Escoltar

Grau de Pedagogia (Pla 2009)

Cita prèvia

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Perfil d'ingrés

La modalitat d'Humanitats i Ciències Socials del batxillerat és especialment recomanable per als futurs estudiants de Pedagogia, malgrat que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat.

Es recomana que l'alumnat que vulgui iniciar els estudis de Pedagogia tingui:

 1. Orientació vocacional per temes educatius i formatius
 2. Predisposició per a l'anàlisi, la reflexió i la creativitat
 3. Esperit crític i inquietud per la transformació i els canvis socials
 4. Orientació a la relació, el diàleg i la comunicació
 5. Predisposició per treballar en equip
 6. Consciència dels avantatges i inconvenients personals de les tasques professionals vinculades a l'educació i la formació
 7. Valors relacionats amb el funcionament democràtic: responsabilitat, tolerància, compromís, solidaritat, etc.

 

Informació d'accés


Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GPED

Secretari/ària
3r vocal
Bermúdez De la Chica, Matilde
4t vocal
Gual Caballero, Gerds

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Pedagogia (Pla 2009)

Grau d'Educació Infantil (Pla 2009)
Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) Grau de Pedagogia (Pla 2009)
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
22005: Sociologia, Convivència i Educació
22203: Sociologia de l'Educació
22006: Organització i Gestió Educatives
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22011: Psicologia de l'Educació
21903: Processos Psicològics Bàsics
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
22205: Tecnologia Educativa I: les TIC en l'Educació

Grau d'Educació Primària (Pla 2009)
Grau d'Educació Primària (Pla 2009) Grau de Pedagogia (Pla 2009)
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
22205: Tecnologia Educativa I: les TIC en l'Educació
22105: Organització i Gestió Educatives
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22106: Sociologia, Convivència i Educació
22203: Sociologia de l'Educació
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22201: Psicologia del Desenvolupament
22118: Dificultats Específiques d'Aprenentatge
22233: Dificultats d'Aprenentatge Escolar
22119: Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar
22119: Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar
22122: Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP
22218: Tecnologia Educativa II: Elaboració de Materials Didàctics

Grau d'Educació Social
Grau d'Educació Social Grau de Pedagogia (Pla 2009)
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
21901: Documentació i Comunicació Científica
21901: Documentació i Comunicació Científica
21902: Dret, Desenvolupament i Benestar Social
21902: Dret, Desenvolupament i Benestar Social
21976: English for Education and Social Work
21976: English for Education and Social Work
22201: Psicologia del Desenvolupament
22201: Psicologia del Desenvolupament
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22203: Sociologia de l'Educació
22203: Sociologia de l'Educació
22300: Pedagogia Social i Comunitària
22214: Pedagogia Social
22301: Història de l'Educació Social
22200: Història de l'Educació
22302: Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
22207: Planificació de la Intervenció Educativa
22303: Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social
22208: Organització i Direcció de Centres Educatius i Formatius
22304: Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa
22211: Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa
22305: Avaluació de Programes en Educació Social
22216: Avaluació d'Institucions, Programes i Processos Educatius i Formatius
22306: Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed.
22205: Tecnologia Educativa I: les TIC en l'Educació
22309: Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa
22239: Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa
22311: Programes d'Educació Ambiental
22215: Pedagogia Ambiental
22314: Formació i Inserció Sociolaboral
22222: Formació per a l'Ocupació
22321: Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració
22321: Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració
22322: Educació per la Igualtat de Gènere
22322: Educació per la Igualtat de Gènere
22330: Condicions Politiconormatives de la Interv. Socied. en l'Estat del Benestar
22212: Política i Legislació Educatives

Grau d'Educació Infantil (Pla 2013)
Grau d'Educació Infantil (Pla 2013) Grau de Pedagogia (Pla 2009)
22000: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
22005: Sociologia, Convivència i Educació
22203: Sociologia de l'Educació
22006: Organització i Gestió Educatives
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22011: Psicologia de l'Educació
21903: Processos Psicològics Bàsics
22025: Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
22205: Tecnologia Educativa I: les TIC en l'Educació

Grau d'Educació Primària (Pla 2013)
Grau d'Educació Primària (Pla 2013) Grau de Pedagogia (Pla 2009)
22100: Bases Didàctiques i Disseny Curricular
21903: Processos Psicològics Bàsics
22101: Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
21900: Fonaments de la Societat Contemporània
22104: TIC Aplicades a l'Educació Primària
22205: Tecnologia Educativa I: les TIC en l'Educació
22105: Organització i Gestió Educatives
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22106: Sociologia, Convivència i Educació
22203: Sociologia de l'Educació
22107: Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22118: Dificultats Específiques d'Aprenentatge
22233: Dificultats d'Aprenentatge Escolar
22119: Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar
22119: Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar
22122: Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP
22218: Tecnologia Educativa II: Elaboració de Materials Didàctics

Pedagogia (Pla 1997)
Pedagogia (Pla 1997) Grau de Pedagogia (Pla 2009)
1127: Didàctica General
22207: Planificació de la Intervenció Educativa
1129: Tecnologia Educativa I
22205: Tecnologia Educativa I: les TIC en l'Educació
1170: Psicologia Social
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
1171: Processos Psicològics Bàsics
21903: Processos Psicològics Bàsics
1176: Organització i Gestió de Centres Educatius
22208: Organització i Direcció de Centres Educatius i Formatius
1182: Psicologia del Treball i de les Organitzacions
22202: Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
1187: Antropologia de l'Educació
22204: Antropologia de l'Educació
1188: Bases Metodològiques de la Investigació Educativa
22211: Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa
1189: Història de l'Educació
22200: Història de l'Educació
1193: Sociologia de l'Educació
22203: Sociologia de l'Educació
1194: Teoria de l'Educació
22206: Teoria de l'Educació
1196: Educació Comparada
22230: Educació Comparada
1399: Programes d'Educació per a la Igualtat entre Homes i Dones
22322: Educació per la Igualtat de Gènere
1432: Psicologia de la Infància i de l'Adolescència
22201: Psicologia del Desenvolupament
2103: Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació
22201: Psicologia del Desenvolupament
2106: Pedagogia Ambiental
22215: Pedagogia Ambiental
2107: Atenció Educativa a la Diversitat
22220: Bases Didàctiques per a l'Escola Inclusiva
2108: Pedagogia de la Inadaptació Social
22219: Intervenció Pedagògica en la Inadaptació Infantil i Juvenil a l'Escola
2117: Pedagogia Laboral
22222: Formació per a l'Ocupació
2118: Disseny i Desenvolupament de Programes d'Educació Flexible i a Distància
22231: Gestió del Coneixement i Aprenentatge en Xarxa
2501: Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum
22213: Planificació i Gestió de Processos Formatius
2502: Educació Especial
22220: Bases Didàctiques per a l'Escola Inclusiva
2503: Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagògica
22233: Dificultats d'Aprenentatge Escolar
2505: Models d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica
22209: Avaluació i Assessorament Psicopedagògic
2516: Disseny i Estratègies per a l'Elaboració d'Adaptacions Curriculars
22235: Programacions Diversificades i Plans Personalitzats
2517: Avaluació de Programes, Centres i Professors
22216: Avaluació d'Institucions, Programes i Processos Educatius i Formatius
2518: Formació i Actualització en la Funció Pedagògica
22210: Formació en l'Organització
2519: Pedagogia Contemporània
22229: Pedagogia Contemporània
2521: Tecnologia Educativa II
22218: Tecnologia Educativa II: Elaboració de Materials Didàctics
2522: Pedagogia Social
22214: Pedagogia Social
2523: Política i Legislació Educatives
22212: Política i Legislació Educatives
2529: Economia de l'Educació
22228: Economia de l'Educació

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau de Pedagogia (Pla 2009)
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social 6
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural I Turística
Assignatura Crèdits
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social 6
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Integració Social
Assignatura Crèdits
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social 6
22222 - Formació per a l'Ocupació 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració 6
22223 - Pràctiques de Pedagogia 24
Total 30

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic