Escoltar

Grau d'Enginyeria Telemàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Preinscrits 282 258 259 242 287 292
Nou ingrés 44 37 40 29 33 32
Nou ingrés SIIU 41 34 38 28 32 30
Matriculats 111 116 129 131 131 129
Titulats 14 14 4 13 14 17
Places 45 45 45 45 45 45

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 20% 26% 28%
Taxa d'abandonament 64% 30% 57%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats 91% 87% 85% 89% 88% 87%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 80% 79% 76% 73% 77% 70%
Taxa de rendiment 62% 69% 64% 62% 64% 57%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

En relació amb la durada

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Durada mitjana 4 5 6 5 5 5

La durada mitjana dels estudis mesura el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se. La població de referència és la població òptima.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Verificació Memòria cinquena modificació 06/05/2020
Verificació Informe cinquena modificació 06/05/2020
Seguiment Informe de seguiment extern (2017-18) 29/11/2019
Verificació Memòria quarta modificació 26/09/2019
Verificació Informe quarta modificació 26/09/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Verificació Memòria tercera modificació 26/07/2018
Verificació Informe tercera modificació 26/07/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Acreditació Informe final d’acreditació per a l’obtenció del segell (EUR-ACE o EURO-INF) 15/12/2016
Acreditació Resolució del Consell de Ministres 22/07/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 28/06/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 30/07/2013
Verificació Memòria segona modificació 30/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 26/01/2012
Verificació Memòria primera modificació 25/01/2012
Verificació Informe primera modificació 25/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 07/02/2011
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 12/11/2010
Verificació Memòria del títol oficial 24/05/2010
Verificació Informe final de verificació 24/05/2010

Treballs de Fi de Grau

 • Carpeta Ciutadana 0.1
 • Desarrollo de una aplicación cliente-servidor multiplataforma de un almanaque (Parenòs- TIC) digital para las tareas agrícolas
 • Acceso a sistemas corporativos
 • Análisis de vulnerabilidades en redes corporativas
 • Análisis y Aplicación del PCI DSS en la empresa
 • Aplicación Android para la gestión de evacuación de edificios
 • Asignación de recursos para el tráfico periódico de monitorización de pacientes en redes de área corporal sin hilos (WBAN - wireless body area networks)
 • Cell-Free Massive MIMO
 • Desarrollo de un sistema de unificación de servicios en el sector turismo
 • Geolocalització interior mitjançant el senyal wifi de 3 punts d'accés
 • Gestió d'esdeveniments i informació de seguretat
 • Implementació d'un esquema de firma electrònica de contractes basat en blockchain
 • Implementació d’una trampa electrònica per a la mosca de l’oliva
 • Improving network availability on WAN/MAN ethernet links
 • Laboratorio docente para el estudio de pruebas de vulnerabilidad
 • Robot Social para la rehabilitación motora en niños con movilidad reducida
 • Sistema de realitat augmentada per a la visualització de dades de sensors
 • Smart Gate: La porta intel·ligent
 • Cell-free Massive MIMO en sistemas 5G
 • Creación de un Smart Contract para Notificaciones Certificadas
 • Cupons Electrònics
 • Disseny i Desenvolupament d'una integració en sistemes de control PUSH
 • Estudio de los ataques contra website. OWASP
 • Estudi sobre la compartició de la canalització i/o xarxa FTTH a la via pública i aplicació pràctica
 • Gestión del control de alumbrado en el marco de una Smart Island
 • Implementación de un módulo de análisis de la seguridad de conexiones web
 • Modelització i anàlisi de protocols ARQ amb OMNET ++
 • Multi-layer precoding for full-dimensional massive MIMO systems
 • Recopilación de información para test de penetración
 • Smart Bell
 • Una aproximació al pentesting: Anàlisi de la seguretat en xarxa
 • Una primera aproximació als tests de penetració en entorns WLAN
 • Ús de Blockchain i Smart Contracts en els protocols d'intercanvi equitatiu
 • Anàlisi de seguretat d'aplicacions Android
 • Despliegue FTTH en una zona residencial
 • Diseño e instalación de una red IP multiservicio basada en tecnologia PLC sobre soporte dísico mixto Powerline y par telefónico
 • Disseny i Implementació d'un sistema de gestió de Targetes Turístiques Ciutadanes
 • Edición semiautomática online de imágenes con la ecuación de Poisson: aplicación a la eliminación de sombras
 • Edifici públic intel·ligent i eficient en la adm. d'una Smart Island
 • Gestión de cotizadas del IBEX35
 • Gestión de las interferencias en redes de comunicaciones móviles 5G: MIMO Masivo vs MIMO Cooperativo
 • LoRaWAN Node For Vehicle Detection Using Pressure
 • Planificació de paquets en entorns femto cel·lulars
 • Sistema d'estalvi energètic al campus de la Universitat de les Illes Balears
 • Análisis de Seguridad de las "Cookies"
 • Assignació de recursos ràdio en xarxes femtocel·lulars
 • Medición y caracterización eléctrica de transistores orgánicos
 • Particionamiento dinámico de recursos para combatir la interferencia en sistemas celulares heterogéneos
 • Reforma parcial instalaciones de telecomunicaciones a hotel existente
 • Análisis de la seguridad en web: Validación de certificados en Android
 • Desarrollo de aplicación móvil y servidor para la captura de datos de nodos IoT
 • Diseño de instrumentos para el análisis de circuitos eléctricos
 • Disseny i instal.lació d'una xarxa IP multiservei basada en tecnologia PLC.
 • El Programa Horizonte 2020. Oportunidades para emprendedores y empresas innovadoras en el ámbito de las TIC
 • Gestión de eventos de seguridad: despliegue de una solución.
 • Métodos Formales para la verificación de protocolos de seguridad
 • MIMO-Cooperatiu amb restriccions de potència
 • Prototipo de trámites administrativos pro vía telemática con seguridad para una universidad de Argentina.
 • Simulador de esfuerzos mecánicos para líneas de media y baja tensión
 • Sistema de posicionamiento indoor
 • Uso de un ENOSE para el analisis de concentración de formaldehido en un hospital.
 • Xarxes cel.lulars de tercera i quarta generació: simulació de xarxes UMTS i introducció a LTE
 • Anàlisi de models espacials en sistemes de comunicacions mòbils
 • Análisis de la seguridad en 802.11
 • Certificados online para residentes
 • Desarrollo de módulos de interfaz XML-RPC en la publicación de noticias de internet.
 • Diseño e implementación de una instalación domótica KNX en una vivienda unifamiliar aislada
 • Disseny de la instal·lació d'un habitatge de nova construcció i grans dimensions per oferir serveis multimèdia, seguretat i telecomunicacions d'altes prestacions
 • Disseny intercapes per a la provisió de qualitat de servei en sistemes sense fils AMC/CARQ
 • Estudi pràctic de l'estàndard 802.11
 • Implementació d'un Mètode d'Optimització de cristalls Fotònics Unidimensionals Robusts en front de variacions de procés
 • Rendimiento de Fractional Frequency Reuse con MIMO Cooperativo Sectorizado en Sistemas 4G
 • Rendimiento de la Re- utilización Fraccional de Frecuencias en futuras redes celulares
 • Vull anar a la uib
 • ACTUALItZACIÓ D'UN ENTORN DE GESTIÓ DE CONEIXEMENT VIA WEB EN UNA EMPRESA DE DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS
 • Actualización de las mediciones de la contaminación en alta frecuencia en el campus de la UIB
 • ADAPTACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE PAGO A DISPOSITIVOS MÓVILES
 • Anàlisi i avaluació d'eines de comunicació per a la plataforma d'aprenentatge virtual Moodle
 • AVALUACIÓ, IMPLEMENTACIÓ I ATAC A UN DESENVOLUPAMENT DE SINGLE PACKET AUTHORIZATION
 • DESENVOLUPAMENT I ADAPTACIÓ PER A DISPOSITIUS MÒBILS D'UNA APLICACIÓ WEB PER A LA GESTIÓ DE COSTS DE PERSONAL A PROJECTES
 • Diseño e implementación del control de iluminación de edificio existente
 • Disseny d'una instal.lació solar tèrmica per a un edifici de viviendes
 • Disseny de les instal.lacions d'un edificio tècnic de Telecomunicacions
 • Eines per a la integració de dades clíniques del sistema sanitari de l'IBSALUT. EPSOS: Projecte europeu
 • ESTUDI DE LA TECNOLOGIA NFC I DE LA SEVA IMPLEMENTACIÓ A UN SISTEMA SEGUR DE TARIFICACIÓ AUTOMÀTICA DE SERVEIS BASAT EN TEMPS O DISTÀNCIA
 • Estudi de les emissions electromagnètiques a l'Hospital Universitari de Son Espases
 • ESTUDIO DE INSTALACIONES KNX EN LAS ISLAS BALEARES
 • ESTUDIO PRELIMINAR DEL EFECTO DE LA GEOMETRIA DE DESPLIEGUE EN LA GANANCIA DE ARRAY DE LOS SISTEMAS MISO COOPERATIVOS
 • ESTUDI PRÀCTIC DE L'ESTANDARD 802.11
 • EVOLUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA DESPLIEGUE DE REDES DE ACCESO EN OPERADORES
 • EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA D'UNA PIME
 • Integración de las dispensaciones farmacéuticas
 • LA TELEVISIÓ INTERACTIVA. Realització d'una aplicació interactiva per a la Televisió
 • MONITORIZACIÓN TÉRMICA MEDIANTE UNA RED DE SENSORES
 • PROJECTE D'INFRAESTRUCTURES COMUNS DE TELECOMUNICACIÓ (ICT) I BAIXA TENSIO (BT) PER A UN INMOBLE DE 7 VIVENDES I 1 LOCAL
 • SATELLITE DATA TRANSMISSIONS IN OCEANIC DRIFTERS
 • SNIFFERS 802.11
 • STUDY ON JOINT DETECTION IN THE UPLINK TRANSMISSION OF OFDM
 • USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN OPERACIONES DE RED
 • Valorización y Transferencia de Tecnología de Telerehabilitación en el marco de un Plan de Vigilancia Tecnológica