Escoltar

Grau de Pedagogia (Pla 2009)

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

La titulació de Pedagogia capacita l'alumnat com a expert en processos educatius i formatius en contextos escolars, socioeducatius, organitzacionals i laborals. L'alumnat aprèn a dissenyar, gestionar, desenvolupar i avaluar plans, projectes, programes i accions formatives i educatives. També es prepara per realitzar intervencions educatives en tots els àmbits, com també intervencions formatives en contextos organitzacionals i laborals. Al mateix temps adquireix la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   132   18   24   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània Formació bàsica 6,0
21901 - Documentació i Comunicació Científica Formació bàsica 6,0
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social Formació bàsica 6,0
21903 - Processos Psicològics Bàsics Formació bàsica 6,0
22200 - Història de l'Educació Formació bàsica 6,0
22201 - Psicologia del Desenvolupament Formació bàsica 6,0
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions Formació bàsica 6,0
22203 - Sociologia de l'Educació Formació bàsica 6,0
22204 - Antropologia de l'Educació Formació bàsica 6,0
22205 - Tecnologia Educativa I: les TIC en l'Educació Formació bàsica 6,0
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22206 - Teoria de l'Educació Obligatòria 6,0
22207 - Planificació de la Intervenció Educativa Obligatòria 6,0
22208 - Organització i Direcció de Centres Educatius i Formatius Obligatòria 6,0
22209 - Avaluació i Assessorament Psicopedagògic Obligatòria 6,0
22210 - Formació en l'Organització Obligatòria 6,0
22211 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa Obligatòria 6,0
22212 - Política i Legislació Educatives Obligatòria 6,0
22213 - Planificació i Gestió de Processos Formatius Obligatòria 6,0
22214 - Pedagogia Social Obligatòria 6,0
22215 - Pedagogia Ambiental Obligatòria 6,0
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22216 - Avaluació d'Institucions, Programes i Processos Educatius i Formatius Obligatòria 6,0
22217 - Evolució i Consolidació dels Sistemes Educatius Obligatòria 6,0
22218 - Tecnologia Educativa II: Elaboració de Materials Didàctics Obligatòria 6,0
22219 - Intervenció Pedagògica en la Inadaptació Infantil i Juvenil a l'Escola Obligatòria 6,0
22220 - Bases Didàctiques per a l'Escola Inclusiva Obligatòria 6,0
22221 - Convivència i Gestió de Conflictes Obligatòria 6,0
22222 - Formació per a l'Ocupació Obligatòria 6,0
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22223 - Pràctiques de Pedagogia Pràctiques externes 24,0 Català Primer semestre
22227 - Orientació, Mediació i Tutoria Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22228 - Economia de l'Educació Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
22229 - Pedagogia Contemporània Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22230 - Educació Comparada Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22231 - Gestió del Coneixement i Aprenentatge en Xarxa Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21321 - Psicologia del Treball Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21976 - English for Education and Social Work Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
22233 - Dificultats d'Aprenentatge Escolar Optativa 6,0 Català Segon semestre
22234 - Interv. Educ. amb Alumnes amb Necessitats Educatives Especials Optativa 6,0 Català Segon semestre
22237 - Gestió i Desenvolupament de Recursos Humans Optativa 6,0 Català Segon semestre
22238 - Ocupació, Orientació i Acompanyament Laboral Optativa 6,0 Català Segon semestre
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració Optativa 6,0 Català Segon semestre
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere Optativa 6,0 Català Segon semestre
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar Optativa 6,0
22235 - Programacions Diversificades i Plans Personalitzats Optativa 6,0
22236 - Formació Permanent Optativa 6,0
22239 - Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020