Escoltar

Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)

240 crèdits - Facultat de Dret
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Preinscrits 336 298 246 289 323 296
Nou ingrés 44 46 43 44 43 48
Nou ingrés SIIU 27 18 22 26 33 30
Matriculats 170 183 225 201 194 189
Titulats 8 21 46 29 39 25
Places 50 50 50 50 50 50

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 62% 71% 38%
Taxa d'abandonament 48% 19% 30%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats 98% 95% 94% 97% 94% 87%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 85% 90% 89% 90% 88% 88%
Taxa de rendiment 77% 85% 82% 81% 81% 79%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

En relació amb la durada

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Durada mitjana 4 4 4 5 5 5

La durada mitjana dels estudis mesura el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se. La població de referència és la població òptima.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Sr. Joan Escandell Ferrer
La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat de Dret

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Verificació Memòria segona modificació 04/03/2019
Verificació Informe segona modificació 04/03/2019
Seguiment Informe de seguiment extern (2016-17) 24/09/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Acreditació Resolució del Consell de Ministres 22/07/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 20/06/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Verificació Memòria primera modificació 29/04/2015
Verificació Informe primera modificació 29/04/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 15/11/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 30/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 07/02/2011
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 12/11/2010
Verificació Memòria del títol oficial 16/07/2010
Verificació Informe final de verificació 16/07/2010

Treballs de Fi de Grau

 • Acceso a la función pública; principios constitucionales, igualdad, mérito y capacidad
 • Análisis del absentismo laboral de los celadores en un hospital público de Mallorca
 • Análisis del Régimen Laboral Especial de Alta Dirección
 • Competencia Desleal y Prácticas Agresivas
 • Contratación en origen para la campaña de la fresa en Huelva. Aspectos legales revisados para un enfoque más justo
 • De la “Conciencia de Clase” a la Percepción Subjetiva del Empleo dentro del Mercado de Trabajo Actual
 • Desempleo juvenil en las Islas Baleares
 • DESPIDO OBJETIVO POR INEPTITUD SOBREVENIDA
 • Despidos colectivos en las Administraciones o Entidades Públicas
 • Economía colaborativa: Nuevos retos en las Relaciones Laborales
 • El control de la actividad laboral mediante la utilización de sistemas de videovigilancia
 • EL ENGAGEMENT EN EL TRABAJO
 • El estigma de las enfermedades mentales en la inserción laboral
 • El registro de la jornada en la legislación laboral
 • ENFOQUE SOCIAL Y PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR
 • Extinción de los contratos interinos e indefinidos no fijos laborales en las administraciones y empresas públicas
 • Figura del socio. Derechos y Encuadramiento en la Seguridad Social
 • Implementación de sistemas de control y vigilancia mediante GPS en el ámbito de la pequeña empresa y repercusiones en la gestión de RRHH
 • Integración del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la empresa
 • La inserción sociolaboral de los refugiados en España
 • LA JUNTA GENERAL
 • La posible relación laboral de los árbitros amateur
 • La resistencia al cambio en las organizaciones
 • La retribución variable y la productividad en los principales sectores europeos
 • La situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral español
 • La temporalidad laboral y sus consecuencias
 • PRESTACIÓN DE RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL
 • Propuesta de intervención sobre el estrés laboral
 • Propuesta de organización orientada a la satisfacción de los empleados en un supermercado situado en una zona turística
 • SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMIGRANTE EN ESTADO ESPAÑOL
 • Sucesión de contratas administrativas
 • Ultraactividad de los Convenios Colectivos
 • Una perspectiva jurídica del Acoso Laboral en España.
 • Autoempleo como acceso al mercado laboral
 • Conciliación de la vida laboral, familiar y personal
 • CONSTITUCIÓN DE EMPRESA: ASESORIA
 • Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral
 • DESPIDO OBJETIVO POR INEPTITUD DEL TRABAJADOR
 • DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y APROXIMACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA E-ADMINISTRACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA CAIB: LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y EL ARCHIVO ELECTRÓNICO
 • Economía Colaborativa
 • Eficacia de los Sistemas de Solución Extrajudicial de Conflictos
 • El administrador y su relación con la sociedad
 • El Contrato Único en España
 • EL IMPACTO DEL ALOJAMIENTO COLABORATIVO
 • El IMPACTO DE LA REFORMA DE 2012 EN EL DESPIDO POR CAUSAS ECONÓMICAS
 • EL RECARGO DE PRESTACIONES: o Regimen jurídico o Especial referencia a la diligencia y culpabilidad del empresario.
 • EL SILENCIO ADMINISTRATIVO
 • El silencio administrativo en la Ley 39/2015
 • Gestión Responsable de Recursos Humanos: La conciliación de la vida laboral, familiar y personal
 • La conciliación de la vida familiar y laboral. Desigualdades de género en los usos del tiempo en España.
 • LA ÉTICA PÚBLICA
 • La importancia del estilo de liderazgo empresarial en la aplicación del salario emocional
 • LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA
 • La precariedad laboral en España y Baleares
 • La precarización del colectivo juvenil en España
 • La prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa
 • La retribución del consejero ejecutivo
 • Motivación del personal en la Administración Pública
 • Motivación Laboral: Plan de intervención para un Hotel de 5 estrellas
 • Poder disciplinario del empresario en relación al uso del correo electrónico
 • Precariedad laboral
 • PRENDAS DE SIMBOLOGÍA RELIGIOSA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE TRABAJO
 • Reclutamiento 2.0. Gamificación en el Grupo Iberostar
 • Registro de la jornada de trabajo
 • RETENCIÓN DEL TALENTO
 • Satisfacción laboral en el sector hotelero balear
 • Sistema de Pensiones Español: la Jubilación
 • Sucesión de empresa. Cuestiones prácticas sobre subrogación convencional en Illes Balears.
 • Tendencias y Prácticas de Reclutamiento
 • Tiempo de trabajo en el ámbito laboral
 • Causa o conseqüència? Pot l'absentisme laboral retroalimentar-se?
 • Cesión legal e ilegal de trabajadores
 • Conciliación de la vida familiar, personal y laboral; aspectos relevantes en su regulación y análisis en el ámbito laboral.
 • CONTRATACIÓN TEMPORAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
 • Derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales
 • El Accidente de Trabajo. Especial referencia al Accidente de Trabajo “in itinere”.
 • EL ACCIDENTE DE TRABAJO IN ITINERE
 • El Acoso Moral
 • El derecho del trabajador a la interrupción de la prestación de trabajo ante un riesgo grave e inminente: apuntes normativos y jurisprudenciales
 • El desempleo juvenil con estudios universitarios
 • El soborno en la Administración Pública
 • Extinción del contrato de una mujer embarazada
 • Influencia de las Condiciones de Trabajo en el Estrés Laboral
 • La cessió il·legal de treballadors en les empreses multiserveis
 • La conciliación de la vida familiar y laboral en el Estado español: un enfoque de género
 • LA ESTACIONALIDAD TURISTICA Y SU IMPACTO EN LOS MODELOS DE CONTRATACION EN EL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA
 • LA INDISCIPLINA O DESOBEDIENCIA COMO CAUSA DE DESPIDO
 • La Reducción de la Jornada Laboral en España como Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo y posible solución al Desempleo
 • LA TRANSGRESIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL COMO CAUSA DE DESPIDO
 • LIBERTAD SINDICAL NEGATIVA
 • L’OCUPACIÓ TEMPORAL EN EL MERCAT DE TREBALL ESPANYOL I A LES ILLES BALEARS
