Escoltar

Grau d'Enginyeria Telemàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .
  Aquest grau està acreditat amb el segell EUR-ACE , l'acreditació internacional d'Enginyeria atorgada per ENAEE.

Perfil d'ingrés

Respecte a les característiques idònies que haurien de reunir els alumnes que inicien els estudis d’Enginyeria Telemàtica, destaquen:

 1. Capacitat de visió espacial
 2. Capacitat de treball en grup
 3. Capacitat de resolució de problemes
 4. Capacitat d’iniciativa
 5. Capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 6. Constància

 

Curs d'adaptació per als titulats de la UIB

La UIB disposa d’un curs d’adaptació per als titulats en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (especialitat en Telemàtica) de la UIB, que els permetrà obtenir el títol de graduat/ada en Enginyeria Telemàtica.

El curs té l’informe favorable de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (ANECA).

Nre. de places ofertes: 15

Perfil d’admissió

El curs, tal com indica el pla d’estudis aprovat per l’ANECA, està dissenyat per als titulats de la UIB del pla d’estudis definit al BOE núm. 302, Resolució 27243, de 18 de desembre de 1997.

Els estudiants titulats amb altres plans d’estudis diferents de l’anteriorment esmentat, podran accedir a aquest curs d’adaptació sense perjudici que en aquest cas la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits del Grau d’Enginyeria Telemàtica de la UIB estableixi els complements de formació prèvia que s’estimin necessaris.

En cas que la demanda de matriculació superi el nombre de places ofertes. Les sol·licituds s’ordenaran segons la qualificació global obtinguda per l’alumne als estudis d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació.

Estructura del curs

Per obtenir el títol de graduat/ada en Enginyeria Telemàtica per la UIB, els titulats en Enginyeria Telemàtica per la Universitat de les Illes Balears (pla d’estudis 1997) han de superar, en tots els casos, 36 ECTS (18 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries + 18 crèdits de Treball de Fi de Grau), als quals es podrien afegir 18 ECTS més, depenent de la formació prèvia de l’estudiant, segons estableixen les condicions de reconeixement que s’indiquen a continuació:

Codi Assignatura CR Semestre Caràcter
22367 Instal·lacions de Telecomunicacions 6 2S OBL
22368 Xarxes Multimèdia 6 2S OBL
22365 Planificació de Xarxes 6 1S OBL
22376 Treball de Fi de Grau 18 Anual OBL
  Total crèdits obligatoris 36    
30395 English for Engineering 6 2S Possible reconeixement
22370 Seguretat en Xarxes Telemàtiques 6 2S Possible reconeixement
21760 Empresa 6 1S Possible reconeixement
  Total màxim de crèdits 54    

Les condicions de reconeixement de les assignatures 30395, 22370 i 21760 són:

 • Assignatura 30395 English for Engineering: s’ha de cursar si l’estudiant no compleix les condicions de reconeixement del coneixement de la llengua anglesa establertes al Reglament de la UIB.
 • Assignatura 22370 Seguretat en Xarxes Telemàtiques: s’ha de cursar si no es va aprovar l’assignatura optativa 2352 Seguretat en Xarxes Telemàtiques, de la titulació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (especialitat en Telemàtica).
 • Assignatura 21760 Empresa: s’ha de cursar si no es va aprovar l’assignatura optativa 3031 Organització i Gestió d’Empreses, de la titulació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (especialitat en Telemàtica).
No es reconeixerà cap matèria per experiència professional, laboral o d’ensenyaments universitaris no oficials.

Per tant, a efectes acadèmics, el que es fa és aplicar un reconeixement automàtic de 204, 198, 192 o 186 crèdits ECTS (depenent de les assignatures reconegudes) a partir de la presentació del títol d’Enginyer Tècnic de Telecomunicació (especialitat en Telemàtica) de la UIB, i els estudiants s’han de matricular dels restants 36, 42, 48 o 54 crèdits, respectivament, de la taula anterior, i els han de superar per poder obtenir el títol del grau d’Enginyeria Telemàtica de la UIB.

Condicions de la matrícula

Abans de poder matricular-se els alumnes han de pagar sempre el reconeixement que obtenen de 204/198/192/198 crèdits ECTS del seu títol anterior, més els 36/42/48/54 crèdits que han de cursar obligatòriament. El cost d’aquesta matrícula és el corresponent als preus públics dels ensenyaments oficials de la UIB.

Informació d'accés


Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GTTT

3r vocal
Padilla Salom, Ana María
4t vocal
Pascual López, Daniel

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau d'Enginyeria Telemàtica

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica (1997)
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica (1997) Grau d'Enginyeria Telemàtica
2352: Seguretat en Xarxes Telemàtiques
22370: Seguretat en Xarxes Telemàtiques
2474: Laboratori de Sistemes Telemàtics
22375: Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació
 • 2476: Xarxes de Comunicacions Mòbils
 • 2499: Xarxes Telemàtiques
22358: Xarxes d'Operadora
 • 2476: Xarxes de Comunicacions Mòbils
 • 3010: Arquitectura de Xarxes
22359: Xarxes d'Àrea Local i Intranets
2480: Electrònica Analògica
22414: Electrònica Analògica
2481: Electrònica Digital
21048: Electrònica Digital
 • 2482: Enginyeria i Aplicacions de Telemàtica
 • 3010: Arquitectura de Xarxes
 • 22363: Arquitectura i Interconnexió de Xarxes
 • 22364: Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa
 • 22373: Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics
2484: Fonaments Matemàtics I
 • 20301: Matemàtiques II - Càlcul
 • 22352: Càlcul II
2485: Fonaments Matemàtics II
22350: Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta
2486: Instrumentació
22372: Laboratori d'Electrònica
2487: Introducció a l'Electrònica
21756: Introducció a l'Electrònica
2488: Física
21752: Fonaments de Física
2489: Microordinadors
22361: Microprocessadors i Microcontroladors
2490: Probabilitats i Processos Aleatoris
22355: Probabilitat i Processos Aleatoris
2491: Processament Digital del Senyal
21767: Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal
2493: Radiocomunicacions
22378: Radiocomunicacions
2494: Serveis Telemàtics
22369: Aplicacions i Serveis Telemàtics
2495: Sistemes Electrònics de Comunicació
22360: Propagació, Emissors i Receptors
2496: Sistemes Lineals
22356: Senyals i Sistemes
2497: Transmissió de Dades I
21770: Transmissió de Dades
 • 2499: Xarxes Telemàtiques
 • 3010: Arquitectura de Xarxes
 • 22351: Introducció a la Telemàtica
 • 22357: Fonaments de Xarxes de Telecomunicació
3016: Projectes
22371: Projectes
3017: Gestió de Xarxes Telemàtiques
22366: Gestió de Xarxes
3022: Enginyeria del Software
22362: Enginyeria de Software i Bases de Dades
3025: Sistemes Microelectrònics
22385: Sistemes Microelectrònics
3027: Optoelectrònica
22386: Optoelectrònica
3029: Comunicacions Òptiques
22387: Comunicacions Òptiques
3031: Organització i Gestió d'Empreses
21760: Empresa
4500: Fonaments de Computadors
22353: Computadors i Sistemes Operatius
4505: Fonaments de la Programació
 • 20302: Programació - Informàtica I
 • 22354: Programació Avançada

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Enginyeria Telemàtica
CFGS Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
Assignatura Crèdits
21756 - Introducció a l'Electrònica 6
21760 - Empresa 6
22367 - Instal·lacions de Telecomunicació I 6
Optatives 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22353 - Computadors i Sistemes Operatius 6
22351 - Introducció a la Telemàtica 6
Optatives 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Manteniment Electrònic
Assignatura Crèdits
21756 - Introducció a l'Electrònica 6
21760 - Empresa 6
21048 - Electrònica Digital 6
Optatives 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial
Assignatura Crèdits
21756 - Introducció a l'Electrònica 6
21760 - Empresa 6
22353 - Computadors i Sistemes Operatius 6
Optatives 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22353 - Computadors i Sistemes Operatius 6
22351 - Introducció a la Telemàtica 6
Optatives 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
Assignatura Crèdits
20302 - Programació - Informàtica I 6
21760 - Empresa 6
22353 - Computadors i Sistemes Operatius 6
Optatives 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web
Assignatura Crèdits
20302 - Programació - Informàtica I 6
21760 - Empresa 6
22353 - Computadors i Sistemes Operatius 6
Optatives 12
Total 30

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic