Escoltar

Grau de Relacions Laborals

240 crèdits - Facultat de Dret
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Relacions Laborals a extingir .

El grau de Relacions Laborals persegueix optimitzar les elevades taxes d’inserció laboral i de satisfacció dels ocupadors amb aquest títol. Per aquest motiu es facilitarà a l’estudiant una formació generalista que asseguri l’adquisició d’uns coneixements jurídics, econòmics, empresarials, psicològics i sociològics vinculats al món laboral i empresarial. La finalitat dels estudis es formar uns professionals que puguin representar davant els jutjats i tribunals socials els treballadors i empresaris com a graduats socials, però també prendre decisions des d’un coneixement pluridisciplinari del factor treball en empreses, administracions públiques o qualsevol altre tipus d’organització, i tant des de la perspectiva de la gestió del personal com des de la de les opcions polítiques o socials més adients. Es promourà la curiositat i l’afany per assolir nivells més especialitzats de coneixement i es donarà una formació pràctica en aquelles competències i habilitats que són més necessàries al conjunt de professions per a les quals habilita el grau, com per exemple exposar idees, proposar solucions amb ordre, concisió i precisió, tenir capacitat de prendre decisions o assessorar davant una realitat concreta, tenir capacitat crítica, saber interpretar textos jurídics i altres indicadors econòmics i sociològics, manejar les tecnologies de la informació i la llengua anglesa, etc.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   *   6 240
* Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20607 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
22500 - Principis d'Economia Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22501 - Introducció a la Psicologia Social del Treball Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22502 - Introducció a la Sociologia del Treball Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22560 - Introducció a l’Ordenament Jurídic Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
22505 - Comptabilitat Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22506 - Fonaments de Dret Civil per a Relacions Laborals Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
22507 - Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
22561 - Fonaments de Dret Mercantil per a Relacions Laborals Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
22562 - Fonaments de Dret Tributari per a Relacions Laborals Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22512 - Anàlisi Empresarial i Disseny Organitzatiu Obligatòria 6,0 Primer semestre
22515 - Economia del Treball Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22563 - Fonts del Dret del Treball Obligatòria 6,0 Primer semestre
22564 - Dret de la Seguretat Social I Obligatòria 6,0 Primer semestre
22565 - Procés Laboral Ordinari Obligatòria 6,0 Primer semestre
22508 - Dret Sindical Obligatòria 6,0 Segon semestre
22509 - Règim Jurídic de l'Ingrés a l'Empresa Obligatòria 6,0 Segon semestre
22511 - Psicologia dels Recursos Humans: Planificació i Gestió Obligatòria 6,0 Segon semestre
22514 - Dret de l'Ocupació Obligatòria 6,0 Segon semestre
22566 - Dret de la Seguretat Social II Obligatòria 6,0 Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22516 - Determinació, Modificació, Suspensió i Extinció de la Relació Laboral Obligatòria 6,0
22519 - Prestacions de la Seguretat Social II Obligatòria 6,0
22520 - Dret de Prevenció de Riscs Laborals Obligatòria 6,0
22523 - Gestió Estratègica i Econòmica de Recursos Humans Obligatòria 6,0
22526 - Relacions de Treball a les Administracions Públiques Obligatòria 6,0
22528 - Tècniques de Negociació Obligatòria 6,0
22567 - Prestacions de la Seguretat Social I Obligatòria 6,0
22568 - Tècniques d’Investigació Social Obligatòria 6,0
22569 - Modalitats Processals Laborals Obligatòria 6,0
22570 - Nòmines i Assegurances Socials: Aspectes Pràctics Obligatòria 6,0
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22525 - Règims Especials de la Seguretat Social Obligatòria 6,0
22530 - Treball i Establiment dels Estrangers a Espanya Obligatòria 6,0
22532 - Treball de Fi de Grau de Relacions Laborals Treball de fi de grau 6,0
22571 - Recursos i Execució de Sentències Laborals Obligatòria 6,0
22572 - Auditoria Sociolaboral Obligatòria 6,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20474 - Dret Social Comunitari Optativa 6,0
20481 - English for Legal Purposes Optativa 6,0
21145 - Business English Optativa 6,0
21235 - Creació d'Empreses Optativa 6,0
21240 - Empresa Familiar Optativa 6,0
21326 - Psicologia de les Organitzacions Optativa 6,0
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Optativa 6,0
21976 - English for Education and Social Work Optativa 6,0
22521 - Relacions Laborals Especials i altres Formes de Contractació del Treball Su Optativa 6,0
22527 - Tècniques de Prevenció de Riscs Laborals Optativa 6,0
22533 - Protecció Juridicopública de la Dependència Optativa 6,0
22534 - Procediments Tributaris Optativa 6,0
22535 - Dret de Cooperatives i altres Entitats d'Economia Social Optativa 6,0
22536 - Sistemes de Solució Extrajudicial de Conflictes Optativa 6,0
22539 - Règim Jurídic de les Administracions Públiques Optativa 6,0
22540 - Dret Penal Social Optativa 6,0
22541 - Dret de la Negociació Col·lectiva Optativa 6,0
22542 - Sinistralitat Laboral Optativa 6,0
22543 - Nocions Generals del Procés Civil Optativa 6,0
22544 - Dret Privat d'Internet Optativa 6,0
22545 - Pràctiques Externes de Relacions Laborals Optativa 6,0
22546 - Responsabilitat Social de l'Empresa Optativa 6,0
22547 - Sociologia de les Polítiques de Relacions Laborals Optativa 6,0
22549 - Estratègies per Negociar a l'Empresa Optativa 6,0
22550 - Màrqueting Intern Optativa 6,0
22551 - Història Econòmica i de les Institucions Laborals Optativa 6,0
22552 - Economia Social Optativa 6,0
22553 - Habilitats per la Direcció de Persones i Equips de Feina Optativa 6,0
22554 - Desenvolupament Organitzacional:La Innovació i el Canvi a través de les Per Optativa 6,0
22555 - Migracions i Cultures del Treball Optativa 6,0
22556 - Mediació a l'Empresa Familiar Optativa 6,0
22557 - Història Social i Política Contemporània d'Espanya i de les Illes Balears Optativa 6,0
22573 - Anàlisi de la Informació Comptable Optativa 6,0
22574 - Comptabilitat de Gestió Optativa 6,0
22575 - Estratègies de Creixement Empresarial Optativa 6,0
22576 - Finances Bàsiques Optativa 6,0
22577 - Fonaments del Màrqueting Optativa 6,0
22578 - Gestió Financera Optativa 6,0
22579 - Polítiques Avançades de Gestió de Recursos Humans Optativa 6,0
22580 - Igualtat, Gènere i Ocupació. Aspectes Psicosocials Optativa 3,0
22581 - Igualtat, Gènere i Ocupació. Sociologia Optativa 3,0
22582 - Redacció d’Escrits Juridicolaborals i Assaigs d'Actuacions Processals Optativa 6,0
22583 - Dret Sancionador Laboral Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020