Grau de Pedagogia (Pla 2009)

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Dades i indicadors

En relació a l'alumnat

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Nou ingrés 80 69 74 63 64 68
Nou ingrés SIIU 72 60 57 59 60 66
Matriculats 228 256 267 264 246 246
Titulats 14 30 32 37 40 47

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, aquell que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, aquell que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matricula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça a una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per la titulació, per tant ha finalitzat els seus estudis independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació a la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 46% 49% 52% 38% - -
Taxa d'abandonament - 31% 31% 45% 19% -

Taxa abandonament definitiu: Percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat en la titulació ni a cap altra, ni en la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat Espanyol durant dos cursos consecutius.

La taxa de graduació (RD 1393/2007) es defineix com el percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que finalitzen els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o un curs més. La població de referència és la població de Nou Ingrés SIIU a Temps Complet.

En relació a la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'eficiència dels graduats 98% 92% 95% 91% 94% 93%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació a la població de crèdits

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Taxa d'èxit de la titulació 91% 89% 89% 92% 93% 92%
Taxa de rendiment 84% 81% 81% 85% 85% 85%

Taxa d'èxit: Relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: Relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

En relació a la durada

 

Dades i descripció

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Durada mitjana 4 4.5 4.6 4.8 4.9 4.8

La durada mitjana dels estudis mesura el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se. La població de referència és la població òptima.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Pau Roig Mas
La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat d'Educació

Treballs de Fi de Grau

 • "Mujeres Libres". El empoderamiento femenino
 • (5'5) EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO DE PEDAGOGÍA RESPECTO A LA CALIDAD EDUCATIVA
 • (6'5) Importancia y beneficios de la terapia asistida con animales, y estudio comparativo de la equinoterapia en las islas de Ibiza y Mallorca.
 • (6'5) Relación que existe entre el fracaso escolar y pertenencia a un centro de acogida
 • (8) Los estereotipos de género
 • Actuación de la Unión Europea ante la “crisis de los refugiados” y situación del Derecho a la Educación de los menores refugiados en Europa
 • Alteracions psicològiques dels i de les infants i joves exposats a violència de gènere dins l'àmbit domèstic
 • Anàlisi del nivell d'inclusió educativa en els centres d'educació secundària obligatòria de Mallorca
 • Com afecten les condicions dels centres de menors a la reincidència? La importància de la qualitat de l’acolliment dels centres de règim tancat. El cas espanyol
 • Conducta problema. Anàlisi de tres programes basats en l’evidència des del context escolar
 • Desarrollo de competencias informacionales. Estado de la cuestión.
 • Educació inclusiva en educació infantil
 • Educación física durante el Franquismo en España
 • Educación inclusiva en el IES Josep Font i Trias.
 • El deporte físico en el medio natural como intervención educativa: la escalada como herramienta de tratamiento y prevención de la drogodependencia
 • El mètode de projectes al CEIP Son Ferrer: un estudi de cas
 • El Valor de la Educación en un Mundo Globalizado y su reflejo en la Política Educativa Española
 • Equinoterápia en el autismo: Revisión sistemática
 • Formación del profesorado de secundaria en igualdad y prevención de violencia de género en adolescentes
 • Gestión e identificación del Talento y la tendencia Employer Branding. Una aproximación a la realidad del sector turístico en Baleares
 • Guia Medico-Socioeducativa per Infants i Adolescents amb Trastorn Mental
 • Impacto del Burnout en el profesorado de Educación Primaria
 • L'Educació Física a l'assignatura d'educació Física
 • La Educación Inclusiva: Intervención Psicopedagógica con Alumnos TEA
 • La Formación Inicial del Profesorado en España y Finlandia
 • La Formación Profesional Dual: una aproximación a partir de la fundación Amadip Esment
 • La gamificación. Revisión del concepto y análisis de proyectos y experiencias.
 • La importancia del coaching en las empresas
 • La importancia del liderazgo en las organizaciones educativas
 • La influència de la intel·ligència emocional en la reducció de l’abandonament escolar en el Projecte Socioeducatiu NAÜM.
 • La presència del Bolletí de la Institució Lliure d’Ensenyança dins la literatura acadèmica i el seu tractament. Revisió i síntesis bibliogràfica
 • Las redes sociales digitales y su influencia en la adquisición del conocimiento
 • Les Eines Dramàtiques per a l’Educació
 • Los criterios de Selección de Personal en la actualidad: una comparativa entre la empresa irlandesa y la española
 • Los procesos de selección de personal
 • Oferta d’oci educatiu per persones amb discapacitat a les Illes Balears
 • Prejuicios y racismo. Entendiendo los prejuicios y el racismo desde la educación y los efectos psicológicos a nivel europeo.
 • Programa de intervención en adolescentes de centros escolares sobre el consumo de drogas
 • Programa para familias con un familiar con discapacidad intelectual
 • Programa para la Prevención de la Violencia de Género en Adolescentes
 • Rediseño del entorno virtual de enseñanza aprendizaje de un curso de Formación Online
 • ¿Cómo influye el ïndice Democràtico de un país sobre les resultados PISA y su desarrollo de las TIC?
 • ¿Qué aporta la danza a la discapacidad?
 • Absentisme i malalties cròniques
 • Bones pràctiques coeducatives: estudi de cas a l’assignatura d’Educació Física d’Educació Primària
 • CCE Son Ferriol
 • Creació d’una escola d’iniciació en el ciclisme. Transmissió de valors a través de l’esport
 • Diversidad de género: investigación acerca de la formación de nuestros docentes
 • Elaboración de una base de datos de entidades que abordan el abuso sexual infantil
 • El coaching como técnica psicológica aplicada a la gestión de RRHH
 • El lideratge escolar: concepte clau per la millora educativa. Investigació sobre les pràctiques del lideratge directiu a Instituts d'Educació Secundària
 • El programa de intervención socioeducativa (PISE) como actuación parche del sistema educativo
 • El teatre com a eina pedagògica. El coneixement i la teoria generada durant els darrers deu anys.
 • Estudi sobre diversos factors que influeixen en clima d'aula a dos centres d'Educació Secundària de les Illes Balears
 • Gènere i drogues: proposta formativa per a professionals de l’àmbit
 • GESTIÓN HUMANA: COACHING VS MENTORING EN LAS ORGANIZACIONES
 • Globalització i Educació (7'75)
 • Happy Business
 • HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ ESPECIAL A ESPANYA EN EL SEGLE XX: REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA (1970-2018)
 • Historia de un compromiso (AMADIP) (8,5)
 • Influencia de la teoría de Orientación a la meta en los objetivos específicos de los jugadores
 • INFLUÈNCIA DEL BILINGÜISME EN L’APRENENTATGE D’UNA LLENGUA ESTRANGERA
 • Influencias del método de Maria Montessori en España1913-1934. Análisis realizado a través de la revista El Magisterio español
 • Inteligencia emocional y el liderazgo transformacional: competencias clave en el entorno laboral
 • Intervenció educativa amb un alumne amb síndrome d'Asperger. Estudi de cas: una perspepctiva inclusiva
 • Intervención asistida con animales: terapia asistida con animales de compañía en la población infantil
 • Intervención en el aprendizaje de la Teoría de la Mente en pacientes con Transtorno del Espectro Autista.
 • ITINERARI DIDÀCTIC ADREÇAT A ALUMNAT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I ITINERARI DIVULGATIU ADREÇAT A LA POBLACIÓ EN GENERAL ENVERS LA FIGURA DE GUILLEM CIFRE DE COLONYA I CLARA HAMMERL
 • Janusz Korczak: una nueva forma de ver y educar al niño
 • La ansiedad en altos cargos directivos
 • La construcció dels estereotips de gènere en l'etapa de l'Educació Infantil
 • La convivència escolar a l’IES Son Rullan
 • La creación de centros escolares: normativa legal y requisitos mínimos
 • La discapacitat visual a l'aula des de una perspectiva inclusiva
 • LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE ESPAÑA. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA (1990-2017)
 • La implicación de la educación emocional en la convivencia escolar de secundaria: Perfil del alumno/a prosocial
 • La percepció del Dating o la violència de gènere en les parelles adolescents
 • Las altas capacidades y los modelos teóricos explicativos
 • Las comunidades de aprendizaje, su metodología y su aplicación en el alumnado NEE
 • La violencia de género a través de las TIC en adolescentes de tercero y cuarto de ESO
 • La violencia en las relaciones de pareja adolescentes (8,5)
 • LES ESCOLES D’ESTIU A TRAVÉS DE LA PALABRA: TESTIMONIOS ORALES DE SUS FUNDADORES
 • Les jornades escolars a Europa en Educació Primària
 • Prevalencia de los mitos del amor romántico en jóvenes
 • Prevención del abuso sexual infantil. Modelo para docentes de escuelas de educación infantil y primaria
 • REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA SOBRE EL MÈTODE DE MARIA MONTESSORI A ESPANYA DURANT ELS SEGLES XX I XXI
 • Sitio web CRECalviá
 • Adaptación islámica del programa de competencias familiares Nurturing Skills For Families (NSF)
 • Análisis comparativo de las propuestas educativas de los principales partidos políticos en España
 • Análisis de intereses profesionales en alumnos de segundo ciclo de secundaria
 • Anàlisis del nivell d’absentisme escolar existent als centres públics d’educació secundària de la zona de Manacor i Porto Cristo
 • Antoni Seguí i Bennassar. Poeta, periodista i pedagog
 • Arno Stern. La semiología de la expresión
 • Búsqueda bibliográfica sobre los documentos, publicados en el siglo XXI, que tratan la educación de la mujer durante el franquismo
 • Coaching educatiu, gestió de les emocions i la seva importància a les escoles
 • Crisi del paradigma educatiu en el sistema espanyol
 • Diseño y creación de un material didáctico para acoger a los alumnos “nouvinguts” del Colegio Santísima Trinitat
 • Educación inclusiva. Análisis y problemática
 • El tratamiento de la integridad académica en los estudios de Grado de Pedagogía en las universidades españolas
 • El uso de las TIC en alumnos con Trastorno del Espectro Autista
 • Estudi sobre el coneixement i la pràctica de l'educació emocional als centres educatius de Mallorca
 • Exclusión social. Análisis indagativo en un barrio de Palma
 • Formació de les organitzacions. De la teoria a la pràctica
 • Formació dels docents sobre el TDAH: estat de la qüestió
 • I desprès de l'escolaritat obligatòria, què passa amb els alumnes amb discapacitat?
 • INeDITHOS CONECTA: Proyecto de comunicaci ón de jóvenes residentes en UCIS hospitalarias
 • L'atenció primerenca a l'autisme
 • La actitud de los jóvenes universitarios hacia las personas con discapacidad
 • La asignatura de Educación Física en alumnos con discapacidad motórica
 • La escuela inclusiva: la percepción de las familias sobre su participación en la escuela durante la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
 • La Formación en las Organizaciones: Estado de la Cuestión
 • La pobresa infantil a les Illes Balears
 • Lego como Metodología de Formación.
 • L’assetjament dins les aules
 • Material didáctico para la explicación del proceso de depuración de maestros en Mallorca durante la Guerra Civil española (1936-1939)
 • Perfil del voluntariat a l'àmbit hospitalari
 • Plan de convivencia basado en los principios de flexibilidad y adaptación
 • PROJECTE DE REPOSITORI DIGITAL DE: FOTOGRAFIES ESCOLARS DE SANTA MARIA DEL CAMÍ (ANYS 1965 – 1985)
 • Projecte socioeducatiu Panets
 • Proposta d'intervenció i aplicació: l'Educació Ambiental a un centre d'educació primària
 • Proposta didàctica per a la tracta d'imatges i missatges sexualitzats del Reggaetón en adolescents
 • Propuesta metodológica para una clase de robótica educativa con Lego WeDo.
 • Proyecto educativo EAYILA. Campamento para personas refugiadas de Souda-Quioc
 • Análisis de la plataforma interactiva como herramienta de formación y gestión del conocimiento en el ámbito laboral: K-tuin
 • Análisis de los cambios metodológicos a los que se enfrentan los docentes
 • Análisis de los procesos psicológicos en un grupo de trabajo: estudio desde cinco perspectivas diferentes
 • Análisis de recursos y programas de la Unidad de Madres en Palma de Mallorca
 • Análisis pedagógico de "El Señor de las Moscas" (9'5)
 • Aplicació de les pràctiques restauratives als centres docents com a eina de prevenció de conflictes
 • Aproximación al estudio de un programa de ocio y tiempo libre aplicado a un centro de día (7'5)
 • Comparativa de les sortides professionals i la inserció laboral del pedagog/a a Espanya i Alemanya
 • Diseño de una herramienta evaluativa para la detección de necesidades formativas específicas en competencias digitales específicas básicas para el centro Jovent
 • El desarrollo de la creatividad en la educación. Importancia y beneficios.
 • El lenguaje no verbal en procesos de selección
 • El profesorado novel universitario: la necesidad de una formación inicial
 • El teatre com a recurs a l'aula
 • El teatre com assignatura obligatòria a educació secundària
 • El territori com a recurs didàctic: programació d'una Escola d'Estiu
 • El trabajo con las familias para la inclusión de hijos con discapacidad.
 • España y Austria. Viaje por el sistema educativo desde el siglo XVIII
 • Estado de la cuestión de la Pedagogía Hospitalaria
 • Estudi sobre la participació de les famílies en els Centres d’Educació Especial
 • Factores psicosociales de riesgo: estrés laboral y burnout
 • Factores y causas del abandono en los estudios de doctorado
 • Formació amb Realitat Virtual
 • Formació permanent del professorat sobre la metodologia per projectes
 • Guía para la prevención de la violencia de género en la adolescencia desde el departamento de orientación
 • Impacte d'una metodologia alternativa. Estudi quantitatiu dels resultats acadèmics de l'alumnat de l'IES Santa Maria
 • Inversión en educación y tasa de empleo en la unión europea. Un estudio comparativo.
 • L'autisme i el centre APNAB Gaspar Hauser (7'5)
 • L'esport com a educador
 • Las mujeres y el liderazgo en las organizaciones: la percepción social del liderazgo femenino
 • Las prácticas restaurativas en Pedagogía. Una aproximación (9)
 • Lenguaje de programación, herramienta CODE Ventajas de su uso en el aula
 • Los gremios, su aprendizaje en la ilustración mallorquina
 • L’esport de la vela com eina d’intervenció social
 • Metodologia per projectes: Aplicació metodològica a les diferents etapes educatives
 • Pedagogia Hospitalària: Aules Hospitalàries com a principal eina
 • Pedagogía Hospitalaria. Aulas hospitalarias y Educación emocional.
 • Prevenció del micromasclisme a l'àmbit educatiu
 • Proposta i aplicació d’una intervenció educativa per treballar aspectes comunicatius i emocionals en adolescents de l’Espai Social del Raval.
 • Què fa l'escola per a incloure als alumnes immigrants al sistema educatiu espanyol?
 • Soc pedagog, i ara què?
 • Técnicas alternativas de selección de recursos humanos
 • UNITAT DE MARES (CIS): LA REINSERCIÓ, UNA REALITAT?
 • Un país de sonrisas. Diseño de un material multimedia para trabajar la motivación de un joven con una enfermedad crónica residente en un hospital
 • Valoración del proceso de curación de contenidos, trabajo colaborativo y las herramientas Scoop.it y Pearltrees
 • Violència de gènere en parelles joves a través del telèfon mòbil
 • Análisis de protocolos de actuación ante casos de moobing en la Administración Pública Española
 • Análisis socioeducativo de las ofertas de ocio y tiempo libre en el municipio de Palma
 • Aproximació històrica a l'educació de l'Espanya contemporània
 • Bilingüismo y desarrollo cognitivo
 • Ciberbullying homofòbic. Una aproximació global.
 • Definició de l’estratègia metodològica per introduir i utilitzar les TIC als cursos impartits per la Cooperativa Jovent
 • De la Teoría sistèmica a la intervención institucional: Una propuesta para una metodología de análisis de casos prácticos
 • El joc simbòlic com a mètode d’aprenentatge: estat de la qüestió
 • El orientador laboral: formación y uso de las TIC en las acciones dirigidas a colectivos vulnerables
 • El paper de la família dins l’Atenció Primerenca
 • Els ambients d'aprenentatge
 • Gestión y Resolución de Conflictos. La Mediación
 • Guía para evitar el bullying y el ciberbullying
 • Inclusión del alumno autista
 • Inteligencia emocional como método de prevención del acoso escolar.
 • Investigación sobre el impacto de la educación ambiental en el taller de plancton del "Aula de la Mar" (en Palma de Mallorca) sobre sus participantes en edad escolar
 • Joan y el asma. Diseño y validación de un material didáctico multimedia destinado a pacientes infantiles con asma.
 • La acción orientadora: propuesta de intervención
 • La Gestión de los Recursos Humanos en las Organizaciones. La Selección de Personal y la Entrevista de Selección
 • Las aportaciones de María Montessori en la Pedagogía
 • Lectura en parejas: una práctica inclusiva
 • Liderazgo: estilos de liderazgo según Kurt Lewin y análisis de un caso real
 • Los Equipos de Trabajo en las Organizaciones. Estudio bibliográfico
 • Los hábitos saludables en el segundo ciclo de educación infantil: alimentación e higiene
 • Los programas de diversificacióndesde una perspectiva docente y orientadora
 • MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA EN LA ESCUELA
 • PNL: el sistema representacional en los estilos de aprendizaje
 • Proyecto de investigación sobre Basal estimulation. Centro de educación especial ASPACE
 • Repercussions de la Crisi Econòmica a la Formació Impartida pels Departaments de Recursos Humans a Mallorca
 • Revisión bibliográfica sobre la eficacia de los métodos de enseñanza de la lectoescritura
 • Teràpia Cognitivoconductual: una alternativa per al TDAH
 • Una Mar de Troballes, taller familiar donat al museu Es Baluard de Palma de Mallorca
 • Variables familiars i rendiment acadèmic
 • Variables que influeixen a la inserció laboral dels universitaris
 • Actitudes y creencias de los futuros docentes sobre la educación inclusiva
 • Ambitos de intervención en recursos humanos: competencias, desempeño y promoción
 • Análisis de una empresa de formación profesional
 • Aplicaciones Móviles en Edades Tempranas
 • Cultura empresarial
 • De la educación especial a la educación inclusiva
 • Desarrollo e implementación de un prototipo de material multimedia para un curso de formación ocupacional en auxiliar de carrocería.
 • Desenvolupament de la Comunitat Virtual d’Aprenentatge per a estudiants de la Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes Balears
 • Educación Intercultural
 • El acogimiento familiar de Menores, en las Islas Baleares
 • El coaching en el ámbito empresarial
 • El trastorno del espectro autista y la adquisición del lenguaje
 • Estudio sobre el modelo de Educación Diferenciada
 • Explorando el trastorno invisible
 • Formación de docentes en Nicaragua
 • Integración e inclusión de alumnos con TEA
 • La competencia "Resolución de conflictos en el aula" en la formación inicial del profesorado de primaria
 • La educación intercultural abarcada desde la perspectiva de la Pedagogía del Ocio
 • La formación en el contexto del capital humano
 • La gestión de los recursos humanos en las empresas turísticas
 • La importancia de la motivación en el rendiiento académico de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria
 • La inclusión del alumnado gitano en las aulas
 • La mediació: una tècnica per a fresoldre conflictes dins i fora de l'àmbit escolar
 • La relación familia-escuela
 • La repetició de curs a Secundària
 • Las cooperativas de enseñanza
 • Las escuelas rurales de Mallorca
 • Las TIC en Educación Infantil en niños con parálisis cerebral: Estudio de caso
 • La superdotación y las altas capacidades
 • Les colònies escolars a Balears, des d’un punt de vista educatiu.
 • Les regions espanyoles amb llengües cooficials tenen millors resultats en comprensió lectora a l'informe PISA
 • Museus i discapacitat visual
 • Perspectives de l'actual monitor de temps lliure
 • Planificació educativa de grups interactius
 • Planificación de la intervención educativa en el ámbito de la drogodependencia
 • Programa de una intervención basada en el fomento de la inteliigencia emocional para la prevención de conflictos escolares en primaria
 • Radiografía de los servicios educativos del Ayuntamiento de Palma
 • TDAH idificultats d'aprenentatge en matemàtiques
 • ¿Qué consecuencias tienen para los hijos la separación de unos padres?
 • Actitud del profesorado ante el TDAH
 • Adolescentes, motivación y autoestima y autoconcepto.
 • Análisis de necesidades de los procesos de intervención en los centros de ESO con alumnado con altas capacidades
 • Autoconcepto y autoestima. Como inflauencia en las relaciones interpersonales basado en la teoría del aprendizaje social. Aprendizaje Vicario.
 • Benefici de la persona amb discapacitat dins l'aula ordinària
 • Carcaterísticas del profesor inclusivo. Acercándonos al perfil profesional de la educación para todos
 • Disrupción en las aulas
 • El bullying escolar.
 • EL ROL DEL DOCENTE EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL
 • Guia Informativa de Prevenció del “Dating Violence” per als Alumnes Joves i Adolescents dels Instituts d’Educació Secundària de les Illes Balears
 • L'aprenentatge cooperatiu com a mètode inclusiu
 • La gestión de recursos humanos en la empresa: Análisis comparativo de dos modelos culturales
 • La motivació i les expectatives dels joves músics de Mallorca
 • La orientación laboral como herramienta de inserción en la lucha contra el desempleo