Escoltar

Grau d'Enginyeria Telemàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest grau està acreditat amb el segell EUR-ACE , l'acreditació internacional d'Enginyeria atorgada per ENAEE.
Títol
Oficial
Any d'inici
2010-11
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 18,50¤
 • 2a matrícula : 41,12¤
 • 3a matrícula : 89,02¤
 • 4a matrícula : 123,35¤

  Competències

Competències genèriques

 • CG1 Raonament crític: capacitat per analitzar i valorar diferents alternatives.
 • CG2 Resolució de problemes: capacitat per trobar les solucions òptimes a problemes i projectes complexos.
 • CG3 Creativitat, innovació i visió de futur: capacitat per crear i innovar productes i serveis.
 • CG4 Habilitat d'adaptació a la ràpida evolució de les tecnologies i els mercats de les TIC.
 • CG5 Escrita: habilitat en la redacció de projectes i documentació tècnica.
 • CG6 Oral: claredat i fluïdesa en la presentació de resultats, productes o serveis, tant en audiències especialitzades com no especialitzades.
 • CG7 Coneixement del programari i les eines informàtiques d'ajuda per a la generació i presentació de la documentació.
 • CG8 Coneixement de la llengua anglesa: capacitat per a comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa, a nivell intermedi.
 • CG9 Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i multilingües.
 • CG10 Capacitat de lideratge.
 • CG11 Capacitat per a la gestió de recursos i projectes.
 • CG12 Habilitat per continuar estudiant de forma autònoma al llarg de la vida (formació contínua).
 • CG13 Capacitat d'anàlisi de les dimensions social, mediambiental, ètica, econòmica i comercial de l'activitat d'un enginyer.
 • CG14 Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte de les solucions tecnològiques sobre la salut, seguretat i risc en el treball.
 • CG15 Capacitat de valorar que les solucions tècniques no discriminin per raó de sexe o discapacitat.

Competències bàsiques

 • CB1 Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències bàsiques de l'enginyeria

 • CBI1 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorísmica numèrica; estadística i optimització.
 • CBI2 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l'enginyeria.
 • CBI3 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CBI4 Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia de materials i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CBI5 Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

Competències comunes de telecomunicació

 • CCT1 Capacitat d'aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
 • CCT2 Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per donar suport al desenvolupament i explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • CCT3 Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.
 • CCT4 Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.
 • CCT5 Capacitat per avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital.
 • CCT6 Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contextos residencials (llar, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals responsabilitzant-se de la seva posada en marxa i millora contínua, així com conèixer el seu impacte econòmic i social.
 • CCT7 Coneixement i utilització dels fonaments de la programació en xarxes, sistemes i serveis de telecomunicació.
 • CCT8 Capacitat per comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els seus corresponents dispositius emissors i receptors.
 • CCT9 Capacitat d'anàlisi i disseny de circuits combinacionals i seqüencials, síncrons i asíncrons, i d'utilització de microprocessadors i circuits integrats.
 • CCT10 Coneixement i aplicació dels fonaments de llenguatges de descripció de dispositius maquinari.
 • CCT11 Capacitat d'utilitzar diferents fonts d'energia i especialment la solar fotovoltaica i tèrmica, així com els fonaments de l'electrotècnia i de l'electrònica de potència.
 • CCT12 Coneixement i utilització dels conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions.
 • CCT13 Capacitat de diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, àudio, vídeo i serveis interactius i multimèdia.
 • CCT14 Coneixement dels mètodes d'interconnexió de xarxes i encaminament, així com els fonaments de la planificació, dimensionament de xarxes en funció de paràmetres de trànsit.
 • CCT15 Coneixement de la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional.

Competències específiques de telemàtica

 • CET1 Capacitat de construir, explotar i gestionar les xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels serveis telemàtics.
 • CET2 Capacitat per aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, serveis i aplicacions telemàtiques, com ara sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament i enrutament, seguretat (protocols criptogràfics, tunelització, tallafocs, mecanismes de cobrament, d'autenticació i de protecció de continguts), enginyeria de trànsit (teoria de grafs, teoria de cues i teletrànsit) tarifació i fiabilitat i qualitat de servei, tant en entorns fixos, mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amples de banda, incloent telefonia i dades.
 • CET3 Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis telemàtics utilitzant eines analítiques de planificació, de dimensionament i d'anàlisi.
 • CET4 Capacitat de descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.
 • CET5 Capacitat de seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i procés per millorar les xarxes i serveis telemàtics.
 • CET6 Capacitat de dissenyar arquitectures de xarxes i serveis telemàtics.
 • CET7 Capacitat de programació de serveis i aplicacions telemàtiques, en xarxa i distribuïdes.

Competències del treball final de grau

 • CFG1 Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria de Telecomunicació de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i s'integren les competències adquirides en els ensenyaments.