Escoltar

Grau de Psicologia

240 crèdits - Facultat de Psicologia
Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 18,50¤
 • 2a matrícula : 41,12¤
 • 3a matrícula : 89,02¤
 • 4a matrícula : 123,35¤

  Competències

Competències específiques

 1. Adquirir les destreses necessàries per definir problemes, dissenyar recerques elementals, executar-les, analitzar estadísticament les dades i redactar correctament un informe científic.
 2. Tenir capacitat per planificar i fer una entrevista.
 3. Tenir capacitat per elaborar informes orals i escrits específics de la professió.
 4. Comprendre les lleis i els principis bàsics que regeixen els processos psicològics, la seva dinàmica i la interrelació, i identificar els factors que influeixen en cada un dels processos mentals.
 5. Conèixer les funcions, les característiques i les limitacions dels diferents models teòrics de la psicologia de l’educació.
 6. Conèixer les eines metodològiques i les tècniques necessàries per a l’estudi i la comprensió de les bases biològiques del comportament humà.
 7. Conèixer els diferents models i mètodes de construcció d’instruments de mesura en psicologia, així com la seva aplicació i les tècniques per avaluar-los.
 8. Conèixer els processos i les etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 9. Conèixer i ajustar-se a les obligacions deontològiques de la psicologia i tots els seus àmbits d’aplicació.
 10. Conèixer i comprendre l’anatomia funcional de les principals estructures que constitueixen el sistema nerviós, el sistema endocrí, el sistema muscular esquelètic, el sistema digestiu, el sistema excretor, el sistema cardiovascular, el sistema respiratori, i el sistema reproductor.
 11. Conèixer, comprendre i saber explicar les bases biològiques del comportament humà.
 12. Conèixer, comprendre i saber explicar les bases socials de l’activitat humana.
 13. Dominar les estratègies i les tècniques per involucrar-les en la intervenció les persones destinatàries, i proporcionar-los retroalimentació de manera adequada i precisa.
 14. Dominar la terminologia científica consubstancial en els continguts del mòdul o la matèria.
 15. Saber aplicar coneixements, estratègies i mètodes d’intervenció directes i indirectes sobre les persones destinatàries i els diferents contextos: consell psicològic, teràpia, negociació, mediació, etc.
 16. Saber desenvolupar instruments, productes i serveis a partir de la teoria i els mètodes psicològics adaptats al context i les persones destinatàries.
 17. Saber descriure i mesurar els processos d’interacció, la dinàmica dels grups i l’estructura de grup i intergrupal.
 18. Saber escollir i utilitzar correctament les tècniques i planificar els programes d’avaluació i intervenció adequats per assolir els objectius fixats.
 19. Saber interpretar els indicadors psicomètrics fonamentals per a l’anàlisi crítica dels instruments de mesura en la literatura científica i en l’àmbit professional.
 20. Tenir capacitat per definir els objectius i elaborar el pla d’intervenció en funció del seu propòsit (prevenció, tractament, rehabilitació, inserció, acompanyament, etc.).
 21. Tenir capacitat per delimitar les competències pròpies d’un psicòleg o psicòloga.
 22. Tenir capacitat per establir metes de l’actuació psicològica en diferents contextos, proposant-les i negociant-les amb les persones destinatàries i afectades.
 23. Tenir capacitat per identificar diferències, problemes i necessitats en diferents contextos d’aplicació psicològica (individuals, de grup, intergrupals, organitzacionals i interorganitzacionals, etc.).
 24. Tenir capacitat per dur a terme un procés bàsic d’avaluació i diagnòstic psicològic: descripció científica, mesura de variables (personalitat, intel·ligència, actituds, etc.) i processos psicològics
 25. Tenir capacitat per efectuar l’anàlisi funcional de qualsevol comportament humà.
 26. Valorar i apreciar les aportacions que proporciona la recerca científica al coneixement i la pràctica professional.

Competències transversals

 1. Tenir capacitat d’anàlisi i síntesi.
 2. Tenir capacitat d’autocrítica i d’assumir responsabilitats: saber valorar la pròpia actuació personal, conèixer les pròpies competències i limitacions, i actualitzar destreses i coneixements.
 3. Tenir capacitat de comunicació eficaç oral i escrita.
 4. Tenir capacitat d’organització i planificació.
 5. Tenir capacitat de resoldre problemes.
 6. Tenir capacitat per adaptar-se a situacions noves.
 7. Tenir capacitat per treballar i pensar de manera creativa i autònoma, i desenvolupar idees, conceptes i treballs nous.
 8. Tenir capacitat per treballar en equip i col·laborar eficaçment amb altres persones, inclosos equips multidisciplinaris.
 9. Tenir capacitat per traslladar la teoria a la pràctica.
 10. Tenir capacitat per comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa, amb un nivell mitjà.
 11. Conèixer i gestionar les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC) relatives a l’àmbit d’estudi i el desenvolupament professional, i les fonts documentals.
 12. Desenvolupar un compromís ètic i social, mostrant sensibilitat cap als problemes de les persones i les comunitats.
 13. Desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals.
 14. Mostrar interès per la qualitat de la pròpia actuació i saber desenvolupar sistemes per garantir la qualitat dels propis serveis.
 15. Desenvolupar el raonament crític.
 16. Reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.
 17. Tenir capacitat per prendre decisions.
 18. Tenir capacitat per contribuir al coneixement i al desenvolupament dels drets humans, els principis democràtics, els principis d’igualtat entre dones i homes, de solidaritat, de protecció mediambiental, d’accessibilitat universal i disseny per a tothom i de foment de la cultura de la pau.