Escoltar

Grau d'Educació Primària a Eivissa

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Novetat del curs 2020-21: prova d'aptitud personal per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

Títol
Oficial
Any d'inici
2013-14
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2020-21
 • 1a matrícula : 16,21¤
 • 2a matrícula : 36,02¤
 • 3a matrícula : 77,97¤
 • 4a matrícula : 108,05¤

  Competències

Competències básiques

 1. Adquirir un coneixement pràctic de l’aula i de la seva gestió.
 2. Conèixer i aplicar els processos d’interacció i comunicació a l’aula i dominar les destreses i les habilitats socials necessàries per fomentar un clima d’aula que faciliti l’aprenentatge i la convivència.
 3. Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i en particular el d’ensenyament-aprenentatge mitjançant el domini de les tècniques i les estratègies necessàries.
 4. Relacionar la teoria i la pràctica amb la realitat de l’aula i del centre.
 5. Participar en l’activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
 6. Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d’actuació que es puguin establir en un centre.
 7. Regular els processos d’interacció i comunicació en grups d’estudiants 6-12 anys.
 8. Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l’entorn social.

Competències didàctic disciplinàries

 • Ciències experimentals
  1. Comprendre els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experimentals (física, química, biologia i geologia).

  2. Conèixer el currículum escolar d’aquestes ciències.

  3. Plantejar i resoldre problemes associats amb les ciències en la vida quotidiana.

  4. Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure l’adquisició de competències bàsiques en els estudiants.

  5. Valorar les ciències com un fet cultural.

  6. Reconèixer la influència mútua entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes pertinents, per procurar un futur sostenible.

 • Ciències Socials
  1. Comprendre els principis bàsics de les ciències socials.

  2. Conèixer el currículum escolar de les ciències socials.

  3. Integrar l’estudi històric i geogràfic des d’una orientació instructiva i cultural.

  4. Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en l’alumnat.

  5. Fomentar l’educació democràtica de la ciutadania i la pràctica del pensament social crític.

  6. Valorar la rellevància de les institucions públiques i privades per a la convivència pacífica entre els pobles.

  7. Conèixer el fet religiós al llarg de la història i la seva relació amb la cultura.

  8. Identificar el coneixement social com a producte d’un procés de construcció històric i territorial.

  9. Comprendre les categories temporals del procés històric, les seves representacions en cicles i etapes.

  10. Promoure el desenvolupament de la identitat cultural a través del desenvolupament històric, artístic i social.

  11. Aprendre a utilitzar el vocabulari específic –geogràfic, històric i artístic– adequat i els contextos en els quals resulta pertinent utilitzar-lo.

  12. Conèixer els instruments bàsics del treball geogràfic: cartografia, formes de representació gràfica, observació directa, anàlisi del paisatge, fotografia i imatges satèl·lit.

  13. Conèixer els principals llenguatges de l’expressió estètica i les seves manifestacions.

  14. Conèixer els continguts dels principals eixos temàtics de les ciències socials en educació primària.

  15. Relacionar la pluralitat social, artística i cultural actual com a resultat de l’evolució històrica esdevinguda sobre bases geogràfiques i territorials molt contrastades.

  16. Saber integrar les noves tecnologies a l’ensenyament de la història i de la geografia.

  17. Distingir entre els diferents conceptes d’escala espacial i temporal i relacionar-los amb els instruments mètrics i cronològics de mesurament, així com amb les unitats corresponents.

  18. Iniciar l’alumnat en el coneixement de l’estructura econòmica de les organitzacions humanes, les seves activitats i la seva transformació paral·lela als descobriments geogràfics, les fonts d’energia i les innovacions tecnològiques i científiques.

  19. Reconèixer el valor didàctic de l’entorn com a mitjà per estimular la curiositat de l’alumnat de primària i adquirir les habilitats necessàries per desenvolupar-los l’exploració i la reflexió sobre fenòmens que ocorren al seu voltant, i per despertar-los l’interès pel coneixement de l’entorn geogràfic i social immediat.

 • Matemàtiques
  1. Adquirir competències matemàtiques bàsiques (numèriques, càlcul, geomètriques, representacions espacials, estimació i mesura, organització i interpretació de la informació, etc.).

  2. Conèixer el currículum escolar de matemàtiques.

  3. Analitzar, raonar i comunicar propostes matemàtiques.

  4. Plantejar i resoldre problemes vinculats amb la vida quotidiana.

  5. Valorar la relació entre matemàtiques i ciències com un dels pilars del pensament científic.

  6. Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en l’alumnat.

  7. Fomentar el raonament, la justificació i l’argumentació, l’anàlisi crítica i la comunicació mitjançant un llenguatge matemàtic correcte per interpretar i produir informació, resoldre problemes reals i prendre decisions amb criteri

 • Llengües
  1. Conèixer el currículum escolar de les llengües i la seva literatura.

  2. Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació i conèixer els fonaments lingüístics, psicolingüístics, sociolingüístics, pragmàtics i didàctics de l’aprenentatge de llengües.

  3. Conèixer el procés d’aprenentatge i ensenyament del llenguatge oral i escrit i l’aplicació de diferents estratègies metodològiques que permetin atendre qualsevol dificultat que pugui aparèixer en el procés d’adquisició i ús.

  4. Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament en llengua catalana i llengua castellana.

  5. Conèixer les dificultats lingüístiques i culturals dels estudiants d’altres llengües per aprendre llengua catalana i castellana.

  6. Afrontar situacions d’aprenentatge de llengües en contextos multilingües evitant qualsevol tipus de discriminació cultural, racial, sexista, etc. en l’ús i l’ensenyament de les llengües.

  7. Disposar d’una competència comunicativa adequada així com d’un bon coneixement lingüístic i sociocultural de la llengua estrangera.

  8. Dissenyar activitats dirigides a aconseguir una comunicació oral suficient en la llengua estrangera per part de l’alumnat.

  9. Adquirir formació literària i conèixer la literatura infantil i juvenil, a partir de la selecció i el disseny de material educatiu procedent d’aquesta.

  10. Fomentar i dissenyar estratègies didàctiques orientades a la creació de l’hàbit lector i a fomentar l’escriptura.

  11. Desenvolupar i avaluar els continguts del currículum i el procés d’aprenentatge de llengües de l’alumnat mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure’n les competències corresponents.

 • Educació musical, plàstica i visual
  1. Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts musical, plàstica i visual.

  2. Conèixer el currículum escolar de l’educació artística en els seus aspectes plàstic, audiovisual i musical així com la creació de recursos a partir dels continguts del currículum que permetin fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals i plàstiques dins i fora de l’escola.

  3. Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en l’alumnat.

  4. Conèixer, valorar i seleccionar obres musicals i artístiques de diferents estils, temps i cultures i els fonaments de la cultura i el patrimoni popular.

  5. Promoure i millorar la sensibilitat estètica i auditiva mitjançant la pràctica de l’observació de les obres d’art i la pràctica del cant, i l’educació de l’oïda i la vista, en el reconeixement de les característiques de les diferents textos i obres musicals.

  6. Conèixer i dominar els principis d’expressió i comunicació corporal, més directament relacionats amb el fet musical i amb la rítmica i la dansa, així com els fonaments del llenguatge musical, les seves tècniques de representació i els fonaments d’harmonia i poder utilitzar referències variades per improvisar individualment o en grup.

  7. Conèixer i dominar els principis d’expressió i comunicació plàstica, així com els fonaments del llenguatge visual i plàstic, les seves tècniques de representació i desenvolupament de la creativitat, les característiques de les manifestacions artístiques i els seus processos estètics.

  8. Desenvolupar i utilitzar estratègies per garantir el coneixement, la cura i la higiene de la pròpia veu.

  9. Capacitat per conèixer, comprendre i valorar les manifestacions perceptives, estètiques, creatives, interpretatives, comunicatives, expressives i representacionals en l’àmbit plàstic, visual i musical, de l’alumnat de diferents cultures, en relació amb el seu desenvolupament i el seu context social, familiar i cultural, amb les seves característiques i diferències individuals.

 • Educació física
  1. Conèixer el currículum escolar de l’educació física. Dominar la teoria i la didàctica específica de l’educació física, els fonaments i les tècniques de programació de l’àrea i el disseny de sessions, així com les estratègies d’intervenció i avaluació dels resultats.

  2. Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en l’alumnat.

  3. Saber utilitzar, conèixer i aplicar els fonaments del joc, les tècniques d’iniciació esportiva, els esports, les activitats físiques en el mitjà natural per a la seva aplicació i orientació en el centre en horari escolar i extraescolar així com conèixer els recursos per fomentar la participació esportiva al llarg de la vida.

  4. Conèixer els aspectes que relacionen l’activitat física amb el lleure, el temps lliure i la recreació per poder establir bases d’actuació adequades en el medi escolar.

  5. Conèixer, valorar i acceptar el propi cos, el seu desenvolupament psicomotor, les seves possibilitats motrius, així com els principis que contribueixen a la formació cultural personal i social des de l’educació física.

  6. Conèixer i promoure una educació d’hàbits de vida saludables, els fonaments biològics i fisiològics del cos humà. Tenir coneixements sobre els processos d’adaptació a l’exercici físic, les capacitats físiques bàsiques i la seva evolució. Els factors determinants de l’evolució ontogènica i una educació en valors.


Pràctiques

 • Instrumentals
  1. Tenir capacitat d’anàlisi i síntesi.

  2. Tenir capacitat d’organització i planificació.

  3. Tenir coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi (documentació i comunicació).

  4. Tenir capacitat de gestió de la informació: obtenció i anàlisi de diferents fonts (documentació i comunicació).

  5.  Saber resoldre problemes.

  6. Prendre decisions.

  7. Tenir capacitat d’identificar necessitats.

  8. Tenir capacitat d’investigar la pròpia pràctica.

  9. Tenir capacitat de crear i adaptar estratègies i materials mitjans didàctics.

 • Personals i interpersonals
  1. Treballar en un context internacional.
  2. Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
  3. Tenir habilitats comunicatives i lingüístiques.
  4. Assumir la dimensió ètica i deontològica pròpia de la funció docent i actuar responsablement en conseqüència.
  5. Tenir capacitat de crítica i autocrítica.
  6. Tenir capacitat de treballar en equip.
 • Sistèmiques
  1. Fer un aprenentatge autònom.

  2. Adaptar-se a noves situacions.

  3. Desenvolupar la creativitat.

  4. Tenir iniciativa i esperit emprenedor.

  5. Tenir motivació per la qualitat.

  6. Conèixer els recursos disponibles i saber buscar ajuda.

  7. Tenir capacitat de lideratge.


Competències transversals