 • Motivación y satisfacción laboral
 • PLAN DE INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LA SATISFACCIÓN LABORAL
 • POTESTAT DISCIPLINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN A SUS TRABAJADORES
 • RÉGIMEN ESPECÍFICO DE CIUDADANOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA Y ASIMILADOS PARA ENTRAR, RESIDIR Y SALIR DE ESPAÑA
 • Regulación laboral de empleadas de hogar
 • Religió i discriminació.
 • Situación y trayectoria laboral de la población inmigrante en Baleares
 • Subcontratación de servicios auxiliares y empresas multiservicios
 • ¿POR QUÉ SON SOLO MUJERES CAMARERAS DE PISO? ‘’Desigualdad de género’’
 • Acoso laboral
 • Agentes comerciales y representantes de comercio
 • Análisis del régimen vigente de la contratación laboral
 • Análisis situación laboral en España
 • Caso de conflicto sobre vulneración de derechos fundamentales: reducción de jornada de trabajo por cuidado de hijo
 • Conciliación de la vida familiar y laboral
 • Conciliación laboral, familia y personal: ventajas para la empresa
 • Consecuencias del mobbing
 • CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO (MLC, 2006): PRINCIPIOS GENERALES, NORMATIVOS Y APLICACIÓN EN ESPAÑA
 • DERECHO DEL TRABAJO Y PROTECCION DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LOS ENFERMOS DE CANCER
 • El Burnout
 • El Control de la TICs en la Relación Laboral
 • EL DESPIDO POR AMORTIZACIÓN DE PLAZA EN EL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL
 • El indefinido no fijo en el sector público instrumental del Govern de les Illes Balears
 • El principio del fin del funcionario interino en la Administración pública como 'Autoridad' en el ámbito de la CA de les illes Balears
 • El proceso de Incapacidad Temporal, evolución y problemática
 • EL RECARGO DE PRESTACIONES Y SU PUESTA EN RELACIÓN CON LA OMISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DERIVADA DE LA EXPOSICIÓN DEL AMIANTO
 • El sector agrario, Convenio Colectivo y precariedad laboral hacia el cambio
 • El trabajo de camarera de piso en Mallorca: trabajar en precario, por poco sueldo y bajo presión
 • El trabajo en equipo en las organizaciones
 • Estudio del burnout en los fisioterapeutas
 • Ética pública: los regalos y la corrupción
 • Igualdad de género en el ámbito laboral. Políticas de empleo y paridad
 • La disposición adicional decimoquinta de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013, en relación con la modificación sustancial de las condiciones de trabajo
 • La Enfermedad Asimilada a Discapacidad, Exclusión del cómputo para el despido objetivo por absentismo
 • La extinción del contrato en el ámbito de la relación laboral de carácter especial del personal al servicio del hogar familiar: Desistimiento y despido
 • La jornada de trabajo
 • LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
 • La responsabilidad social empresarial y el graduado social
 • Las relaciones laborales y el uso de las nuevas tecnología de la información y comunicación
 • LIMITACIONES Y DESIGUALDADES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN EL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR INCAPACIDAD PERMANENTE
 • Model de Sistema de Carrera Professional aplicable al personal del Consorci de Tecnologies de la Informació i de les comunicacions de Mallorca
 • Nueva normativa laboral del personal de vuelo de las compañías aéreas en España
 • Nulidad del despido y conciliación de la vida familiar
 • Plan de motivación de 'Feim Empresa'
 • Precariedad Laboral
 • Prestación por cese de actividad del trabajador autónomo
 • Procedimiento administrativo común: comunicación electrónica
 • Puntos críticos en la inaplicación de los convenios colectivos
 • Reclutamiento y selección 2.0
 • Regulación laboral de la prostitución
 • Relación laboral especial de alta dirección
 • Riesgo durante la lactancia
 • Situación de la mujer en el mercado laboral balear
 • Situación de la mujer trabajadora en España en el s. XXI
 • Taxi vs. Uber
 • Trabajo de menores
 • Violencia de género desde la perspectiva jurídico laboral
 • Bolsa de contratación temporal del personal estatutario en el Servicio de Salud de las Islas Baleares
 • Clima de innovación en los equipos de trabajo
 • Descentralización productiva. La tutela de los derechos de los trabajadores
 • Desempleo juvenil y las deficiencias del sistema educativo español
 • El funcionario interino
 • El síndrome de burnout: revisión bibliográfica
 • El síndrome de quemarse por el trabajo (caso de una coordinadora de enfermería)
 • Gestión de los recursos humanos y prácticas de alto compromiso
 • La contratación de los trabajadores con discapacidad, por cuenta ajena
 • La creación de empresas ¿Qué tipo de empresa es la más adecuada>?
 • La huelga en los servicios esenciales
 • La Inspección de Trabajo y Seguridad Social
 • Las bonificaciones de la Seguridad Social en materia de contratación
 • Motivación y enriquecimiento del puesto de trabajo
 • Obligaciones previas y posteriores de la contratación electrónica
 • Plan de acogida en la empresa
 • Propuesta de curso de formación. Fomento de habilidades sociales en el sector servicios
 • Análisis de los riesgos psicosociales en las organizaciones empresariales
 • Burnout. El síndrome de quemarse por el trabajo y su valoración positiva
 • Conciliación familiar y laboral
 • Cuentas anuales. Presentación telemática
 • El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de las Administraciones públicas
 • El impacto de la reforma laboral en la gestión de los recursos humanos
 • El sistema de responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales
 • La autorización de residencia y trabajo inicial: requisitos empresariales, modalidades contractuales y vicisitudes de la relación laboral
 • La cesión ilegal de trabajadores
 • La emigración actual española: evolución e influencias y perfil de los emigrantes
 • La incidencia de las últimas reformas en la estructura de la negociación colectiva
 • La incorporación al mundo laboral de las personas con discapacidad en España
 • La relación laboral en el concurso de acreedores
 • Los horarios comerciales
 • Mercat laboral juvenil
 • Mobbing. El acoso moral en el trabajo
 • Prevención de riesgos laborales. Concepto y responsabilidades