Escoltar

Grau d'Odontologia

300 crèdits - Escola Universitària ADEMA

En què consisteix?

L'objectiu fonamental del títol de grau d'Odontologia és formar el millors professionals amb els coneixements generals de caire científic/tecnològic i amb les nocions teòriques i pràctiques bàsiques de la part meés relacionada amb l'Odontologia i la Salut Bucodental.

Què hi aprendràs?

Aquest grau està dissenyat per proporcionar als estudiants tots els coneixements teoòrics i pràctics necessaris per exercir la professió regulada de dentista per millorar la salut bucodental de les persones de caràcter individual i col·lectiu, inclòs els principis ètics i les responsabilitats legals.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

  • Com dentista per compta pròpia, a la seva clínica dental, essent un treballador adscrit al règim especial de treballadors autònoms.
  • Dentista per compta aliena. En Aquesta modalitat, a la vegada, es poden presentar diverses possibilitats:
    1. Treballador oferint serveis odontològics per: altres professionals i empreses prestatàries d'aquests tipus de serveis.
    2. Treballar en els serveis sanitaris públics (centres de salut, hospitals) com a professional sanitari odontològic.
    3. Treballar en altres països de la Unió Europea en els que existeix una important demanda de dentistes espanyols.
  • Treballar com a docent
  • Treballar com a investigador.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .