Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments a extingir.
Títol
Oficial
Any d'inici
2018-19
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.

  Competències

Competències bàsiques

 1. Que els estudiants tinguin coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i que se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes a la seva àrea d'estudi.
 3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment a la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals

 1. Capacitat de pensament crític, anàlisi i síntesi de la informació necessària per gestionar actes i esdeveniments de forma integral i concorde a la seva naturalesa i les seves peculiaritats.
 2. Capacitat d'aprenentatge autònom a partir de la identificació i selecció de fonts de diferent naturalesa.
 3. Capacitat de planificació de temps i recursos disponibles, així com d'organització i adaptació al canvi a través de les diverses fases inherents a l'organització d'actes i esdeveniments.
 4. Coneixement de les llengües castellana, catalana i anglesa en un nivell que permeti la comprensió, l'expressió i l'aplicació de la terminologia específica relacionada amb el turisme, el protocol i l'organització d'esdeveniments.
 5. Capacitat d'aplicació de conceptes, tècniques i coneixements de les diferents àrees del turisme de reunions, l'organització d'esdeveniments i el protocol per solucionar problemes.
 6. Capacitat de negociació i resolució de conflictes per aconseguir acords en situacions professionals d'interessos contraposats.
 7. Capacitat d'iniciativa, lideratge i presa de decisions en els camps del turisme, el protocol i l'organització d'esdeveniments per aconseguir els objectius propis d'una organització o un projecte professionals.
 8. Capacitat d'aplicació en l'entorn professional dels coneixements, metodologies i tècniques adquirits al llarg de la formació acadèmica de grau i desenvolupar-los amb un alt grau de responsabilitat, compromís ètic i capacitat d'integració en equips multidisciplinaris.
 9. Compromís ètic amb la responsabilitat social de les empreses, la igualtat entre homes i dones, la diversitat, la discapacitat, el medi ambient i el desenvolupament sostenible.
 10. Capacitat per a la innovació i la creativitat.

Competències específiques

 1. Coneixement dels principis històrics, comunicatius i socials subjacents al protocol i l'organització d'esdeveniments.
 2. Capacitat d'adquirir una visió integral del fenomen turístic i entendre les relacions entre els diferents subsistemes i disciplines que l'integren.
 3. Capacitat d'aplicació de les normes que regeixen les precedències dels actes públics oficials, de caràcter general i especial, en particular les recollides al Reial decret de precedències de l'Estat i els decrets de precedències autonòmics, així com la normativa pròpia que regeix els actes no oficials.
 4. Capacitat de conceptualitzar patrons, processos, interaccions i canvis en el món turístic entesos com un sistema dins una àmplia gamma d'escales espacials.
 5. Capacitat d'aplicació de les normes que regeixen el protocol a l'empresa, així com d'adaptació en casos en què sigui aplicable el protocol mixt.
 6. Capacitat d'aplicació de les tècniques, tant cerimonials com protocol·làries, pròpies d'àmbits singulars d'aplicació del protocol: actes esportius, religiosos, militars i acadèmics.
 7. Capacitat de recopilar, processar, analitzar i interpretar la informació i de fer front a qüestions turístiques a través del desplegament d'habilitats específiques per al treballador en les diferents branques turístiques, inclòs l'ús apropiat de tecnologies de la informació i comunicació (TIC).
 8. Coneixement i aplicació dels principis de l'educació social, l'etiqueta i la imatge personal subjectes als requisits imposats per la naturalesa dels actes.
 9. Coneixement dels agents implicats en el macroentorn del turisme de reunions, de la categorització i les peculiaritats dels esdeveniments atenent criteris objectius, i de les fases inherents a l'organització de les reunions, els seus actors i aspectes de producció.
 10. Capacitat de gestió econòmica orientada a resultats en les diferents fases de l'organització d'un esdeveniment.
 11. Coneixement de l'estructura i el funcionament dels mitjans de comunicació social que possibiliti, des de la concepció de l'esdeveniment com una eina de comunicació, una adequada interacció amb ells per part de l'organitzador d'esdeveniments.
 12. Coneixement de la naturalesa i l'estructura de l'Estat així com de les seves principals institucions, les seves funcions i els màxims representants.
 13. Capacitat per aplicar estratègies analítiques i d'observació desenvolupades a partir dels mètodes habituals de recerca abordades al llarg de l'etapa acadèmica i la concreció en projectes i recerca en l'àmbit del turisme de reunions i el protocol.
 14. Coneixement detallat de la geografia política mundial, les organitzacions internacionals, així com del context diplomàtic i consular per a una adequada aplicació de les normes del protocol i l'etiqueta.
 15. Coneixement dels títols nobiliaris de l'Estat, així com de les principals condecoracions atorgades per les administracions públiques nacionals, autonòmiques i locals.
 16. Capacitat d'identificació d'amenaces, valoració de riscs, així com aplicació de les mesures i els recursos humans i tècnics necessaris per a la seva gestió, en compliment de la legislació vigent en matèria de seguretat en organització d'esdeveniments.
 17. Coneixement bàsic i comprensiu de la relació entre els diversos enfocaments del protocol i el turisme de reunions, inclosos els relacionats amb els camps epistemològics de les ciències econòmiques i juridicosocials.
 18. Coneixement dels elements visuals que conflueixen en la posada en escena d'un esdeveniment (materials, espais, decorats, accessoris, il·luminació), així com de l'adequada caracterització dels intervinents (vestuari, maquillatge, perruqueria, etiqueta) en funció de la naturalesa de l'esdeveniment.
 19. Coneixement de l'estructura organitzativa, els principals ritus i cerimònies, així com principis doctrinals de les principals religions.
 20. Capacitat d'incorporació de tècniques de relacions públiques en l'estratègia de comunicació pròpia del protocol i l'organització d'esdeveniments, amb la finalitat d'establir un mutu enteniment entre els grups d'interès (client, organització, públic objectiu).
 21. Coneixement dels principis legals subjacents a l'organització d'esdeveniments i el protocol, així com de la legislació en vigor en matèria de contractació de serveis d'espectacles.
 22. Coneixement dels fonaments de l'heràldica i la vexil·lologia que permeti identificar els elements que conformen els escuts i banderes, tant oficials com no oficials, d'àmbit nacional i internacional.
 23. Capacitat de coordinació d'equips de treball i recursos humans implicats en el projecte organitzatiu i l'operativa d'un acte o esdeveniment.
 24. Capacitat d'incorporació al disseny i operativa d'actes i esdeveniments de mesures específiques d'atenció a la discapacitat.
 25. Capacitat de gestió dels mitjans tècnics i recursos auxiliars a la disposició de l'organització d'un esdeveniment.
 26. Capacitat d'adopció de mesures compatibles amb la sostenibilitat en el disseny i operativa d'esdeveniments.
 27. Coneixement de l'organització bàsica de les forces armades, així com de la seva jerarquia, els seus emblemes i divises.
 28. Coneixement de l'estructura de les universitats espanyoles, així com dels símbols i etiqueta acadèmics.
 29. Capacitat d'aplicació dels principis del màrqueting, de manera que permeti l'adequada promoció de destinacions i projectes MICE.