Escoltar

Grau de Pedagogia (Pla 2009)

Cita prèvia

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .
Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 16,21¤
 • 2a matrícula : 36,02¤
 • 3a matrícula : 77,97¤
 • 4a matrícula : 108,05¤

  Competències

Competències bàsiques

 1. Capacitat per comprendre la complexitat dels processos educatius en general i dels processos formatius en particular (els objectius i les funcions de l’educació i del sistema educatiu, les teories del desenvolupament i de l’aprenentatge, l’entorn cultural i social i l’àmbit institucional i organitzatiu dels centres, el disseny i el desenvolupament de programes, el rol dels educadors...).
 2. Tenir una sòlida formació cientificocultural i tecnològica.
 3. Tenir respecte per les diferències culturals i personals dels educands i dels altres membres de tota la comunitat educativa.
 4. Tenir capacitat per analitzar i qüestionar les concepcions de l’educació emanades de la recerca.
 5. Dissenyar i desenvolupar plans, projectes i programes educatius adaptats a contextos educatius i formatius.
 6. Tenir capacitat per preparar, seleccionar i construir materials didàctics i utilitzar-los en els marcs específics de les diferents àrees de formació.
 7. Tenir capacitat per utilitzar i incorporar adequadament a les diferents activitats les tecnologies de la informació i la comunicació.
 8. Tenir capacitat per promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés formatiu.
 9. Tenir capacitat per utilitzar l’avaluació com a element regulador i promotor de la millora de la formació i de l’aprenentatge.
 10. Participar en projectes de recerca relacionats amb l’educació i la formació, introduint propostes d’innovació encaminades a la millora de la qualitat.
 11. Tenir capacitat de relació i de comunicació, així com d’equilibri emocional en les variades circumstàncies de l’activitat professional.
 12. Tenir capacitat per treballar en equip amb els companys com a condició necessària per millorar l’activitat professional, compartint sabers i experiències.
 13. Tenir capacitat per dinamitzar els contextos en què s’intervé, promovent la construcció participada de regles de convivència democràtica, i afrontar i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes interpersonals de naturalesa diversa.
 14. Tenir capacitat per col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l’entorn.
 15. Tenir una imatge realista d’un mateix, actuar d’acord amb les pròpies conviccions, assumir responsabilitats, prendre decisions.
 16. Assumir la dimensió deontològica pròpia de tot professional de l’educació.
 17. Tenir capacitat per assumir la necessitat del desenvolupament professional continu, mitjançant l’autoavaluació de la pròpia pràctica.
 18. Tenir capacitat per expressar-se i comprendre idees, conceptes i sentiments de manera oral i escrita amb un nivell d’ús adequat als destinataris.
 19. Tenir capacitat per cercar, seleccionar, ordenar, relacionar, avaluar i valorar informació científica provinent de diferents fonts.
 20. Tenir coneixement de la llengua anglesa: capacitat per comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa, amb un nivell mitjà.

Competències específiques