Escoltar

Grau de Química

240 crèdits - Facultat de Ciències

Perfil d'ingrés

Seguir els estudis de Química et serà molt més fàcil amb:

 1. Un bon nivell general de química i domini de la formulació química i els càlculs estequiomètrics
 2. Un bon nivell de física i matemàtiques
 3. Bons coneixements d'anglès, ja que és la llengua científica per excel·lència i molts de llibres de text i revistes de recerca estan escrits en aquest idioma
 4. Coneixements i aptituds per a la informàtica
 5. Una bona aptitud per a la manipulació del material de laboratori

 

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2019-20: 54

Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2019-20:
 • Biologia (0,1)
 • Física (0,2)
 • Geologia (0,1)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (0,1)
 • Matemàtiques II (0,2)
 • Química (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Ciències  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GQUI

3r vocal
Oliver López-Guarch, Isabel

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Química

Química (Pla 2001)
Química (Pla 2001) Grau de Química
2332: Experimentació en Enginyeria Química I
21448: Experimentació en Enginyeria Química I
2333: Experimentació en Enginyeria Química II
21449: Experimentació en Enginyeria Química II
4800: Física
 • 21400: Física I
 • 21403: Física II
4801: Matemàtiques
 • 21000: Matemàtiques I
 • 21005: Matemàtiques II
4803: Operacions Bàsiques i Seguretat en el Laboratori Químic
21402: Laboratori General de Química I
4808: Química Física I
21413: Química Física II
4809: Química Orgànica
 • 21407: Química Orgànica I
 • 21412: Química Orgànica II
4810: Química Inorgànica
21406: Química Inorgànica I
4811: Enginyeria Química
21410: Enginyeria Química
4812: Introducció a l'Experimentació en Química Orgànica
21417: Experimentació Química Orgànica
4813: Introducció a l'Experimentació en Química Inorgànica
21411: Experimentació Química Inorgànica
4814: Quimíca Física II
 • 21408: Química Física I
 • 21418: Química Física III
4815: Introducció a l'Experimentació en Química Física
21423: Experimentació Química Física
4816: Introducció a l'Experimentació en Química Analítica
21424: Experimentació Química Analítica
4817: Bioquímica
21425: Química Biològica
4818: Química Analítica
 • 21409: Principis de la Química Analítica
 • 21414: Química Analítica
4819: Química Orgànica Avançada
21422: Síntesi Orgànica
4821: Química Inorgànica Avançada
 • 21416: Química Inorgànica II
 • 21421: Química Inorgànica III
4822: Determinació Estructural
21415: Determinació Estructural
 • 4823: Experimentació en Química Física
 • 4826: Experimentació en Química Inorgànica
21428: Laboratori de Química Avançada
 • 4823: Experimentació en Química Física
 • 4827: Experimentació en Química Orgànica
21428: Laboratori de Química Avançada
 • 4823: Experimentació en Química Física
 • 4828: Experimentació en Química Analítica
21428: Laboratori de Química Avançada
4824: Anàlisi Instrumental
21419: Anàlisi Instrumental
 • 4826: Experimentació en Química Inorgànica
 • 4827: Experimentació en Química Orgànica
21428: Laboratori de Química Avançada
 • 4826: Experimentació en Química Inorgànica
 • 4828: Experimentació en Química Analítica
21428: Laboratori de Química Avançada
 • 4827: Experimentació en Química Orgànica
 • 4828: Experimentació en Química Analítica
21428: Laboratori de Química Avançada
4829: Ciències dels Materials
21426: Ciències dels Materials
4830: Química Farmacèutica
21434: Química Mèdica
4831: Biopolímers
21433: Química de les Macromolècules Biològiques
4832: Fonaments de Química Ambiental
21443: Fonaments de Química Ambiental
4834: Tecnologia del Medi Ambient
21447: Tecnologia del Medi Ambient
4835: Energia i Medi Ambient
21446: Energia i Medi Ambient
4843: Operacions Unitàries en Enginyeria Ambiental
21450: Operacions de Separació en Enginyeria Química
4844: Química de l'Estat Sòlid
21453: Química i Tecnologia de l'Estat Sòlid
4845: Química Clínica. Mètodes especials d'anàlisi
21436: Anàlisis Clíniques
4847: Química Bioorgànica
21432: Química Bioorgànica
4848: Química Bioinorgànica
21431: Química Bioinorgànica
4850: Química dels Productes Naturals
21435: Química dels Productes Naturals
4851: Química Analítica del Medi Ambient
21444: Química Analítica Ambiental
4852: Sistemes de Gestió i Acreditació de Laboratoris i Indústries Químiques
21441: Gestió de Qualitat en Laboratoris Químics
4854: Química Teòrica i Computacional
21439: Disseny Molecular
4855: Disseny Molecular Assistit per Ordinador
21439: Disseny Molecular

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic