Escoltar

Grau de Psicologia

240 crèdits - Facultat de Psicologia

Perfil d'ingrés

El grau de Psicologia està indicat per als estudiants de la branca de Ciències de la Salut, tot i que l'accés als estudis no està restringit a altres branques de coneixement. En general, per cursar-lo és recomanable tenir interès per aspectes relacionats amb la salut i la qualitat de vida, com també capacitat d'observació i anàlisi, d'empatia i de comunicació. També és important la competència lingüística en anglès, almenys suficient per a la lectura de textos, i el maneig d'eines informàtiques bàsiques.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2020-21: 110

Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2020-21:
 • Biologia (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (0,2)
 • Matemàtiques II (0,2)
 • Química (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Ciències de la Salut  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GPSI

President/a
Secretari/ària
Juan Puigserver, Micaela
4t vocal
Copoví Gomila, Maria Victòria

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Psicologia

Psicologia (Pla 1997)
Psicologia (Pla 1997) Grau de Psicologia
 • 1143: Percepció
 • 1929: Atenció
21309: Percepció i Atenció
1164: Fonaments de Neurociències
 • 21307: Fonaments de Psicobiologia
 • 21600: Estructura i Funció del Cos Humà
1166: Història de la Psicologia
21301: Història de la Psicologia
1167: Psicologia de la Personalitat
 • 21318: Psicologia de la Personalitat
 • 21323: Personalitat i Adaptació
1168: Aprenentatge i Condicionament
21306: Aprenentatge
1170: Psicologia Social
21311: Psicologia Social
1172: Memòria
21319: Memòria i Cognició
1174: Avaluació Psicològica
 • 21317: Avaluació i Diagnòstic Psicològic I
 • 21322: Avaluació i Diagnòstic Psicològic II
1177: Psicopatologia
21328: Psicopatologia
1178: Psicologia de l'Educació
21320: Psicologia de l'Educació
1179: Psicologia dels Grups i del Turisme
21316: Psicologia dels Grups
1182: Psicologia del Treball i de les Organitzacions
 • 21321: Psicologia del Treball
 • 21326: Psicologia de les Organitzacions
1183: Pràctica
21331: Pràcticum
1184: Teràpia de Conducta
21329: Intervenció Psicològica en Trastorns Psicopatològics en Adults
 • 1423: Metodologia Experimental
 • 1424: Anàlisi de Dades
 • 21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
 • 21308: Mètodes d'Investigació i Anàlisi de Dades en Psicologia
1425: Processos Psicològics Bàsics
21300: Psicologia General
1925: Psicofisiologia
21312: Psicologia Biològica
1926: Psicometria
21315: Psicometria
1927: Estadística Aplicada a la Psicologia
21310: Estadística Aplicada a la Psicologia
1928: Dissenys Experimentals
21327: Dissenys Experimentals
1930: Pensament i Llenguatge
21324: Pensament i Llenguatge
2524: Tècniques de Modificació de la Conducta
21313: Tècniques d'Intervenció Psicològica
776: Motivació i Emoció
21314: Motivació i Emoció
778: Psicologia del Desenvolupament
 • 21302: Psicologia del Desenvolupament al llarg del Cicle Vital I
 • 21305: Psicologia del Desenvolupament al llarg del Cicle Vital II

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau de Psicologia
CFGS Tècnic Superior en Educació Infantil
Assignatura Crèdits
21316 - Psicologia dels Grups 6
21320 - Psicologia de l'Educació 6
Optatives 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
21316 - Psicologia dels Grups 6
21375 - English for Health and Behavioural Sciences 6
Optatives 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Integració Social
Assignatura Crèdits
21316 - Psicologia dels Grups 6
21334 - Violència de Gènere 3
21339 - Psicologia de la Discapacitat i la Dependència 3
21359 - Construcció i Anàlisi d'Enquestes 3
Optatives 3
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Mediació Comunicativa
Assignatura Crèdits
21316 - Psicologia dels Grups 6
21344 - Trastorns Perceptius i de l'Atenció 3
21355 - Trastorns en el Desenvolupament del Llenguatge i de la Parla 3
21359 - Construcció i Anàlisi d'Enquestes 3
Optatives 3
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Promoció en Igualtat de Gènere
Assignatura Crèdits
21316 - Psicologia dels Grups 6
21333 - Història de la Desigualtat 3
21334 - Violència de Gènere 3
Optatives 6
Total 18

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic