: Estructures Econòmiques
21932: Polítiques d'Inclusió Social
1916: Salut Pública
21963: Treball Social en Atenció Primària de Salut
1917: Tècniques d'Investigació Social
21901: Documentació i Comunicació Científica
1919: Psicologia Evolutiva
22201: Psicologia del Desenvolupament
1920: Pedagogia Social
21909: Intervenció Social davant la Conducta Delictiva
1921: Psiquiatria
21933: Psicopatologia
1922: Dret Laboral i Seguretat Social
21902: Dret, Desenvolupament i Benestar Social

Treball Social (Pla 1994)
Treball Social (Pla 1994) Grau de Treball Social
1306: Fonaments del Dret
21939: Fonaments del Dret Públic Aplicats al Treball Social
1307: Mètodes i Tècniques d'Investigació Social
21917: Investigació i Diagnòstic
1308: Psicologia General i Evolutiva
22201: Psicologia del Desenvolupament
1309: Introducció a la Sociologia
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
1310: Serveis Socials I
21906: Estructura dels Serveis Socials
1311: Introducció al Treball Social
21904: Teoria i Història del Treball Social
1312: Tècniques d'Intervenció en el Treball Social
21911: Metodologia de la Intervenció en el Treball Social de Casos
1313: Treball Social i Models d'Intervenció
21907: Relació d'Ajuda
1315: Introducció a l'Economia
21971: Economia i Serveis Socials
1316: Sociologia de la Població
21918: Dependència i Vulnerabilitat
1318: Serveis Socials II
21913: Serveis Socials Sectorials I
1319: Treball Social de Casos I
 • 21916: Dimensió Individual en el Treball Social de Casos
 • 21921: Dimensió Familiar en el Treball Social de Casos
 • 21929: Treball Social amb Famílies Multiproblemàtiques
1320: Treball Social Institucional
21925: Treball Social en Xarxes i Sistemes Amplis
1321: Treball Social i Planificació
21910: Planificació i Avaluació Social
1322: Estructura Social Contemporània
21905: Estructura, Desigualtat i Exclusió Social
1323: Psicologia Social
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
1324: Salut Pública i Treball Social
21963: Treball Social en Atenció Primària de Salut
1325: Antropologia Social
 • 21934: Antropologia de les Migracions
 • 21935: Antropologia de la Salut
1326: Política Social
21912: Història i Models de la Política Social
1327: Serveis Socials III
21922: Serveis Socials Sectorials II
1328: Treball Social de Casos II
21908: Intervenció Social davant Maltractaments en la Família
1329: Treball Social Comunitari
 • 21915: Teoria i Models del Treball Social Comunitari
 • 21919: Processos i Tècniques del Treball Social de Grup
 • 21920: Processos i Tècniques del Treball Social Comunitari
1330: Introducció al Dret Laboral
21902: Dret, Desenvolupament i Benestar Social
1331: Treball Social de Grup
21914: Teoria i Models del Treball Social de Grup
1332: Treball de fi de carrera
21901: Documentació i Comunicació Científica
1333: Psicologia Diferencial
21903: Processos Psicològics Bàsics
1334: Psiquiatria i Psicopatologia
21933: Psicopatologia
1335: Pedagogia Social
21909: Intervenció Social davant la Conducta Delictiva
1336: Desigualtat i Estructura Econòmica
21927: Polítiques Socials Estructurals
1337: Ètica Social
21944: Concepcions, Problemes i Dilemes d'Ètica i Deontologia del Treball Social
1338: Economia Pública i Social
21932: Polítiques d'Inclusió Social

Treball Social (Pla 1998)
Treball Social (Pla 1998) Grau de Treball Social
1224: Sociologia i Antropologia Social
21905: Estructura, Desigualtat i Exclusió Social
1489: Sociologia de les Institucions i dels Grups
21905: Estructura, Desigualtat i Exclusió Social
2650: Fonaments de Dret Social
 • 21939: Fonaments del Dret Públic Aplicats al Treball Social
 • 21943: Dret de les Entitats d'Economia Social
2651: Dret del Treball i de la Seguretat Social
21902: Dret, Desenvolupament i Benestar Social
2652: Mètodes i Tècniques d'Investigació Social
21917: Investigació i Diagnòstic
2653: Psicologia Bàsica
21903: Processos Psicològics Bàsics
2654: Introducció a la Sociologia
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
2655: Política Social
21912: Història i Models de la Política Social
2656: Serveis Socials I
21906: Estructura dels Serveis Socials
2657: Introducció al Treball Social
21904: Teoria i Història del Treball Social
2658: Metodologia de la Intervenció en Treball Social
21911: Metodologia de la Intervenció en el Treball Social de Casos
2659: La Relació Assistencial en el Treball Social
21907: Relació d'Ajuda
2660: Psicologia Social
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
2661: Psicologia Evolutiva
22201: Psicologia del Desenvolupament
2662: Antropologia Social
 • 21934: Antropologia de les Migracions
 • 21935: Antropologia de la Salut
2663: Serveis Socials II
21913: Serveis Socials Sectorials I
2664: Treball Social de Casos I
21916: Dimensió Individual en el Treball Social de Casos
2665: Treball Social de Grups
21914: Teoria i Models del Treball Social de Grup
 • 2666: Pràctiques de Treball Social I
 • 2674: Pràctiques de Treball Social II
21928: Pràctiques Externes I
2667: Ètica i Deontologia del Treball Social
21944: Concepcions, Problemes i Dilemes d'Ètica i Deontologia del Treball Social
2668: Planificació i Avaluació Social
21910: Planificació i Avaluació Social
2669: Intervenció Social sobre Menors, Famílies i Grups d'Exclusió
21908: Intervenció Social davant Maltractaments en la Família
2670: Salut Pública i Treball Social
21963: Treball Social en Atenció Primària de Salut
2671: Planificació dels Serveis Socials
21922: Serveis Socials Sectorials II
2672: Treball Social de Casos II
21921: Dimensió Familiar en el Treball Social de Casos
2673: Treball Social Comunitari
21915: Teoria i Models del Treball Social Comunitari
2675: Models de Polítiques Socials
21927: Polítiques Socials Estructurals
2676: Pedagogia Social i Treball Social
21909: Intervenció Social davant la Conducta Delictiva
2677: Psicopatologia
21933: Psicopatologia
2678: Intervenció Social sobre Drogues
21936: Intervenció Social sobre Drogues
2679: Intervenció Social sobre la Tercera Edat
21972: Treball Social i Ancianitat
2680: Economia dels Serveis Socials
21971: Economia i Serveis Socials
2681: Registre d'Informació Social per a la Intervenció
21961: Registres d'Informació Social per a la Intervenció
2682: Estructura Social Contemporània
21905: Estructura, Desigualtat i Exclusió Social
2686: Legislació i Pràctica del Treball Social
21923: Intervenció en Crisi

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Treball Social
CFGS Tècnic Superior en Educació Infantil
Assignatura Crèdits
21903 - Processos Psicològics Bàsics 6
21926 - Intervenció en Situacions de Vulnerabilitat en el Sistema Educatiu 6
Optatives 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània 6
21903 - Processos Psicològics Bàsics 6
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions 6
21932 - Polítiques d'Inclusió Social 6
Optatives 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Integració Social
Assignatura Crèdits
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània 6
21903 - Processos Psicològics Bàsics 6
21926 - Intervenció en Situacions de Vulnerabilitat en el Sistema Educatiu 6
21932 - Polítiques d'Inclusió Social 6
Optatives 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Mediació Comunicativa
Assignatura Crèdits
21903 - Processos Psicològics Bàsics 6
21926 - Intervenció en Situacions de Vulnerabilitat en el Sistema Educatiu 6
Optatives 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Promoció en Igualtat de Gènere
Assignatura Crèdits
21903 - Processos Psicològics Bàsics 6
21926 - Intervenció en Situacions de Vulnerabilitat en el Sistema Educatiu 6
Optatives 6
Total 18

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic