Grau de Psicologia

240 crèdits - Facultat de Psicologia

Perfil d'ingrés

El grau de Psicologia està indicat per als estudiants de la branca de Ciències de la Salut, tot i que l'accés als estudis no està restringit a altres branques de coneixement. En general, per cursar-lo és recomanable tenir interès per aspectes relacionats amb la salut i la qualitat de vida, com també capacitat d'observació i anàlisi, d'empatia i de comunicació. També és important la competència lingüística en anglès, almenys suficient per a la lectura de textos, i el maneig d'eines informàtiques bàsiques.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2018-19: 110

Requisits d'accés Preferències
Títol de Batxiller o equivalent amb PAU * segons la nota d'admissió  
Títol de tècnic superior ** segons la nota d'admissió  
Més grans de 25 anys que superin una prova d'accés Ciències de la Salut  
Titulació universitària  
Més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral i entrevista personal  
Més grans de 45 anys que superin una prova d'accés i entrevista personal  
Canvi de seu universitària  
Per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols  
Amb estudis estrangers  

Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
* Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).
** Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).

Paràmetres de ponderació . Any acadèmic 2019-20

Llista de coeficients per matèria
Matèria de batxiller Paràmetre
Biologia 0,2
Química 0,2

Per a més detall, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

Observació : La nota de tall és la que resulta després del procés d'adjudicació de places i dependrà de la relació entre l'oferta de places de la titulació i la demanda que hi hagi. En cas que hi hagi més demanda que oferta, el darrer alumne admès estableix la nota de tall.

Altra informació d'interés

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GPSI

President/a
Secretari/ària
Juan Puigserver, Micaela

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Psicologia

Psicologia (Pla 1997)
Psicologia (Pla 1997) Grau de Psicologia
 • 1143: Percepció
 • 1929: Atenció
21309: Percepció i Atenció
1164: Fonaments de Neurociències
 • 21307: Fonaments de Psicobiologia
 • 21600: Estructura i Funció del Cos Humà
1166: Història de la Psicologia
21301: Història de la Psicologia
1167: Psicologia de la Personalitat
 • 21318: Psicologia de la Personalitat
 • 21323: Personalitat i Adaptació
1168: Aprenentatge i Condicionament
21306: Aprenentatge
1170: Psicologia Social
21311: Psicologia Social
1172: Memòria
21319: Memòria i Cognició
1174: Avaluació Psicològica
 • 21317: Avaluació i Diagnòstic Psicològic I
 • 21322: Avaluació i Diagnòstic Psicològic II
1177: Psicopatologia
21328: Psicopatologia
1178: Psicologia de l'Educació
21320: Psicologia de l'Educació
1179: Psicologia dels Grups i del Turisme
21316: Psicologia dels Grups
1182: Psicologia del Treball i de les Organitzacions
 • 21321: Psicologia del Treball
 • 21326: Psicologia de les Organitzacions
1183: Pràctica
21331: Pràcticum
1184: Teràpia de Conducta
21329: Intervenció Psicològica en Trastorns Psicopatològics en Adults
 • 1423: Metodologia Experimental
 • 1424: Anàlisi de Dades
 • 21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
 • 21308: Mètodes d'Investigació i Anàlisi de Dades en Psicologia
1425: Processos Psicològics Bàsics
21300: Psicologia General
1925: Psicofisiologia
21312: Psicologia Biològica
1926: Psicometria
21315: Psicometria
1927: Estadística Aplicada a la Psicologia
21310: Estadística Aplicada a la Psicologia
1928: Dissenys Experimentals
21327: Dissenys Experimentals
1930: Pensament i Llenguatge
21324: Pensament i Llenguatge
2524: Tècniques de Modificació de la Conducta
21313: Tècniques d'Intervenció Psicològica
776: Motivació i Emoció
21314: Motivació i Emoció
778: Psicologia del Desenvolupament
 • 21302: Psicologia del Desenvolupament al llarg del Cicle Vital I
 • 21305: Psicologia del Desenvolupament al llarg del Cicle Vital II

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Psicologia

CFGS Tècnic Superior en Educació Infantil
Assignatura Crèdits
21316 - Psicologia dels Grups 6
21320 - Psicologia de l'Educació 6
Optatives 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
21316 - Psicologia dels Grups 6
21375 - English for Health and Behavioural Sciences 6
Optatives 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Integració Social
Assignatura Crèdits
21316 - Psicologia dels Grups 6
21334 - Violència de Gènere 3
21339 - Psicologia de la Discapacitat i la Dependència 3
21359 - Construcció i Anàlisi d'Enquestes 3
Optatives 3
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Mediació Comunicativa
Assignatura Crèdits
21316 - Psicologia dels Grups 6
21344 - Trastorns Perceptius i de l'Atenció 3
21355 - Trastorns en el Desenvolupament del Llenguatge i de la Parla 3
21359 - Construcció i Anàlisi d'Enquestes 3
Optatives 3
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Promoció en Igualtat de Gènere
Assignatura Crèdits
21316 - Psicologia dels Grups 6
21333 - Història de la Desigualtat 3
21334 - Violència de Gènere 3
Optatives 6
Total 18

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau .

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic