Escoltar

Grau de Psicologia

240 crèdits - Facultat de Psicologia

En què consisteix?

El grau de Psicologia pretén formar professionals polivalents i competents que promoguin i millorin la qualitat de vida de les persones en tots aquells àmbits d'actuació que detalli la futura llei de regulació de les competències del graduat/ada en Psicologia.

També té com a objectiu preparar per a l’accés a una formació de postgrau tant en l’àmbit clínic i de la salut, com és el cas del Màster oficial en Psicologia General Sanitària, com també en els àmbits de l’educació, el treball i les organitzacions i la intervenció social.

Què hi aprendràs?

L'objectiu general del títol de grau de Psicologia és formar professionals amb els coneixements científics bàsics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà, i les destreses i habilitats bàsiques per avaluar i intervenir en l'àmbit individual i social al llarg del cicle vital, amb la finalitat de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

La Psicologia presenta un amplíssim ventall potencial de sortides professionals, ja que, pel seu caràcter de coneixedora del comportament humà, es demana que intervingui en molts àmbits del teixit social i empresarial. Per sintetitzar algunes de les sortides més consolidades, fem ús dels perfils professionals assenyalats pel Col·legi Oficial de Psicòlegs (COP):

  1. Psicologia clínica i de la salut
  2. Psicologia de l'educació
  3. Psicologia del treball i les organitzacions
  4. Psicologia jurídica
  5. Psicologia de l'activitat física i de l'esport
  6. Psicologia de la intervenció social
  7. Psicologia de les drogodependències
  8. Psicologia del trànsit i de la seguretat

A aquestes sortides cal afegir les corresponents a l'àmbit acadèmic i al de la recerca en psicologia. Per a un major aprofundiment es pot consultar a la pàgina web del COP.

També es pot consultar el següent document de: "Ámbitos profesionales de la Psicología", elaborat per la "Conferencia de Decanos de Psicologia de las Universidades Españolas" (CDPUE).

És important assenyalar que el títol de Grau de Psicologia, tot i no ser una professió regulada ja que no disposa d'una ordre que li atorgui atribucions professionals, sí condueix a dues professions regulades amb atribucions professionals en el marc de la "Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias", és a dir, és necessari haver cursat el Grau de Psicologia per poder accedir-ne:

  • Psicòleg/a especialista en Psicologia Clínica, a la qual s'accedeix mitjançant la prova PIR (Psicòleg/a Intern/a Resident) i de la qual es pot consultar el pla formatiu.
  • Psicòleg/a General Sanitari/a, a la qual s'accedeix via estudis de màster, oferts per la pròpia UIB, i del qual es pot consultar tota la informació a la pàgina web del màster MPGS.

 

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències de la Salut
110 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 18,50¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.157,72¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Guillem Cifre de Colonya