Grau d'Educació Primària (Pla 2009)

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

El títol de grau d'Educació Primària és un dels títols de grau prevists pel RD 1393/2007, de 29 d'octubre , Capítol III, Art. 12.9, com a títol que habilita per a l'exercici d'una activitat professional regulada a Espanya. Les condicions a què s'ha d’adequar les estableixen a la Resolució de 17 de desembre de 2007, de la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació i de l’Ordre ECI/3857/2007, de 27 de desembre , que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de mestre en Educació Primària. Es tracta per tant d’un títol indispensable per a l’exercici de la professió de mestre en el tram del sistema educatiu 6-12 anys.

Aquest estudi té com a objectiu bàsic formar els/les futurs/es mestres que faran feina a l'etapa educativa de primària. Pel que fa a la professió de mestre, la societat actual demana professionals qualificats que no sols sàpiguen ensenyar coneixements, sinó que en la seva forma d'ensenyar transmetin uns valors i unes actituds. Així, a grans trets, l'alumnat haurà d'adquirir:

  • Competències transversals que inclouen competències instrumentals, personals i interpersonals i sistèmiques.
  • Competències sociopsicopedagògiques relacionades amb l'aprenentatge i el desenvolupament de la personalitat, els processos i contextos educatius i la societat, família i escola.
  • Competències didacticodisciplinàries relacionades amb la didàctica i els coneixements específics de les diferents àrees curriculars de primària: ciències experimentals, ciències socials, matemàtiques, llengües (català, espanyol i anglès), educació musical, plàstica i visual i educació física.

Finalment, l'alumnat també haurà d'assolir unes competències pràctiques relacionades amb totes les indicades anteriorment.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   120   9   45   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular Formació bàsica 6,0
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis Formació bàsica 6,0
22102 - Llengua Catalana Obligatòria 6,0
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació Obligatòria 6,0
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària Formació bàsica 6,0
22105 - Organització i Gestió Educatives Formació bàsica 6,0
22106 - Sociologia, Convivència i Educació Formació bàsica 6,0
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar Formació bàsica 6,0
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària Obligatòria 6,0
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I Obligatòria 6,0
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial Formació bàsica 6,0
22111 - Educació Inclusiva Formació bàsica 6,0
22112 - Lectura i Escriptura Inicials Obligatòria 6,0
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I Obligatòria 6,0
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia) Obligatòria 6,0
22115 - Educació Física i la seva Didàctica Obligatòria 6,0
22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'escola primària Obligatòria 6,0
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II Obligatòria 6,0
22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge Formació bàsica 6,0
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar Formació bàsica 6,0
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària Obligatòria 6,0
22121 - Educació Física i Hàbits Saludables Obligatòria 6,0
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP Obligatòria 6,0
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química) Obligatòria 6,0
22124 - Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història) Obligatòria 6,0
22125 - L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària Obligatòria 6,0
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària Pràctiques externes 18,0
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22127 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física) Obligatòria 6,0
22128 - Didàctica de les Matemàtiques II Obligatòria 6,0
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària Pràctiques externes 18,0
22130 - Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària Obligatòria 6,0
22131 - Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C. Obligatòria 6,0
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària Treball de fi de grau 6,0
22133 - Pràctiques de Menció: Orientació i Acció Tutorial Pràctiques externes 9,0
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu Pràctiques externes 9,0
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge Pràctiques externes 9,0
22165 - Pràctiques de Menció: Tecnologia Educativa Pràctiques externes 9,0
22166 - Pràctiques de Menció: Educació Física Pràctiques externes 9,0
22167 - Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística Pràctiques externes 9,0
22168 - Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès) Pràctiques externes 9,0
22169 - Pràctiques de no Menció Pràctiques externes 9,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica Optativa 3,0
22134 - Acció Tutorial i Orientadora en l'Educació Primària Optativa 6,0
22135 - Estratègies d'Aprenentatge i Hàbits de Treball en la Educació Primària Optativa 3,0
22136 - Tutoria i Tècniques de Gestió Optativa 3,0
22137 - Estratègies Educatives en Inadaptació Social a l'Escola Optativa 3,0
22138 - Educació Intercultural Optativa 3,0
22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola Optativa 6,0
22140 - L'Alumnat amb Necessitats Educatives Especials i Altes Capacitats Optativa 3,0
22141 - Atenció a la Diversitat Social, Lingüística i Cultural a l'Escola Optativa 3,0
22142 - Interv. Educ. des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapaci Optativa 3,0
22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària Optativa 6,0
22144 - Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició Optativa 3,0
22145 - Prevenció de les Dificultats del Llenguatge i l'Audició Optativa 3,0
22146 - Sistemes Alternatius de Comunicació Optativa 3,0
22147 - Gestió de Projectes TIC Optativa 6,0
22148 - Disseny de Materials Didàctics Optativa 3,0
22149 - Disseny i Gestió d'Entorns Virtuals d'Aprenentatge Optativa 3,0
22150 - Mitjans de Comunicació i Educació Optativa 3,0
22151 - Educació Física, Oci i Recreació Optativa 6,0
22152 - Jocs i Esports Alternatius Optativa 3,0
22153 - Educació Esportiva Optativa 3,0
22154 - Educació per a la Salut Optativa 3,0
22155 - Formació Musical Optativa 6,0
22156 - Agrupacions Vocals Optativa 3,0
22157 - Agrupacions Instrumentals Optativa 3,0
22158 - Educació de la Veu Optativa 3,0
22159 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès Optativa 6,0
22160 - Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius Optativa 3,0
22161 - Llengua i Literatura Infantil Anglesa Optativa 3,0
22162 - Llengua i Cultura Anglesa Optativa 3,0

Calendari, especificat per grups horaris

No hi ha cap grup horari definit per aquest pla d'estudi