Grau d'Enginyeria Telemàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest grau està acreditat amb el segell EUR-ACE, l'acreditació internacional d'Enginyeria atorgada per ENAEE.

El grau d’Enginyeria Telemàtica condueix a obtenir l’habilitació per exercir la professió d’enginyer tècnic de Telecomunicació, segons explicita l’ Ordre CIN/352/2009 .

La telemàtica es podria definir com el conjunt de tecnologies, serveis i aplicacions que es fonamenten alhora en la informàtica i les telecomunicacions. Internet, xarxes sense fils (Wi-Fi), videoconferències, xats, comunicacions mòbils, televisió digital interactiva, banca electrònica…, són exemples de la manera com la telemàtica entra, cada cop més, en la nostra activitat diària, i genera una gran demanda de professionals en aquest camp.

L’Enginyeria Telemàtica engloba l’àrea TIC (tecnologies de la informació i les telecomunicacions). Fent un esforç de simplificació, podríem dir que l’enginyer telemàtic disposa de coneixements suficients d’informàtica i de sistemes de telecomunicació per dissenyar, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis telemàtics. Sense pretendre proporcionar una llista exhaustiva, els enginyers telemàtics dominen el disseny de xarxes de transmissió de dades, les tecnologies de xarxes de transmissió de paquets, els protocols de comunicacions, Internet, la commutació i senyalització telefònica, l’arquitectura i els sistemes operatius dels serveis telemàtics, els servidors web i els serveis de protecció de la informació en xarxes de comunicacions.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   18   -   18 240

Representació gràfica de les assignatures del pla d'estudis

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20301 - Matemàtiques II - Càlcul Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21752 - Fonaments de Física Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21760 - Empresa Formació bàsica 6,0 Castellà, Anglès Primer semestre
22350 - Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
22351 - Introducció a la Telemàtica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20302 - Programació - Informàtica I Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20395 - English for Engineering Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21756 - Introducció a l'Electrònica Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22352 - Càlcul II Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22353 - Computadors i Sistemes Operatius Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
Assignatures segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21048 - Electrònica Digital Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22354 - Programació Avançada Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22355 - Probabilitat i Processos Aleatoris Formació bàsica 6,0 Anglès Primer semestre
22356 - Senyals i Sistemes Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
22357 - Fonaments de Xarxes de Telecomunicació Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22358 - Xarxes d'Operadora Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22359 - Xarxes d'Àrea Local i Intranets Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22360 - Propagació, Emissors i Receptors Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22361 - Microprocessadors i Microcontroladors Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21770 - Transmissió de Dades Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22362 - Enginyeria de Software i Bases de Dades Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22363 - Arquitectura i Interconnexió de Xarxes Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22364 - Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22365 - Planificació de Xarxes Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22366 - Gestió de Xarxes Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22367 - Instal·lacions de Telecomunicació I Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22368 - Xarxes Multimèdia Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22369 - Aplicacions i Serveis Telemàtics Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22370 - Seguretat en Xarxes Telemàtiques Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22371 - Projectes Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22372 - Laboratori d'Electrònica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22373 - Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22374 - Laboratori d'Informàtica Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22376 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Telemàtica Treball de fi de grau 18,0 Anglès Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22380 - Xarxes sense Fils Avançades Optativa 6,0 Català Primer semestre
22382 - Comerç Electrónic Optativa 6,0 Català Primer semestre
22383 - Tècniques i Aplicacions de Seguretat en Xarxes Telemàtiques Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21712 - Enginyeria del Software Optativa 6,0 Català Segon semestre
22379 - Instal·lacions de Telecomunicació II Optativa 6,0 Català Segon semestre
22392 - Introducció a la Domòtica Optativa 6,0 Català Segon semestre
22414 - Electrònica Analògica Optativa 6,0 Català Segon semestre
20316 - Mètodes Numèrics I Optativa 6,0
20329 - Introducció a l'Optimització Optativa 6,0
22377 - Gestió Estratègica de Sistemes d'Informació Optativa 6,0
22378 - Radiocomunicacions Optativa 6,0
22381 - Xarxes de Sensors Optativa 6,0
22384 - Circuits de Comunicació Optativa 6,0
22385 - Sistemes Microelectrònics Optativa 6,0
22386 - Optoelectrònica Optativa 6,0
22387 - Comunicacions Òptiques Optativa 6,0
22388 - Energia Solar Fotovoltaica Optativa 6,0
22389 - Anàlisi i Disseny de Circuits Optativa 6,0
22390 - Criptografia: Teoria i Aplicacions Optativa 6,0
22391 - Sensors i Condicionament de la Senyal Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau d'Enginyeria Telemàtica 1r curs cronograma exàmens